งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานประกัน คุณภาพการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน การประชุมเชิง ปฏิบัติการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานประกัน คุณภาพการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน การประชุมเชิง ปฏิบัติการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานประกัน คุณภาพการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน การประชุมเชิง ปฏิบัติการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน

2 วัตถุประสงค์ ประเมินศักยภาพ ความพร้อม ประเมินศักยภาพ ความพร้อม ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร การจัดเก็บข้อสอบ การจัดเก็บข้อสอบ การจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ข้อสอบ การจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ข้อสอบ ชี้แจง ความจำเป็นในการดำเนินงาน ชี้แจง ความจำเป็นในการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน และรับฟัง ข้อคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน และรับฟัง ข้อคิดเห็น

3  ประกันคุณภาพการฝึกอบรม - 2547 ( กองแผน ) ISO: 9001 - 2554 ( สพท.) PMQA ( สมฐ.)  ประกันคุณภาพการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ( สมฐ.) 2553 ISO/IEC 17024 ( มอก.17024) - 2553 ISO/IEC 17024 ( มอก.17024) งานประกันคุณภาพของกรมฯ

4 บุคคลที่ได้รับการ รับรอง สร้างความมั่นใจในบุคคลที่ได้รับการ รับรอง ว่า ว่า มีคุณสมบัติ ความสามารถ สอดคล้อง ตามมาตรฐาน ประโยชน์ : การประกันคุณภาพการรับรอง บุคลากร ที่มา สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

5 ประโยชน์ : การประกันคุณภาพการ รับรองบุคลากร สร้างโอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ที่มา สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

6 เกิดการยอมรับร่วมกัน ในผลการ รับรอง ทำให้เกิดการถ่ายโอน แลกเปลี่ยนบุคลากรกันได้ทั่วโลก ประโยชน์ : การประกันคุณภาพการ รับรองบุคลากร ที่มา สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

7 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเทียบเคียง กับ “ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศ ” (NQF) NQF: National Qualification Framework ประโยชน์ : การประกันคุณภาพการ รับรองบุคลากร ที่มา สภาการศึกษา

8 ประโยชน์ : การประกันคุณภาพการ รับรองบุคลากร แสดงถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยทดสอบ ว่า ตามข้อกำหนด คุณภาพ มาตรฐานสากล มี การจัดการองค์กร ( ผู้ดำเนินการ ทดสอบ ) มี ขั้นตอนการ ดำเนินงาน มี บุคลากร ( ผู้ ทดสอบ )

9 หน่วยรับรองรูปแบบการรับรอง กรมการขนส่งทางบกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์สาธารณะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ : ( TPQI : สคช.) มาตรฐานอาชีพ สภาวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ( ไฟฟ้า, อุตสาหการ. โยธา ) ใบประกอบวิชาชีพ............. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ประเมินมาตรฐาน แรงงานไทย ( จป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการนักวิทยาศาสตร์ผู้ควบคุมสารเคมีอันตราย ในห้องปฎิบัติการ (LAB) ตัวอย่างหน่วยรับรองของประเทศไทย

10 หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฯ สำคัญอย่างไร เป็นคุณสมบัติเบื้องต้น ใช้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ ตาม พ. ร. บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน ( ฉบับที่ 2 ) พ. ศ.2557 น้ำหนัก 50 %

11 หนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน สำคัญอย่างไร สำหรับแรงงานไทย ไป ทำงาน ต่างประเทศ นายจ้างให้ความเชื่อถือ และเชื่อมั่น ในความรู้ ความสามารถ

12 กรอบ คุณวุฒิ แห่งชาติ : NQF กรอบ คุณวุฒิ อาเซียน : AQRF กรอบการประกัน คุณภาพ การพัฒนาฝีมือ แรงงาน ประกันคุณภาพ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ฝึกอบรม ) ประกันคุณภาพ การทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน ข้อตกลง ยอมรับร่วม MRA เทียบเ คียง การประกันคุณภาพเพื่อการเทียบเคียง

13 การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงาน Road Map ( พ. ศ. 2558 – 2562)

14 ทบทวน เอกสาร คุณภาพ ประกันคุณภาพการ ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรอง บุคคลากร ISO/IEC 17024 การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ พ. ศ.2558-2560 ประกันคุณภาพกำหนด มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ( กลุ่มงานกำหนดฯ ) ประกันคุณภาพหน่วย รับรองบุคลากร ( กลุ่ม งานทดสอบฯ ) ประกันคุณภาพ กระบวนการทดสอบ ( หน่วยปฏิบัติ ) แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารประกันคุณภาพ ระบบรับรองมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2558-255925602561-2562 คณะทำงานพัฒนาการประกัน คุณภาพระบบรับรองมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปรับปรุงคู่มือ คุณภาพ ISO/IEC 17024:2003  ISO/IEC 17024:2012 ให้สมฐ. และ หน่วย ทดสอบดำเนินงานตาม มาตรฐานประกัน คุณภาพระบบรับรอง มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ( สาขาช่างไฟฟ้าใน อาคาร ) ISO/IEC 17024:2012 พัฒนาเอกสารระบบ คุณภาพ รายสาขา ( สาขาช่าง ไฟฟ้าในอาคาร ) คู่มือผู้ทดสอบ คู่มือผู้ดำเนินการทดสอบ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจติดตามคุณภาพ ภายในหน่วยงาน โดย ที่ป รีกษา สถาบั น รับรอ ง ISO คณะทำงานฯ สำรวจ ความพร้อม / ตรวจ ติดตามการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการ ทดสอบฯ ณ สพภ. ทุกแห่ง 2 ตรวจติดตามคุณภาพ ภายในหน่วยงาน ขยาย ระบบประกัน คุณภาพ การรับรองบุคลากร ศพจ. ที่พร้อม ศพจ. ที่พร้อม ดำเนินการ ดำเนินการ

15 ผ่า น ยื่นขอรับการ ประเมิน จากภายนอก ( สมอ.) ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ได้การรับรอง คุณภาพภายใน ไม่ ผ่าน คู่มือคุณภาพ ISO / IEC 17024:2012 คู่มือแนวทางการ ดำเนินงาน และ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 3 พ. ศ. 2560-2562 ผลลัพธ์ ( ที่คาดหวัง ) พัฒนาคู่มือตรวจ ประเมินและเกณฑ์ คุณภาพ พัฒนาคู่มือ ปฏิบัติงาน คุณภาพราย สาขา สาขาช่างไฟฟ้า ในอาคาร............................. ผล ตรวจติดตาม คุณภาพภายใน สำนักพัฒนา มาตรฐานฯ หน่วยงานกำกับดูแล / ประเมิน ตรวจติดตาม คุณภาพภายใน สพภ./ ศพจ. ถือปฏิบัติและ กำกับดูแล Self Assessment

16 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานประกัน คุณภาพการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน การประชุมเชิง ปฏิบัติการ สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google