งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส เว็บไซด์ designobec.blogspot.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส เว็บไซด์ designobec.blogspot.com"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส เว็บไซด์ designobec.blogspot.com
นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ. Tel , Fax เว็บไซด์ designobec.blogspot.com กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ.สพฐ.

2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลางของ ราชการ (ราคาท้องถิ่น) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ.สพฐ.

3 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคากลางท้องถิ่น)
องค์ประกอบ - ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อย่างน้อย 2 คน ***กรรมการ ควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดยคำนึงถึง ลักษณะงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ เป็นสำคัญ และควรมีผู้มี ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา ร่วมเป็นกรรมการด้วย

4 อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศ สอบราคาหรือประกวดราคา หรือประกาศร่าง TOR แล้วแต่กรณี

5 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐ - มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนอื่นใด ซึ่ง เคยได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิมให้ใช้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ - ใช้กับงานก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงวงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณของงาน ก่อสร้าง - งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลางตาม หลักเกณฑ์นี้ หมายถึงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด

6 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่างๆได้แก่
- งานก่อสร้างอาคาร - งานก่อสร้างทาง - สะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้างชลประทาน

7 ความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างที่คนเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอยได้ และรวมถึง อัฒจันทร์ สนามกีฬา ป้าย ถนน ทางเท้า ที่จอดรถภายในบริเวณ ราง ระบายน้ำ ท่อระบาย บ่อพัก ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบ ไฟฟ้าแสงสว่าง สระน้ำ เขื่อนกันดิน จัดสวน เสาธง รั้ว ตกแต่งภายใน ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อนและเครื่องกลพิเศษอื่นๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่คณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ และตรวจสอบราคากลางกำหนด

8 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็น ตามข้อกำหนดนี้
ให้ใช้ราคาที่เป็นปัจจุบัน ( ไม่เกิน 30 วัน ) ราคาวัสดุในส่วนกลาง ( กรุงเทพฯ และปริ มลฑล ) -สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง - สืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง ราคาในส่วนภูมิภาค - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง

9 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นตาม ข้อกำหนดนี้ (ต่อ)
ราคาในส่วนภูมิภาค (ต่อ) - สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่ - สืบราคาจากแหล่งผลิต/ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด

10 การใช้งาน ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้ง ให้หน่วยงานที่จะมีการจ้าง ก่อสร้าง ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซด์ ของหน่วยงาน และเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง โดยแนบ รายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ (แบบ ปร.4 (ก) ปร.4(ข) ปร.4 (พ) ปร.5 (ก) ปร. 5 (ข) และ ปร.6 ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบแล้ว เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถตรวจดู และหรือดาวโหลดไปดูได้

11 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ประมาณราคา

12 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ปร.6

13 6.00% 7.00% ปร.5(ก)

14 6.00% 7.00% ปร.5(ก)

15 ปร.5(ข)

16 ปร.5(พ)

17 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

18 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

19 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

20 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

21 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

22 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

23 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 (ก)

24 ตัวอย่าง ปร.4 ข แบบ ปร.4 (ก) แบบ ปร.4 (ข)

25 ตัวอย่าง ปร.4 ข แบบ ปร.4 (ก) แบบ ปร.4 (ข)

26 ตัวอย่าง ปร.4 (พ) แบบ ปร.4 (พ)

27 ใบแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F
สามารถดาวน์โหลดได้ หรือจาก

28

29 สรุปขั้นตอนการจัดทำราคากลางตามมติ ครม. วันที่ 13 มีนาคม 2555
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกาศเป็นราคากลาง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำรายการปริมาณงาน/จำนวนวัสดุ เตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ ปร.4 ปร.5 ปร.6 การจัดทำราคากลาง (ราคาท้องถิ่น) ราคาวัสดุ พาณิชย์จังหวัด/ท้องถิ่น ค่าแรงงาน  บัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง ครุภัณฑ์  ราคาสำนักงบฯ/กระทรวง ดิจิทัลฯ ค่าขนส่ง กรมบัญชีกลาง ค่า Factor F /ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ/เห็นชอบ ผอ.โรงเรียน/ผอ.สพป.,ผอ.สพม. รวบรวม/จัดทำรายละเอียด สรุปราคากลาง

30 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายคำภา หานะกูล นายช่างโยธาอาวุโส เว็บไซด์ designobec.blogspot.com

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google