งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม Video Conference ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม Video Conference ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม Video Conference ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑1.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.๑ กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดย: นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

3 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.๑ สรุปภาพรวมและกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ เวลา กำหนดการ วันซ้อมใหญ่ขบวนพระราชพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 21 ตุลาคม 2560 06.00 น. ซ้อมใหญ่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (ริ้วขบวนที่ 1, 2, 3, 4, 5) วันพระราชพิธีจริง 25 ตุลาคม 2560 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) 07.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยัง พระเมรุมาศ (ริ้วขบวน 1, 2, 3) น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศ

4 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.๑ สรุปภาพรวมและกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ต่อ) วันที่ เวลา กำหนดการ 27 ตุลาคม 2560 08.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ (ริ้วขบวน 4) 28 ตุลาคม 2560 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 29 ตุลาคม 2560 10.30 น. พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ริ้วขบวนที่ 5) พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหา สีมาราม และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร (ริ้วขบวนที่ 6)

5 ระเบียบวาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.๒ ตัวอย่างการเตรียมการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในมณฑลพิธี นำเสนอโดย: นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประธานบริหารจัดการ ทีมปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร แผนแพทย์ 3 ตค. 60.pdf

6 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.3 ข้อสั่งการ โดย: นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ นพ.สสจ., ผอ.รพ.และทีมผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกจังหวัดอยู่ในพื้นที่และพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในช่วงวันที่ ตุลาคม2560

7 ด้านศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ ด้านศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1.1 จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ บุคลากรตามโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ ช่องทางการประสานงาน ของศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1.2 จัดทำแผนเตรียมความพร้อมการดำเนินการ ศูนย์ปฏิติการฯระดับจังหวัด และรายงานมายังศูนย์ ปฏิบัติการฯกระทรวงสาธารณสุขตามแบบฟอร์มรายงาน เตรียมความพร้อมการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560

8 ด้านศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข 1.3 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯระดับจังหวัด ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อทดสอบความพร้อมระบบการสื่อสารระหว่างจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขและซักซ้อมการดำเนินการภายในจังหวัด 1.4 เปิดศูนย์ปฏิบัติการฯระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 21, ตุลาคม 2560เพื่อประสานการ ปฏิบัติการในช่วงงานพระราชพิธี

9 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 2. ด้านการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.1 จัดทำแผนดำเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุขช่วงงานพระราชพิธีให้เหมาะสมกับการจัดงานของพื้นที่ ทั้งด้านการให้บริการทางการแพทย์,ด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรค,ด้านสุขภาพจิต,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

10 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 2. ด้านการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.2 จัดเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์,แพทย์เฉพาะทาง,ยาและเวชภัณฑ์,ทรัพยากรด้านการแพทย์รวมทั้งเตรียมทีมปฏิบัติการฯ ประเภทต่างๆ อาทิเช่น ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน,ทีมสุขภาพจิต,ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค,ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดระบบสำรองเตียงรองรับผู้ป่วยให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

11 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 2. ด้านการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.3 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดและรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดไปยังศูนย์ปฏิบัติการฯ กระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลา น.ทุกวันในระหว่างวันที่ ตุลาคม 2560 โดยมีช่องทางการส่งรายงานดังนี้ ,Fax:

12 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 3. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ จิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ที่ลงทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดให้สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดการและดูแลการปฏิบัติงานโดยให้มีการเตรียม ความพร้อม คือ 3.1 มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นหัวหน้าทีมจิตอาสาเฉพาะกิจ, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นรองหัวหน้าทีม และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนเป็น รองหัวหน้าทีม

13 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 3. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ 3.2 จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งนี้หากจังหวัดใด สามารถให้การอบรมการใช้ AED ได้ ให้จัดอบรมพร้อมไปด้วย

14 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณา
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 3. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ 3.3 จัดระบบการทำงานและซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ อาทิเช่น การทำหน้าที่เป็นทีมเดินเท้าเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ป่วย,ทีมจักรยานกู้ชีพและการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยปฐมพยาบาล 3.4 จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

15 4 .ด้านศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) 4 .ด้านศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์และสาธารณสุข ให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team : SAT)ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ในระดับพื้นที่ ช่วงก่อนและระหว่างงานพระราชพิธีฯ อย่างใกล้ชิด

16 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แบบฟอร์มแผนเตรียมความพร้อม EOC ของ สสจ. งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ\สิ่งที่ส่งมาด้วย 2(benz น).docx

17 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ\สิ่งที่ส่งมาด้วย3

18 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.4 แผนการดำเนินงานระดับพื้นที่ (ต่อ) ผู้ประสานงานหลักศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ส่วนกลาง) กรณี ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 1. นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน เบอร์โทร 2.นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน เบอร์โทร 3. นายสโรช จินดาวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุข เบอร์โทร ช่องทางการสื่อสาร ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง - - Tel / Fax: - ช่องวิทยุสื่อสาร *ช่อง 11 (VHF) MHz. *SSB MHz. *E-radio ห้อง กสธ_สธฉ

19 ระเบียบวาระที่ 2 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

20 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 การสนับสนุนทีมแพทย์ต่างจังหวัดในงานพระราชพิธีฯพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย: นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

21 3.1 การสนับสนุนทีมแพทย์ต่างจังหวัดในงานพระราชพิธีฯพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 3.1 การสนับสนุนทีมแพทย์ต่างจังหวัดในงานพระราชพิธีฯพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลัดที่ วันที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 113 7-8 ตุลาคม 2560 รพ.ขอนแก่น 7 114 9-11 ตุลาคม 2560 1. รพ.สกลนคร 2. รพ.นครพนม 8 115 12-14 ตุลาคม 2560 รพ.มหาราชนครราชสีมา 9 116 15-17 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 10 117 18-20 ตุลาคม 2560 รพ.ภูเก็ต 11 118 21-23 ตุลาคม 2560 วันที่ 21 ต.ค. รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 22 ต.ค.รพ.สงขลา วันที่ 23 ต.ค.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำภอนาทวี 12 119 24-26 ตุลาคม 2560 รพ.ลำพูน 1 120 27-29 ตุลาคม 2560 รพ.เพชรบูรณ์ 2

22

23 กำหนดการเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC)

24 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2560
กำหนดการเปิด ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Operation Center : OC) 1. กำหนดการประชุม OC ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 4 วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 5 วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 6 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 (เฉพาะส่วนกลาง) ( หากมีเหตุการณ์สำคัญจำเป็น จะมีการเรียกประชุม OC ทันที )


ดาวน์โหลด ppt ประชุม Video Conference ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google