งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
วิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เบื้องต้น (Estimates SM: ESM ) โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 1

2 ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM: ESM)
เข้าผ่าน เว็บบราวเวอร์ ได้ที่ หมายเหตุ : เว็บบราวเวอร์ Chrome, Firefox และ Explorer 8 ขึ้นไป และคอมพิวเตอร์ Window 7 / Microsoft office 2007 ขึ้นไป

3 สามารถใช้ระบบ ESM ทำอะไรได้บ้าง
รายงานความก้าวหน้าโครงการ (Progress report) (โดย PM+PI+ผู้เกี่ยวข้อง) รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Self Assessment Report, SAR) (โดย ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด/ผู้กำกับตัวชี้วัด) รายงานผลการเบิกจ่าย (โดย ก.บริหารฯ) รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (โดย ก.บริหารฯ) จัดทำคำของบประมาณ จัดสรรงบประมาณ โครงการ บริหารโครงการ อนุมัติแผน ปรับแผน อนุมัติรายการโอนเงิน บริหารตัวชี้วัด (โดย ก.ยุทธ์)

4 เมนูรายงานความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการ

5 เมนูรายงานความก้าวหน้า สัญลักษณ์รูปมือ

6   ค้นหา : กรอกข้อมูลส่วนหนึ่ง ปีงบประมาณ ประเภทงบรายจ่าย
กิจกรรมหลัก ชื่อโครงการ แก้ไข (รูปดินสอ) : สำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูลในโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ

7 กิจกรรมภายใต้โครงการ
ผลความก้าวหน้า%

8 เมื่อรายงานครบทุกหัวข้อ แล้วกดบันทึก
หัวข้อการรายงาน การดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข เมื่อรายงานครบทุกหัวข้อ แล้วกดบันทึก

9 การแสดงผลรายงานความก้าวหน้า

10 รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Self Assessment Report, SAR)

11 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
SM BUSC รหัสหน่วยงาน ปี 61ลงท้ายด้วย_21

12 วิธีการรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด

13 1 2

14 1 2

15 เมื่อเลือกตัวชี้วัดแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล คำอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการดำเนินงาน (หากท่านต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบ)

16 1. เลือกเดือนที่ต้องการรายงาน (ไตรมาส 1 = ธันวาคม, ไตรมาส 2 = มีนาคม, ไตรมาส 3 = มิถุนายน, ไตรมาส 4 = กันยายน) 1 2 3 2. กรอกข้อมูลในส่วนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน กรณีที่มีสูตรการคำนวณให้ใส่สูตร และคำอธิบายในสูตร ใส่ค่าต่างๆ และเมื่อกดบันทึก โปรแกรมจะแสดงผลการคำนวณให้ (แต่ทั้งนี้ขอให้ท่านประเมินตนเอง โดยใส่ค่าคะแนนที่ได้เองในแต่ละขั้นตอน #3)

17 1 2 3 4 5 6 7

18

19

20 ขอบพระคุณค่ะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล Tel :


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google