งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน e- learning ใช้เวลาในการศึกษารวมแบบ ประเมิน... นาที สงวนลิขสิทธิ์โดย : สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน e- learning ใช้เวลาในการศึกษารวมแบบ ประเมิน... นาที สงวนลิขสิทธิ์โดย : สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน e- learning ใช้เวลาในการศึกษารวมแบบ ประเมิน... นาที สงวนลิขสิทธิ์โดย : สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ถ้าคุณศึกษาในสถานที่ต้องการความ เงียบ โปรดใช้หูฟัง

2 ชื่อเรื่อง............................................................ โดย นพ./ พญ..................................................... ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง พยาบาล................... ( ใส่รูปผู้จัดทำได้ )

3 INTRODUCTION ให้เห็นความสำคัญของบทเรียนนี้ อาจอ้างเกณฑ์แพทยสภา ระดับต่างๆ อาจนำสถิติเรื่องนี้มาแสดง อาจนำภาวะแทรกซ้อน ความพิการอัน เนื่องมาจากเรื่องนี้มาแสดง (patient safety )

4 สารบัญ กดเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษา * ควรใส่ table of content,TOC ด้วย

5 วัตถุประสงค์ หลังบทเรียน นักศึกษาสามารถ 1............................................... 2............................................... 3...............................................

6 เนื้อหา เน้นภาวะแทรกซ้อนและวิธีป้องกันมิให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยก่อนขั้นตอนการ ปฏิบัติ

7 แบบทดสอบหลังเรียน

8 เอกสารอ้างอิง 1............................................... 2............................................... เลือกที่สำคัญๆ 1-2 เล่ม

9 คณะผู้จัดทำ • เขียนและเตรียมบทเรียน นพ./ พญ........................................... • สร้างแบบทดสอบ นพ./ พญ........................................... • ดำเนินการด้านเทคโนโลยี นาย./ นางสาว............................................ • หน่วยงานจัดทำ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล............ สนับสนุนโดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จากการประชุมปฏิบัติการสร้างบทเรียน e – learning ครั้งที่ 5 วันที่ 20-21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บทเรียน e- learning ใช้เวลาในการศึกษารวมแบบ ประเมิน... นาที สงวนลิขสิทธิ์โดย : สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google