งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
Pharmongkutklao Hospital (PMK)

2 วิสัยทัศน์ (vision) : เป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของ กองทัพบกในภูมิภาคเอเชีย พันธกิจ( mission) :ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ ที่มีคุณภาพระดับสากลแก่ทหารและครอบครัว รวมทั้ง ประชาชน จัดการฝึกศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เพื่อมุ่งสร้าง นวัตกรรมและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อ ภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

3 ค่านิยม ( values) : สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผลงานเป็นเลิศ
-สามัคคี หมายถึง มุ่งเน้นบุคลากร (Workforce focus) -มีวินัย หมายถึง ภาวะผู้นำ (Leadership) ความซื่อสัตย์ (Altruism) ระบบ เกียรติศักดิ์ (Honor system) จรรยาบรรณวิชาชีพและวินัยเยี่ยม (Integrity) -ใส่ใจบริการ หมายถึง มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer focus) ใช้ข้อมูลในการ ทำงาน (Management by fact) ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ (Individual & organization learning) การเรียนรู้ระดับบุคคลและองค์กร (Individual & organization learning) มุ่งเน้นอนาคต (Focus on future) สรรค์สร้างนวัตกรรม (Innovation) ความคล่องตัว (Agility) -ผลงานเป็นเลิศ หมายถึงมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Focus on result) คำขวัญ: คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

4 SwoT จุดแข็ง (Streng : s) ความเชื่อมั่นใน Bran
ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาก อาคารสถานที่กว้างขวางเป็นระเบียบ มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรผลิตบุคลากรทางการแพทย์ของตนเอง สามารถจ้างลูกจ้างชั่วคราวได้ วัฒนธรรมองค์กรมีวินัย

5 SwoT จุดอ่อน (weakness : w) 1. โครงสร้างการบังคับบัญชา
2. ผู้บริหารไม่มีระยะเวลาการทำงานที่แน่นอน 3. อัตราการหมุนเวียนของบุคลากรวิชาชีพสูง 4. งบลงทุนต่อปีมีน้อย 5. ขัดแผนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 6. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติน้อย

6 SwoT โอกาส (Opportunity : O) ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาของการเจ็บป่วย นโยบายของรัฐบาลเรื่องปัญหายาเสพติด ผู้ป่วยสิทธิจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางเพิ่มขึ้น บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์ จำนวนผู้ป่วยราชการสนามเพิ่มขึ้น นโยบายเรื่องการให้กำลังพลกลับมาช่วยราชการ การเปิดตำแหน่งพนักงานราชการเพิ่มขึ้น การพัฒนาบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

7 SwoT อุปสรรค (Threat : T) ความเข้มงวดในการตรวจสอบกรมบัญชีกลาง
ผู้ป่วยมีทางเลือกมากขึ้น ปัญหาสมองไหลของเจ้าหน้าที่ การฟ้องร้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้น อุบัติภัยธรรมชาติ ภารกิจพิเศษต่างๆมีมาก

8 strategic map balance scorecard
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ สมรรถนะหลักขององค์กร 1) การรักษาโรคซับซ้อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2) การักษาโรคและความผิดปกติทางเวชศาสตร์ทหาร 3) การฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญาเพื่อวุฒิบัตรฯ

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางการแพทย์ขั้นสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล

10

11 อัตราค่าจ้าง -อัตราเงินเดือน
อัตราค่าจ้าง -อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,200 ค่าล่วงเวลา เวรละ 700 บาท (เวร 8 ชั่วโมง) ขึ้นปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ตาม ความสามารถ - ค่าเวรบ่าย-ดึก เวรละ 260 บาท - ค่าประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป เดือนละ 500-1,500 บาท

12 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- มีที่พักอาศัยภายในโรงพยาบาลสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย - ใช้สิทธิประกันสังคมดูแลท่านเมื่อยามเจ็บป่วย - มีเวรยามรักษาความปลอดภัยที่หอพักและขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ในยามวิกาลภายในโรงพยาบาล - มีรถบริการรับ ส่ง ในโรงพยาบาล - ได้สิทธิการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อนประจำปี - จัดระบบพี่เลี้ยงดูแลในระหว่างปฏิบัติงาน

13 สมาชิกกลุ่ม DR.THitavanดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
นายปิยะพงษ์ ไพรัตน์ รหัสนักศึกษา นางสาวรสธร สระทอง รหัสนักศึกษา นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์ศรี รหัสนักศึกษา นางสาวณีรนุช สมสถิตกุล รหัสนักศึกษา นางสาวทิพวรรณ จันทราภรณ์ รหัสนักศึกษา นางสาวอรสา ฉิมกลาง รหัสนักศึกษา นางสาวกาญจนา แซ่เบ้ รหัสนักศึกษา นางสาวเสาวนีย์ เสียงใหญ่ รหัสนักศึกษา นางสาวประภาวัลย์ ขันอาสา รหัสนักศึกษา นางสาวศิริลักษณ์ พิมอาจหาญ รหัสนักศึกษา นางสาวจิรสุดา แสงเหมือนเพ็ชร รหัสนักศึกษา นางสาวกวิสรา หอมบุญ รหัสนักศึกษา

14


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google