งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AMS-KKU PLAN : Future view

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AMS-KKU PLAN : Future view"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AMS-KKU PLAN : Future view
Patcharee Jearanaikoon

2 ความคาดหวัง:ภารกิจมหาวิทยาลัย กับอนาคต
Research& Development Teach&Learn BEST PRACTICE COMMUNITY SERVICE INDUSTRY STATE AGENCY

3 BEST PRACTICE T excellence Oversea Student Ready to use
Import & Export Ready to use Research Excellence INNOVATION

4 Change & Crisis OUTPUT ( ภาพระดับประเทศ /มหาวิทยาลัย )
INPUT PROCESS Limited Resources ลูกโตแล้วทำมาหากินเอง ( ภาพระดับประเทศ /มหาวิทยาลัย ) Limited Input มหาวิทยาลัยเพิ่ม นักศึกษาปริมาณ /คุณภาพ Limited Process หลักสูตร หมดอายุ HRD Staff competency ปริญญาเอก ปี เป้า 55% (5) ผล 53% (4) ปี เป้า 62%(5) ผล 54% (1)

5 แนวทางการบริหาร: High Performance organization
Vision Participation Re -structure Shared Vision &Value Synergy Re-process Engagement QA: สมศ กพร IQA PMQA

6 Change Agent แผนสั้น 4ปี แผนยาว15ปี
Planning & Strategic Step targeting ตั้งเป้าสำเร็จเป็นขั้นๆ มีกำลังใจ เห็นขั้นพัฒนาการ ค่อยๆใส่ งบประมาณและสรรพกำลัง ปัจจัยสำเร็จ KSF ใช้ทรัพยากรร่วม ความมีเป้าหมายร่วม ความเชื่อร่วม ฝังในตัว วัฒนธรรมองค์กร ทำสืบกันมา Re-tool Networking Shared Resources Shared core value Culture

7 แปลงแผนสู่การปฎิบัติ: 1.แผนทุกแผนต้องถูกประเมินใช้ 3 P
Purpose สมศ มาในปี Process หลักสูตร ต้องมีคุณภาพ Performance หลักสูตรหมดอายุมีการขยับอย่างน้อยถึงสภามข. ปี ปี52 ไฟเหลือง 100% ไฟเหลือง 40%

8 แปลงแผนสู่การปฎิบัติ: 2.ถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่สาขาวิชาหรือกลุ่มวิชา
กพร ตัวชี้ ตัวชี้ ( 11 พย 51) QA 73 ตัวชี้ ? ( 6-7 พย 51)

9 ทำจากแรง กระตุ้นภายใน ทำเพราะถูกสั่ง
ทำไมต้องมี core value จุดพลังและสร้างคุณค่า จิตอาสา ทำจากแรง กระตุ้นภายใน ทำเพราะถูกสั่ง ไม่สั่งก็ทำ ไม่มีคนอื่นทำ ก็ทำคนเดียว ทำจนเป็นความเคยชิน ทำจนความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ชวนกันทำมากขึ้น

10 ตัวอย่าง Core Values Teamwork ทำเป็นทีม
Custom focus ส่งมอบผลงานที่มึคุณค่า และพอใจ Management by fact (evidence based) Creativity (Innovation)คิดใหม่ ทำใหม่ Expertise ทำแบบมืออาชีพ Mentality Agility ยืดหยุ่น

11 วัฒนธรรม Culture วิถีชีวิตทั้งมวลที่ผู้คนปฎิบัติคล้ายกันโดยอัตโนมัติ ผู้คนยอมรับและทำจนเคยชิน การมีวัฒนธรรม คือความยั่งยืนของการพัฒนา ไม่ต้องมีคนมาควบคุม กำกับ ต้องใช้เวลาในการสั่งสม และเรียนรู้ร่วมกัน วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรียนรู้

12 How to:จะเชื่อม Core value กับการสร้างวัฒนธรรม?
ตัวอย่าง วัฒนธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ Organization Learning Core value ที่ใช้ Flexibility to learning/ Staff focus /CQI(การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) Innovation(สร้างเครื่องมือ วิธีการทำงานใหม่)

13 70% (10/13) มุ่ง นานาชาติ : ลุ่มน้ำโขง 3/ อาเซียน 2 / เอเชีย 5
Vision เอกสาร ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ 13 คณะวิชาในม.ขอนแก่น 70% (10/13) มุ่ง นานาชาติ : ลุ่มน้ำโขง 3/ อาเซียน 2 / เอเชีย 5

14 วิสัยทัศน์ คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดชั้นนำของประเทศ และภูมิภาคอาเซียน พันธกิจ คณะเทคนิคการแพทย์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม งานวิจัยและบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

15 โจทย์ 1 หาค่านิยมองค์กร
โจทย์ 1 หาค่านิยมองค์กร กลุ่ม เลือก ประธาน เลขา พี่เลี้ยงชี้แจง ศึกษา เอกสารประกอบ(ตัวอย่างค่านิยม และตารางจัดลำดับ) ทุกคนทำการเลือก/จัดลำดับค่านิยม # 1-12 กลุ่มสรุปค่านิยม 5 ลำดับแรก ส่งผ่านพี่เลี้ยงกลุ่ม ทำโจทย์ 2

16 โจทย์ 2 วิสัยทัศน์องค์กร
โจทย์ 2 วิสัยทัศน์องค์กร ให้สมาชิกอภิปรายและมีส่วนในการกำหนด/เห็นพ้องวิสัยทัศน์คณะ ศึกษา ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของคณะอื่น กลุ่มสรุป เลือก ตัวแทนนำเสนอ

17 ประเด็นทำแผน Swot อภิปราย จุดอ่อน จุดแข็ง ทำในเอกสารประกอบ (แบบสอบถาม1) วิสัยทัศน์ และการไปสู่เป้าหมาย (ทำในเอกสารประกอบ แบบสอบถาม2) ความคาดหวังในด้านต่างๆ ตามภาระกิจ

18 เอกสารประกอบ แบสอบถาม ศ.บวรศิลป์ ตย. วิสัยทัศน์มข. แผนยาว 15 ปี มข
แผนคณะปี 2552 ผลประเมิน ผลงานที่ผ่านมา ตัวชี้วัดTimes Higher Education เป้าและการถ่ายทอดตัวชี้วัด กพร ปี2552

19 ขอบคุณ

20 Core Value การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Organizational and personal learning) ให้คุณค่ากับบุคลากรและคู่ความร่วมมือ (Valuing faculty, staff, and partners)


ดาวน์โหลด ppt AMS-KKU PLAN : Future view

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google