งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hospital Presentation นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hospital Presentation นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hospital Presentation นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โดย นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2 ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ นพ.วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น
นพ.วันชัย ตั้งอารมณ์มั่น อ.นิศมา ภุชคนิตย์ อ.วนิดา แซ่อึ่ง

3 โรงพยาบาลหนองบัว โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 978 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งหมด 62,072 คน อัตราครองเตียงเฉลี่ยปี = 85.27%

4 สร้างสรรค์สุขภาพที่ดี และบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลคุณภาพ สร้างสรรค์สุขภาพที่ดี และบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

5 พันธกิจ (Mission) 1.จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 2.จัดระบบบริหาร บริการและสนับสนุนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 3.พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีในการจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

6 นโยบาย การบริหารงานและการพัฒนา
1. ด้านการบริหารจัดการ ให้ยึดหลักการทำงานแบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2. ด้านการบริการ ให้ใช้หลักการบริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 3. ด้านวิชาการ ต้องสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการร่วมกัน

7 ค่านิยม (Values) กรอบแนวคิดที่ต้องการ “คุณภาพส่งต่อคุณภาพ”
1. มุ่งมั่นพัฒนา Achievement 2. ภาวะผู้นำ Leadership 3. วัฒนธรรมการเรียนรู้ Learning dynamic 4. มุ่งสู่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง Customer Focus 5. ทำงานด้วยใจ Service mind 6. ทำงานให้เป็นทีม Team work 7. ทำงานอย่างมีความสุข Value on Staff

8 แนวทางปฏิบัติให้บรรลุค่านิยม
1. ชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 2. ติดประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 3. จัดประชุมใหญ่บุคคลากรทั้งโรงพยาบาลรับทราบ 4. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวัน 5. ผู้บริหารเข้าเยี่ยมหน่วยงาน 6. เน้นการใช้กระบวนการ 3 Pทำงานทุกครั้ง

9 ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่
1. กลุ่มโรคเสี่ยงสูง ได้แก่ Acute MI, Acute Stroke 2. กลุ่มติดเชื้อ ได้แก่ TB , HIV 3. กลุ่มโรคและภาวะแทรกซ้อนจากอุบัติเหตุได้แก่ Head Injury 4. กลุ่มโรคเรื้อรังทีเป็นปัญหา ได้แก่ DM, HT, COPD/ASTHMA

10 เข็มมุ่ง (ปีงบประมาณ 2557)
1. สร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ ได้แก่ การระบุตัวผู้ป่วย, การล้างมือ, การป้องกันการแพ้ยาซ้ำและการใช้ยาความเสี่ยงสูง 2. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยความเสี่ยงสูง และโรคเรื้อรัง ได้แก่ Acute MI, Acute Stroke, Asthma/COPD,DM,HT 3. จัดตั้งคลินิก CKD

11 อัตรากำลังที่สำคัญ แพทย์ 7 คน ทันตแพทย์ 3 คน เภสัชกร 7 คน
พยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 52 คน พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 6 คน

12 อัตรากำลังที่สำคัญ พยาบาลเฉพาะทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1 คน
พยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช 1 คน วิสัญญีพยาบาล 2 คน นักเทคนิคการแพทย์ 3 คน นักรังสีการแพทย์ 2 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน

13 กลไกการพัฒนาคุณภาพ การเชื่อมโยงในโรงพยาบาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหาร รพ./ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ รพ. (ทีมนำ) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ทีมนำเฉพาะด้าน การเชื่อมโยงในโรงพยาบาล ทีมผู้ประสานงานคุณภาพ HRD ENV RM IC ME,PTC IM PCT ทีมรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มงาน/ฝ่าย/หน่วยงาน 13

14 การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การบริการสุขภาพ มี 3 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มี 1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร มี 2 กลยุทธ์

15 เป้าหมายหลักตามยุทธศาสตร์
เป้าหมายบริการที่ 1 : ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน อย่างไม่เป็นอุปสรรคและเสมอภาค เป้าหมายบริการที่ 2 : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข เป้าหมายบริการที่ 3 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมีความคุ้มค่า โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

16 ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลพยายามแก้ไข
1. ความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2. การพัฒนาบุคลากร Multimix Skill / Competency บุคลากร 3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. วัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพในทุกระดับ 5. พัฒนาการวิจัย การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

17 การวัดผลความสำเร็จต่อวิสัยทัศน์

18 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด
โรงพยาบาลคุณภาพ ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด ผลด้านการนำ ผลด้านการเงิน ผลด้านทรัพยากรบุคคล ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ

19 สร้างสรรค์สุขภาพที่ดี
ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด ผลด้านการดูแลผู้ป่วย ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

20 บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น

21 รากฐานเพื่อการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน
ใช้กระบวนการ 3 P ในการทำงาน ให้หัวหน้าพาทำคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ ให้ทำกิจกรรมคุณภาพพื้นฐาน 5 ส. ให้ประเมินตนเองด้วยแบบของ Service Profile เน้นการทำกิจกรรมทบทวนคุณภาพ 12 กิจกรรม พัฒนาหน่วยงานตนเองโดยไม่เน้นรูปแบบ ให้มีการเชื่อมโยงกิจกรรม และประเมินผลลัพธ์อยู่เสมอ

22 “ทำงานประจำให้ดี มีอะไรคุยกัน ขยันทบทวน”
รากฐานเพื่อการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข “ทำงานประจำให้ดี มีอะไรคุยกัน ขยันทบทวน”


ดาวน์โหลด ppt Hospital Presentation นพ.ชัยวัฒน์ พงศ์ทวีบุญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google