งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทสรุป “เทคนิคการบริหารองค์กร ในมุมมองของผู้บริหาร” จาก... นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทสรุป “เทคนิคการบริหารองค์กร ในมุมมองของผู้บริหาร” จาก... นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทสรุป “เทคนิคการบริหารองค์กร ในมุมมองของผู้บริหาร” จาก... นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป โดย..นางสาวอลิสา อุดมวีรเกษม

2 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผู้บริหารเก่ง ผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยในการ บริหารองค์กร ให้ประสบ ความสำเร็จ

3 วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เห็นความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้คนในองค์กร มีส่วนร่วมในการผลักดันองค์กร ปัจจัยในการ บริหารองค์กร ให้ประสบ ความสำเร็จ

4 ผู้บริหารเก่ง ใช้ทรัพยากรในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ แบบไร้แรงต้านทาน สร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง และทำให้คนรักองค์กร (สร้างระบบยุติธรรม) ปัจจัยในการ บริหารองค์กร ให้ประสบ ความสำเร็จ

5 ผู้บริหารเก่ง(ต่อ) ยึดโยงความแตกต่าง และ ความหลากหลายของคน ในองค์กร กระจายอำนาจ ปัจจัยในการ บริหารองค์กร ให้ประสบ ความสำเร็จ

6 ผู้ปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในองค์กร มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขในงานที่ทำ คิดดีต่อองค์กร ปัจจัยในการ บริหารองค์กร ให้ประสบ ความสำเร็จ

7 บทบาทของ “สุดยอด” ผู้บริหาร ชี้เป้าหมาย กำหนดทิศทาง กำกับงาน มององค์กรได้ทะลุ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทาง สร้างทีม / สร้างความสามัคคีในทีม Create งาน / สร้างผลที่ดีให้แก่องค์กร ให้อำนาจแก่ลูกน้อง ไม่ต้องมีเด็กในสังกัด

8 บทบาทของ “สุดยอด” ผู้บริหาร (ต่อ) เกลี่ยทางเดินให้ลูกน้อง (ช่วยขจัดอุปสรรค / สนับสนุน Resource) เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกย่างก้าว คล่องแคล่ว ว่องไว ไม่สับสน การสื่อสารเปิดกว้าง ดีจากข้างใน : เสียสละ อดทน มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ สุจริต

9 Leadership Profile ของผู้นำรุ่นใหม่ ในภาคราชการ มี Knowledge ที่ดี (เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา) มีความรู้ทั้งเชิงกว้าง เชิงลึก มีทักษะการบริหารงานรอบด้าน พัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ (คิดค้นงานใหม่ๆ ไม่หลง ระเริงอยู่กับความสำเร็จ ในอดีต)  มีทัศนคติที่ดี

10 สร้างองค์ประกอบของตัวเองให้แกร่ง มีความเป็นมืออาชีพ (มีจริยธรรม / จรรยาบรรณ รู้บทบาทหน้าที่ ไม่มีเส้นสาย) มี Competency มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus) โดยคิดถึงประโยชน์ของ ประชาชนผู้รับบริการ คำนึงถึงการอยู่ร่วมกับสังคม (Corporate Social Responsibility) Leadership Profile ของผู้นำรุ่นใหม่ ในภาคราชการ (ต่อ)

11 มี IQ / EQ / AQ / PQ / SQ / MQ (AQ : Adversity Quotient – มีความพยายามฝ่าฟันอุปสรรค PQ : Physical Quotient – มีสุขภาพกายที่ดี SQ : Spiritual Quotient หรือ MQ : Moral Quotient – มีจริยธรรมดีงาม) ตัดสินใจได้เร็ว บนความนิ่งสงบ (Speed on Calm) ผลิตผลงานได้รวดเร็ว มีคุณภาพ (Quality on Speed) Leadership Profile ของผู้นำรุ่นใหม่ ในภาคราชการ (ต่อ)

12 ไม่กลัว ไม่เกรงที่จะเก่งกว่า ผู้บังคับบัญชา (รู้ว่าอะไรถูก อะไรควรทำ อะไรไม่ควร ทำ) มีความจงรักภักดีต่องานที่ทำ ไม่ไหลไปตามกระแสการเมือง ทำ Core งานของตัวเองให้แข็ง สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง ทั้งปัจจุบันและอนาคต Leadership Profile ของผู้นำรุ่นใหม่ ในภาคราชการ (ต่อ)

13 เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ มีความดีเป็นพื้นฐาน มีความเก่งพอประมาณ Leadership Profile ของผู้นำรุ่นใหม่ ในภาคราชการ (ต่อ)

14 Result ในการเป็น ผู้บริหาร มืออาชีพ นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่องค์กร สร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร สร้างคนและระบบให้องค์กร (ถ้าคนคุณภาพดี ก็สร้างระบบที่หลวมๆ แต่ถ้าคนไม่มีคุณภาพ ต้องสร้างระบบที่ รัดกุม ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร) สร้างตำนานที่ดีๆ ให้แก่องค์กร เป็นบุคคลที่ทุกองค์กรอยากได้ ถ่อมตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร จาก...ประสบการณ์และการสังเกต ของ นพ.เสรี หงษ์หยก

15 Result ในการเป็น ผู้บริหาร มืออาชีพ (ต่อ) จาก....ประสบการณ์และการสังเกต ของนพ.เสรี หงษ์หยก ไม่สนใจเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทน รักองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน เป็น Role Model ทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง มีภาวะผู้นำ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Visionary Leadership) มีเครือข่าย 3 กลุ่ม (Tripod Chair) คือ ลูกน้องรัก เพื่อนร่วมงานอยากช่วย ผู้บริหารอยากสนับสนุน

16 “กรมสุขภาพจิต ต้องเป็นกรมวิชาการ ที่ยิ่งใหญ่ และสง่างาม เป็นที่พึ่งให้ภูมิภาค มีปริมาณทรัพยากร มากพอ และมีคุณภาพ เด่นให้สุดๆ” คำฝากจาก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข น.พ.เสรี หงษ์หยก วิสัยทัศน์งานสุขภาพจิต

17 คุณพร้อมที่จะเป็น ”ผู้บริหาร” หรือยังคะ


ดาวน์โหลด ppt บทสรุป “เทคนิคการบริหารองค์กร ในมุมมองของผู้บริหาร” จาก... นายแพทย์เสรี หงษ์หยก รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google