งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดำรงตำแหน่ง : 18 ธ.ค. 59 อายุ : 59 ปี การศึกษา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดำรงตำแหน่ง : 18 ธ.ค. 59 อายุ : 59 ปี การศึกษา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดำรงตำแหน่ง : 18 ธ.ค. 59 อายุ : 59 ปี การศึกษา :
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) ประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่ง : 18 ธ.ค. 59 อายุ : 59 ปี การศึกษา : • พ.ศ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • พ.ศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • พ.ศ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิศวกรรมสุขาภิบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • พ.ศ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • พ.ศ ปริญญาเอก Doctorate in Philosophy (Environmental Engineering), University of Guelph, ประเทศแคนาดา

2 • พ.ศ. 2553 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ : • พ.ศ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ • พ.ศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • พ.ศ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ • พ.ศ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • พ.ศ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • พ.ศ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ • พ.ศ ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

3 ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการโดยตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง : 30 ก.ย. 60 อายุ : 60 ปี การศึกษา - ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการทำงานที่สำคัญ - อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

4 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล)
(นายธัญญา เนติธรรมกุล) กรรมการโดยตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง : 23 ก.พ. 59 อายุ : 55 ปี การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงานที่สำคัญ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

5 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์)
กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง : 15 ก.ย. 60 อายุ : 55 ปี การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ DIPLOMA of the POST GRADUATE COURSE In FOREST SERVEY ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การจัดการทรัพยากร - - ประวัติการทำงานที่สำคัญ รองผู้อำนวยการ (ระดับ 10) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประจำ (ระดับ 9) สำนักอำนวยการ

6 หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี
หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายพัฒนาบุคคลและระบบงาน สำนักทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายงบประมาณ สำนักนโยบายแผนและงบประมาณ หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

7 (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี กรรมการ ค.ร.ม. แต่งตั้ง (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ดำรงตำแหน่ง : 22 ก.ค. 2560 อายุ : 47 ปี การศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมเหรียญทอง) สาขาการเงินการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Master of Business Administration University of Chicago USA ประวัติการทำงานที่สำคัญ นักวิชาการคลัง 8 สำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

8 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการ (ค.ร.ม. แต่งตั้ง)
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการ (ค.ร.ม. แต่งตั้ง) ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2561 อายุ : 47 ปี การศึกษา : • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The American Graduate School of international Management (Thunderbird), U.S.A.

9 ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
• กรรมการ บจก.พรีเมี่ยม เรสซิเดนซ์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กรรมการ บจก.เอพี (พระราม 9) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กรรมการ บจก.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กรรมการ บมจ.เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • กรรมการ บมจ.เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น รับเหมาก่อสร้าง • กรรมการ บมจ.ซิกเนอร์เจอร์ แอดไวซอรี่ พาร์ทเนอร์ส พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ • รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

10 - ปริญญาโท (Zoology) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ (ค.ร.ม. แต่งตั้ง) ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2561 อายุ : 57 ปี การศึกษา : - หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท (Zoology) มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาเอก (สมุทรศาสตร์) มหาวิทยาลัยฮาวาย (ทุน East-Wast Center)

11 ประวัติการทำงานที่สำคัญ :
- Director, Southeast Asia START Global Change Regional Center - International START Scientific Steering Committee - CO-project leader Coastal cities at Risk (CCaR) : Building Adaptive Capacity for Managing Climate Change in Coastal Megacities (CiDA/IDRC) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย - ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

12 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการ (ค.ร.ม. แต่งตั้ง)
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กรรมการ (ค.ร.ม. แต่งตั้ง) ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2561 อายุ : 61 ปี การศึกษา : • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Master of Arts (Industrial Design) Birmingham Institute Of Art and Design, University of Central England, United Kingdom • Post graduate Certificate (Reswarch Methodology in Art, Design and Media) Birmingham Institute of Art and Design, University of Central England, United Kingdom

13 ประวัติการทำงานที่สำคัญ : • นักออกแบบผลิตภัณฑ์
• ผู้วิจัยในโครงการ “High Technology Research In Product Design” จาก The Polytechnic University เมืองคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น • อาจารย์สอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร • ที่ปรึกษาในโครงการของ United Nation Development Project (UNDP) หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

14 นายอวยชัย คูหากาญจน์ กรรมการ ค.ร.ม. แต่งตั้ง
นายอวยชัย คูหากาญจน์ กรรมการ ค.ร.ม. แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2561 อายุ : 49 ปี การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.B.A. (Marketing) (Honors), Mount Saint Mary college, U.S.A. LLM. Harvard Law Schoql. U.S.A. ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า

15 ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี

16 ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพีรพันธ์ คอทอง กรรมการ (ค.ร.ม. แต่งตั้ง) (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ดำรงตำแหน่ง : 16 ม.ค. 2561 อายุ : 48 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ (ศ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

17 ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักทรัพย์ (หุ้น) ที่เกี่ยวข้องกับ อ.อ.ป. : ไม่มี รายการที่เกี่ยวโยงกัน : ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt ดำรงตำแหน่ง : 18 ธ.ค. 59 อายุ : 59 ปี การศึกษา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google