งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asset Pro Management APM Financial Advisor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asset Pro Management APM Financial Advisor"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asset Pro Management APM Financial Advisor
ชมรมธนาคาร จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดสัมมนา “ตรวจสุขภาพธุรกิจผ่านรายงานทางการเงิน และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับปี 2549” “การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรายงานการเงินเพื่อการบริหารจัดการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คลีนิคธุรกิจ “การวางกลยุทธ์และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับฝันที่เป็นจริงในปี 2549” โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2548 เวลา น. – น. ณ ห้องราชพฤกษ์AB โรงแรมราชพฤกษ์ จ. นครราชสีมา

2 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ
การศึกษา: BBA.Banking&Finance,Chulalongkorn University MBA. Management, Chulalongkorn University Brush up courses in Management Accounting and Long–term Financing Decision, Southern Illinois University, Illinois USA. Cert. in Investment Banking , Chulalongkorn University Cert. of the IATSS FORUM , Japan Cert. from the Asian – Pacific Conference on International Accounting Issues, Dunedin New Zealand, & Vancouver Canada งานสอน: ระดับปริญญาตรี หลักการบัญชีขั้นต้น, หลักการบัญชีขั้นกลาง, การบัญชีเพื่อการจัดการ, การเงินธุรกิจ, การบริหารธุรกิจ, การจัดการทางการเงิน, สัมมนาการจัดการทางการเงิน ระดับปริญญาโท การจัดการทางการเงิน, การบัญชีเพื่อการจัดการ, กลยุทธ์การจัดการทางการเงิน ผลงานทางวิชาการ งานตำรา หลักการบัญชีขั้นต้น, หลักการบัญชีขั้นกลาง, การบัญชีเพื่อการจัดการ งานวิจัยและบทความ สาเหตุและผลกระทบของการที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยไม่สำเร็จการศึกษา (ทุน มกค.) พศ. 2528 Japanese ‘ s Acquisition of Information through Mass Media (ทุน IATSS FORUM Japan) พศ. 2532 Reengineering (พศ. 2537) วิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศไทยกับ Z- score Bankruptcy Model (พศ. 2546) แบบจำลองการล้มละลายกับเกณฑ์การล้มละลายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้กับบริษัทจดทะเบียน (2547) การใช้แบบจำลองการล้มละลายกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548) งานวิชาการอื่น ๆ อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(พศ.2544–ปัจจุบัน )

3 วิทยากร: คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
Eductation MBA. (Master of Business Administration) Florida Metropolitan University (Tampa College), Tampa, Florida USA., 1987 LL.B. (Bachelor of Law Program ) Ramkhamhaeng University, BS. (Computer Programming & Information Science) Florida Metropolitan University (Tampa College), Tampa,Florida USA., 1986 BA. (Business Administration) Chiangmai University, Thailand, 1983 Experience Project Finance, Thai Farmers Bank PLC. (KBANK), , Investment Banking, Union Securities Co., Ltd., Senior Financial Advisor, Asset Pro Management Co.,Ltd.,1998-Now Mediator for Debt Restructuring under BOT, October 12, 1999 Certificate The contract Drafting Work Shop (March 17-April 21),1991 Project Finance, 1992How to manage Problem Loan, 1993 Investment Banking Program, 1994 Capital Market Instrument, 1995 Chief Financial Officer (CFO) Certification Program, 2004 Certificate in Tax Law, 2005 Instructor/Guest Speaker Private University / Public University Issues on Merger and acquisition, Debt restructuring, Takeover transactions in Thailand, Strategy on expanding business with minimal source of fund.

4 กำหนดการสัมมนา Asset Pro Management APM Financial Advisor
น. ลงทะเบียน 08.30–10.00 น. สัมมนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรายงานการเงิน เพื่อการบริหารจัดการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดา ปีตะวรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย น. พัก รับประทานอาหารว่าง น. สัมมนาหัวข้อ “การวางกลยุทธ์และโครงสร้างองค์การ เพื่อรับฝันที่เป็นจริงในปี 2549” โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน น. คลินิกธุรกิจ (mai , APM) Asset Pro Management APM Financial Advisor


ดาวน์โหลด ppt Asset Pro Management APM Financial Advisor

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google