งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
นโยบายการทำงาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

2 เนื้อหา นโยบายในการทำงานทั่วไป นโยบายการทำงานเฉพาะด้าน สิ่งที่ขอ
สิ่งที่ฝาก

3 นโยบายในการทำงานทั่วไป
เน้นความโปร่งใส (Transparency) เป็นธรรม (Equity) ตรวจสอบได้ (Accountability) เน้นการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results-based Management : RBM) - output - outcomes

4 นโยบายในการทำงานทั่วไป
3. เน้นการทำงานเป็นทีม และกระจายอำนาจ (Teamwork and Decentralization) 4. เน้นการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วน (Partnership working) - ร่วมคิด - ร่วมทำ - ร่วมรับผิดชอบ

5 นโยบายในการทำงานทั่วไป
มุ่งยึดเงื่อนไขความรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - รอบรู้ - รอบคอบ - ระมัดระวังอย่างยิ่ง เน้นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวสาธารณสุข (Health Family) คนสำราญ งานสำเร็จ

6 นโยบายการทำงานเฉพาะด้าน

7 นโยบายการทำงานด้านพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ส่งเสริมการทำวิจัย ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวางแผนและประเมินผล ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงาน

8 นโยบายการทำงานด้านสุขภาพภาคประชาชน
ส่งเสริมบทบาทของ อสม. ชมรม อสม. ส่งเสริมขวัญกำลังใจ อสม. (อสม. ดีเด่นระดับชาติ) สนับสนุนให้เกิด หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

9 นโยบายการทำงานด้านคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรอง HA โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่าน PCA ขั้นที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข้าสู่กระบวนการ PMQA

10 นโยบายการทำงานด้านควบคุมโรค
เพิ่มสมรรถนะของ SRRT ในทุกระดับ พัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยเฉพาะระบบเฝ้าระวังโรคในระดับตำบล หมู่บ้าน DHF เน้นลดอัตราป่วย อัตราป่วยตาย ค่า HI, CI TB เน้นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่, success rate

11 นโยบายการทำงานด้านควบคุมโรค
DM, HT. เน้นความครอบคลุมของการตรวจคัดกรอง การตรวจภาวะแทรกซ้อน incidence ของ DM., HT ในกลุ่ม pre-DM, pre-HT CA Cervix เน้น coverage ของการตรวจคัดกรองด้วย pap smear

12 นโยบายการทำงานส่งเสริมสุขภาพ
MCH เน้น ANC คุณภาพตามเกณฑ์ LBW, Breast feeding 3 อ 2 ส โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สุขาน่าใช้ (HAS) ศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์

13 นโยบายการทำงานบริหารทั่วไป
เน้นการควบคุมภายใน เน้นการตรวจสอบภายใน (การเงิน การพัสดุ)

14 นโยบายการบริหารงานบุคคล
ให้ความสำคัญกับบุคคลในทุกระดับ - บุคลากรในโรงพยาบาล - บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด - บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกนิเทศงานทุก คป.สอ. ออกเยี่ยมเยียนทุก รพ.สต.

15 สิ่งที่ขอ ความรัก ความสามัคคี รักองค์กร ผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน

16 สิ่งที่ฝาก พระขันติ พระเมตตา พระอภัย

17

18 Thanks for your attention

19 มาได๋ อย่าถิ่มอย่าไลกันได๋
อย่าฟ้าวเมืองหนีจากกันเด้อ

20 หนาวววว ‘จารย์จิณณ resort


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google