งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

2 1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

3 1.3 ร้อยละของสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

4 1.4 ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR

5 1.5 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการตรวจช่องปาก

6 1.6 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน
หมายเหตุ : เทียบกับภาพรวม (1.6 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน)

7 2.1 สัดส่วน OP ปฐมภูมิ / รพ.

8 2.2 อัตราเข้าโรงพยาบาลจากโรคหืด

9 2.3 อัตราการเข้า รพ. จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคเบาหวาน

10 2.4 อัตราการเข้า รพ. จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของโรคความดันโลหิตสูง

11 2.5 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

12 2.6 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ < 140/90 mmHg เพิ่มขึ้น

13 4.1 ร้อยละคนพิการที่ได้รับการประเมินความพิการด้วยรหัส ICF

14 4.2 ร้อยละคลินิก ANC คุณภาพ

15 4.3 ร้อยละคลินิก WCC คุณภาพ

16 4.4 ร้อยละของเด็กประถม 1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน

17 4.5 ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์

18 4.6 ร้อยละผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

19 เข็มมุ่งการดำเนินงาน คปสอ.สว่างแดนดิน ปี 2558
5 เด่น 5 ดี 5 ดัน มะเร็งปากมดลูก (Cervix) HIV / TB พัฒนาคุณภาพบริการ - HA / DHS / PCA - รพ.สต./คปสอ.ติดดาว แพทย์แผนไทย กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพLong Term Care KM / งานวิชาการ DM / HT การบริหารงบประมาณ และจัดซื้อ /จ้าง หัวใจและหลอดเลือด - Stemi+Warfarin - Stoke ไตวายเรื้อรัง พัฒนาระบบสารสนเทศ ภาคีเครือข่าย / ธรรมนูญอำเภอ / ธรรมนูยตำบล อนามัยแม่และเด็ก Asthma จักษุ

20 นำร่อง /เข็มมุ่ง ปี 58 5 รุก 5 ดี 1. Long Team Care 1. มะเร็งปากมดลูก
5 รุก 5 ดี 1. Long Team Care 1. มะเร็งปากมดลูก 2. จักษุ 2. แพทย์แผนไทย 3. สุขภาพจิต 3. DM / HT 4. หัวใจและหลอดเลือด - Stemi+Warfarin - Stoke 5. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - NCD - CKD - COPD/Asthma 5. อนามัยแม่และเด็ก

21 นำร่อง /เข็มมุ่ง ปี 58 5 รับ 5 ดี 6. อนามัยแม่และเด็ก MCH Newborn
5 รับ 5 ดี 6. อนามัยแม่และเด็ก MCH Newborn 6. HIV / TB อุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน ER/EMS Sepsis กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสภาพ Long Term Care มะเร็ง OV+cholang Breast Cervix ไตวายเรื้อรัง 9. ส่งต่อ 9. Asthma 10. ทันตกรรม 10. จักษุ

22 นำร่อง /เข็มมุ่ง ปี 58 5 สนับสนุน / 6 นำร่อง 5 ดัน พัฒนาคุณภาพบริการ
5 ดัน พัฒนาคุณภาพบริการ HA รพ.สต./คปสอ.ติดดาว HA / DHS / PCA 12. ลดความแออัด (5สาขาหลัก) 12. KM / งานวิชาการ 13. ระบบการเงินการคลัง 13. การบริหารงบประมาณและจัดซื้อ / จ้าง 14. พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดซื้อร่วม ยา Lab วัสดุการแพทย์ วัสดุการแพทย์ราคาแพง วัสดุทันตกรรม ภาคีเครือข่าย / ธรรมนูญอำเภอ / ธรรมนูญตำบล

23 นำร่อง /เข็มมุ่ง ปี 58 5 สนับสนุน / 6 นำร่อง 5 ดัน
5 ดัน 16. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 17. การแพทย์แผนไทย 18. SRRT และควบคุมโรคตามแนวชายแดน 19. KM 20. R2R 21. การพัฒนาคุณภาพ intern

24 วานรนิวาสและสว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณและกุดบาก พังโคน นิคมน้ำอูน
เมือง บ้านม่วง เต่างอย ส่องดาว เจริญศิลป์และ อากาศอำนวย คำตากล้าและโพนนาแก้ว กุสุมาลย์ วาริชภูมิและภูพาน พรรณานิคม

25 ปฐมภูมิคุณภาพ IC QOF เภสัช LAB ทันต คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดตาว PCA R2R
ICN , Central Supply คัดกรอง DM ,HT ซึมเศร้า Cataract Fundus มะเร็งปากมดลูก QOF ปฐมภูมิคุณภาพ IC เภสัช LAB ทันต PCA แพทย์แผนไทย R2R ข้อมูล ติดแอร์ , พัดลมระบายอากาศ ปรอทวัดอุณหภูมิ , เครื่องวัดความชื้น ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ NCD คุณภาพ ส่งต่อ SRRT ธรรมนูญสุขภาพ ตำบล คปสอ.ติดดาว 1 รพ.สต./ 1 เรื่อง เน้นการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน รพ.สต.ติดตาว สร้างทีมพี่เลี้ยง

26 ปฐมภูมิคุณภาพ ธรรมนูญสุขภาพ ตำบล คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว
พัฒนาคุณภาพข้อมูลคุณภาพ 1.1 พัฒนาคลินิกคุณภาพ ANC ,WCC ,NCD , Refer ,SRRT 1.2 คัดกรองทันเวลา เสร็จก่อน ธ.ค. DM , HT , ซึมเศร้า ,cataract , fundus,CA Cervix 1.3 QOF 1.4 การเยี่ยมบ้าน พัฒนาระบบ IC 2.1 Central Supply 2.2 พัฒนา IC รพ.สต. 2.3 กำจัดขยะติดเชื้อ พัฒนาระบบเภสัช 3.1 ติดแอร์ พัดลมระบายอากาศ 3.2 เครื่องวัดความชื้น ปรอทวัดอุณหภูมิ 3.3 คบภ. 3.4 จัดเภสัชกร ดูแลทุกเดือน ครบทุกแห่ง พัฒนาระบบ LAB พัฒนาระบบทันตกรรม เร่งรัด PCA ขยายงานแพทย์แผนไทย R2R (8.1) 1 รพ.สต./1 เรื่อง (8.2) สร้างทีมพี่เลี้ยง ธรรมนูญสุขภาพ ตำบล คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว เน้นการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt 1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google