งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลจัดการสุขภาพ5กลุ่มวัยแบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลจัดการสุขภาพ5กลุ่มวัยแบบบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลจัดการสุขภาพ5กลุ่มวัยแบบบูรณาการ
กลุ่มงานควบคุมโรค 2559

2 กลุ่มวัย:แม่และเด็ก 1. ศูนย์เด็กปลอดโรคผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ80
แนวทางการดำเนินงาน -ครั้งที่1: ประเมินตนเองตามแบบ “แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” **เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และหาแนวทางปรับปรุงงานให้ดีขึ้น -ครั้งที่2: ประเมินตนเองตามแบบ “แบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” **รายงาน** ผลการประเมินตามแบบประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 35 ข้อ กระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

3 กลุ่มวัย: วัยรุ่น สุรา/บุหรี่ 1.1อัตราการดื่มสุราไม่เพิ่มขึ้นจากปี ).การสำรวจการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา คน 2).จำนวนสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตำบล แห่ง 3). คณะทำงานระดับตำบลมีแผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (มี/ไม่มี)

4 กลุ่มวัย: วัยรุ่น การจัดบริการอดบุหรี่ เลิกสุราใน รพ.สต. (มี/ไม่มี)
1.2 มีการจัดบริการอดบุหรี่ เลิกสุราใน รพ.สต. การจัดบริการอดบุหรี่ เลิกสุราใน รพ.สต. (มี/ไม่มี) **รายงาน** -ข้อมูลสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในตำบล -แผนการดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฏหมายฯ

5

6 กลุ่มวัย: ทำงาน 1. การคัดกรองDM/HTในประชากรอายุ35ปีขึ้นไปร้อยละ จำนวนDM ที่ได้รับการคัดกรอง คน 1.2 จำนวนHT ที่ได้รับการคัดกรอง คน 2.คัดกรองโรคCKDในผู้ป่วยDM/HTระดับตำบล 2.1จำนวนDM ที่ได้รับการคัดกรองCKD คน 2.2จำนวนHT ที่ได้รับการคัดกรองCKD คน

7 กลุ่มวัย: ทำงาน 2.3จำนวนผู้ป่วยCKD stage1……….คน 2.4จำนวนผู้ป่วยCKD stage2……….คน 2.5 จำนวนผู้ป่วยCKD stage3……….คน 2.6จำนวนผู้ป่วยCKD stage4……….คน 2.7จำนวนผู้ป่วยCKD stage5……….คน 2.8ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยCKDไปยังรพช./รพศ./รพท. จำนวน คน

8 กลุ่มวัย: ทำงาน 3.CKDstage1-2ในรพ.สต. ได้รับการดูแล 3.1 แผน/กระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดความเสี่ยง (มี/ไม่มี) 4.DM ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ร้อยละ40 4.1จำนวนผู้ป่วยDMควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี คน 5.HTควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ50 5.1จำนวนผู้ป่วยHTควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี คน

9 งานวัณโรค 1.มีระบบข้อมูลผู้ป่วยTBที่ชัดเจน มีการบันทึกทะเบียน TB03 - ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก มีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, กลุ่มผู้ติดเชื้อHIV/AID, กลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อ, กลุ่มแรงงานข้ามชาติ, กลุ่มผู้ต้องขัง/เคยต้องโทษ,อื่นๆ เช่น พระ/จนท./ติดสุรา ฯลฯ )

10 งานวัณโรค 2. มีระบบการกำกับติดตามปัญหาการขาดยาในระดับตำบล(กรณีทำDOTS) คัดกรอง/หาย 3.มีระบบการติดตาม/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรค 4.การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับวัณโรค

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ตำบลจัดการสุขภาพ5กลุ่มวัยแบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google