งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 3

4 มหกรรมคุณภาพ / วิชาการ / วิจัย วันที่ 15 – 17 ก. ค. 58 4 งปม. รวม 930,429 บาท ผู้เข้าประชุม : 386 คน วิจัย /R 2 R นวัตกรร ม CQI เรื่องเล่า เร้าพลัง

5 มหกรรมคุณภาพ / วิชาการ / วิจัย พิธีมอบรางวัล “ สุวรรณชัย Award” 5

6 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 6

7 1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการสร้าง งานวิจัย R 2 R 7 ระยะที่ 1 : 26– 27 ม. ค.58 ผู้เข้าอบรม 93 คน ระยะที่ 2 : 5– 6 มี. ค.58 ผู้เข้าอบรม 81 คน ระยะที่ 3 : 17– 18 มิ. ย.58 ผู้เข้าอบรม 62 คน งปม. รวม 231,147.65 บาท ความรู้หลังการอบรม เพิ่มขึ้น 90.7%

8 2. โครงการ อบรมการเขียนรายงานการ ประเมินตนเอง HA วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 8 งปม. รวม 210,660 บาท ผู้เข้าอบรม 245 คน ความรู้หลังการอบรม เพิ่มขึ้น 100%

9 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านบริหารแก่ หัวหน้าฝ่าย กลุ่มงาน หัวหน้างาน ที่รับตำแหน่งใหม่ วันที่ 29 – 30 มิ. ย.58 9 งปม. รวม 194,295 บาท ผู้เข้าอบรม 85 คน ความรู้หลังการอบรม เพิ่มขึ้น 100%

10 4. โครงการอบรมการบริการด้วยหัวใจ ของความเป็นมนุษย์ วันที่ 30 มิ. ย. – 1 ก. ค. 58 งปม. รวม 209,806 บาท ผู้เข้าอบรม 98 คน 10 ความรู้หลังการอบรม เพิ่มขึ้น 100%

11 5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ ในระบบบริการสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพที่ 11 งปม. รวม 252,328 บาท ผู้เข้าอบรม 142 คน 11 วันที่ 20-22 ก. ค.58 ความรู้หลังการอบรม เพิ่มขึ้น 100%

12 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558  มหกรรมคุณภาพ / วิชาการ / วิจัย ประเภทเป้าหมาย จังหวัด ภกพงกบนคสฎรนชพ ผลงานวิจัย /R 2 R 10/ จว. 2623112712108 ผลงานวิชาการ - นวัตกรรม 15/ จว. 88591421 - CQI171338412 - เรื่องเล่าเร้าพลัง 14 32247- ผลงาน ระดับประเทศ - สรพ. 5/ จว. 74158-- - สธ. 1073413-- - ตปท. 7--11-- คกก. Ethic 7 จว. มี 12

13 จังหวัด ปีงบ 57 ปีงบ 58 ส่งได้รางวัลส่งได้รางวัล ภูเก็ต 51164819 นครศรีธรรม ราช 2624011 พังงา 61183810 สุราษฎร์ธานี 51368 กระบี่ 398144 ระนอง 82134 ชุมพร 2162 รวม 192195 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 13

14 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558  งาน คุณภาพ รายการ เป้าหมา ย จังหวัด ภกพงกบนคสฎรนชพ  PCA - ระดับ 1 (12.72%) 0 ------91 3 - ระดับ 2 (47.83%)40% 1227 1 9152142-- - ระดับ 3 (39.44%)60% 937639924473 รวม 100% 2164722511664794  HA - ขั้น 1 (1.32%) 0 --1---- - ขั้น 2 (31.58%)25% --55252 716 - ขั้น 3/Accreditation (67.1 0%) 75% 393141345 รวม 100% 3991920511 14 1 Cup รอรับการประเมิน ขั้น 3 ใน ก. ย.58 นี้ 2 Cup รอรับการประเมิน ขั้น 3 ใน ต. ค.58 นี้ 3 Cup อยู่ระหว่างการ ประเมินขั้น 2,3

15 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 ( ต่อ ) ปัญหา - อุปสรรค การประชาสัมพันธ์ล่าช้า ไม่ทั่วถึง ความต่อเนื่องของกลุ่มเป้าหมาย ( บางหลักสูตร ) ค่าตอบแทนวิทยากร จำกัดชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด 15 ข้อเสนอแนะ  เวทีการระดมความคิดเห็นก่อนจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี

16 16

17 เป้าหมา ย / ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเว ลา แหล่ง งบประ มาณ หน่วยง าน ผู้รับผิ ดชอบ อย่าง น้อย จังหวัด ละ 10 เรื่อง จำนวน ผลงานวิจัย /R 2 R ฟื้นฟูและพัฒนา ทักษะ การสร้างงานวิจัย R 2 R ( ผู้สนใจ 100 คน ) ธ. ค.58, ก. พ.5 9, พ. ค.5 9 เขต 11 200,0 00 บาท คกก. พ รส. เขต 1 1 ≥ 80% ร้อยละของผู้เข้า รับการอบรม มีความรู้และ ทักษะในด้าน การใช้ภาษา ต่างประเทศ เพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ด้าน ภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 2016 ( ผู้สนใจ 1 00 คน ) ม. ค.- ก. พ. 5 9 150,0 00 บาท (7 เรื่อง ) อย่าง น้อย จว. ละ 1 เรื่อง จำนวนองค์ ความรู้ จัดการองค์ความรู้ ในองค์การ “ การเพิ่มคุณค่า งานด้วย KM” ( ผู้สนใจ 150 คน ) ม. ค.- ก. พ. 5 9 250,0 00 บาท แผนกลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559 17

18 เป้าหมา ย / ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวล า แหล่ง งบประม าณ หน่วยง าน ผู้รับผิด ชอบ ลดลง  จำนวนข้อ ร้องเรียน  ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของแต่ละ จังหวัด พัฒนาระบบบริหาร ความเสี่ยง ในโรงพยาบาล คุณภาพ ( ทีมนำ / ทีม RM และ ผู้สนใจ 120 คน ) ก. พ.- มี. ค.59 มิ. ย.- ก. ค. 59 เขต 11 200,0 00 บาท คกก. พ รส. เขต 11 ≥ 95% ร้อยละของผู้เข้า รับการอบรมผ่าน เกณฑ์การอบรม มากกว่าหรือ เท่ากับ 85% พัฒนาทักษะทางการ บริหารงาน สำหรับ ผู้บังคับบัญชา ( ผู้บริหาร / หัวหน้า งาน ) ( ผู้บริหาร / หัวหน้า งาน 100 คน ) มี. ค.- เม. ย. 59 200,0 00 บาท อย่าง น้อย จังหวัด ละ 20 ผลงาน จำนวนผลงาน วิชาการ ระดับเขตสุขภาพ ที่ 11 มหกรรมคุณภาพ / วิชาการ / วิจัย ระดับ เขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 3 ( บุคลากรเขตสุขภาพ ที่ 11/500 คน ) มิ. ย.– ก. ค.59 1,000, 000 บาท แผนกลยุทธ์ เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ( ต่อ ) 18

19


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนา คุณภาพ / วิชาการและงานวิจัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google