งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา 09.15 – 10.45 น. นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน รูปแบบคลัสเตอร์ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา 09.15 – 10.45 น. นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน รูปแบบคลัสเตอร์ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา 09.15 – 10.45 น. นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน รูปแบบคลัสเตอร์ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน 10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 11.00 – 11.30 น.National Research University : Cluster materials โดย รศ. ดร. พิษณุ บุญนวล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิศวกรรมวัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11.30 – 11.50 น. ศูนย์ทดสอบ โดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ ไทย 11.50 – 12.15 น. การศึกษาแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลก่อสร้าง ประเภทเครื่องตัก ขุด ตักย้ายในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน โดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ ไทย 12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 12.15 น. ณ ห้อง 401 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุน สถาบันเหล็กฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สัมมนาเรื่อง นโยบายส่งเสริมการ ลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ * วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ *

2 ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา นโยบายส่งเสริมการ ลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท................................................................................................................................................................................. ที่อยู่........................................................................................................................................................................................ โทรศัพท์............................................... โทรสาร............................................. Website....................................................... ประเภทธุรกิจ........................................................................................................................................................................ ชื่อผู้ประสานงาน.............................................................................E- mail……………………………………………………………………. ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ( ตัวบรรจง ) 1. ชื่อ - สกุล........................................................................................................... ตำแหน่ง.............................................................................. โทรศัพท์.......................................................... มือถือ......................................... อีเมลล์................................................................................... 2. ชื่อ - สกุล......................................................................................................... ตำแหน่ง.................................................................................. โทรศัพท์......................................................... มือถือ.................................................. อีเมลล์......................................................................... 3. ชื่อ - สกุล........................................................................................................ ตำแหน่ง.................................................................................... โทรศัพท์.............................................. มือถือ................................................ อีเมลล์....................................................................................... 4. ชื่อ - สกุล.......................................................................................................... ตำแหน่ง................................................................................ โทรศัพท์.............................................. มือถือ.................................................. อีเมลล์ …................................................................................ !!! สมัครด่วนก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ งานส่งเสริมธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศ ไทย โทรศัพท์ 02 713 6290-2 ต่อ 124 โทรสาร 02 713 6293 อีเมล์ pimpanit@isit.or.th เว็บไซด์ www.isit.or.th วิธีการสมัคร กรอกข้อมูลในใบ สมัครให้ถูกต้องและชัดเจน แล้ว ส่งกลับมาที่โทรสารหมายเลข 0 – 2713 - 6293 การตอบรับ เจ้าหน้าที่สถาบันเหล็กฯ จะส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมให้กับ ผู้สมัครก่อนการสัมมนา หากท่านไม่ได้ รับการยืนยันกรุณาติดต่อกลับเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา 09.15 – 10.45 น. นโยบายส่งเสริมการลงทุนใน รูปแบบคลัสเตอร์ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google