งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น)
โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2 หน้าเมนูหลักของผู้ใช้งานสำนักงานทะเบียนพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เทศบาล และอบต.

3 บันทึกคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ปีปัจจุบัน บันทึกคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ก่อนปีปัจจุบัน พิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์

4 จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ (RCP010100 )
1. กรอกวันที่รับจดทะเบียนจัดตั้งใหม่, ชื่อนายทะเบียน 2. กรอกข้อมูลในแต่ละแถบข้อมูล (แถบข้อมูลหลักให้คลิกบันทึกรายชื่อผู้จัดการด้วย) 3. คลิกบันทึก ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยกิจ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ชื่อผู้จัดการ ชื่อเว็บไซต์ หมวดหมู่เว็บไซต์ ช่องทางการทำธุรกรรม ชื่อ (ถ้ามี) ชื่อผู้โอน รายละเอียดที่ตั้งสาขา ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

5 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ (RCP010200 )
1. เลือกคำขอที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 2. กรอกวันที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง, วันที่เปลี่ยนแปลง, รายการเปลี่ยนแปลง, ชื่อนายทะเบียน 3. กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อที่ต้องการแก้ไข (เมนูนี้ไม่ให้แก้ไขชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ) 4. คลิกบันทึก ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ชนิดพาณิชยกิจ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ชื่อผู้จัดการ ชื่อเว็บไซต์ หมวดหมู่เว็บไซต์ ช่องทางการทำธุรกรรม ชื่อ (ถ้ามี) รายละเอียดที่ตั้งสาขา ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน

6 จดทะเบียนเลิกทะเบียนพาณิชย์ (RCP010300 )
1. เลือกคำขอที่ต้องการเลิก 2. กรอกวันที่รับจดทะเบียนเลิก, วันที่เลิก, สาเหตุการเลิก, ชื่อนายทะเบียน 3. คลิกบันทึก

7 แบบคำร้องกรณีแก้ไขรายการอื่นๆ
กรณีแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ เช่น คำนำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ กรณีที่ทางราชการเปลี่ยนชื่อแขวง หรือเขตของที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสาขา โดยผู้ประกอบการไม่ได้ย้ายสำนักงาน

8 การบันทึกรายการแก้ไขอื่นๆ ที่ไม่ต้องขอจดทะเบียน (RCP010400 )
1. เลือกคำขอที่ต้องการแก้ไข 2. กรอกเลขที่หนังสือรับ, หนังสือรับวันที่, รายละเอียดแก้ไขอื่นๆ, ชื่อนายทะเบียน 3. กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อที่ต้องการแก้ไข (เมนูนี้แก้ไขเฉพาะชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ และที่ตั้ง สำนักงาน) 4. คลิกบันทึก ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ชื่อผู้จัดการ * เลขที่หนังสือรับ ให้กรอกเลขรับคำร้อง ตามปีงบประมาณเริ่มต้นด้วย 001 เป็นต้นไป จนสิ้นปีงบประมาณ เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ให้เริ่มต้นเลข ใหม่

9 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การขายสินค้า หรือบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

10 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอจดทะเบียน นอกจากแบบ ทพ. และใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) แล้ว ให้เพิ่ม เอกสารประกอบ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

11 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
2. ในการจดทะเบียนผ่านระบบ ในการเลือกชนิดแห่งพาณิชยกิจ ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ที่ช่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วคลิกแว่นขยายเลือกกิจการ ซึ่งมีให้เลือก 6 กิจการ

12 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
และ นอกจากกรอกข้อมูลที่หน้าข้อมูลหลักแล้ว ต้องเพิ่มการกรอกข้อมูลในหน้ารายละเอียดเว็บไซต์ด้วย

13 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
ข้อกำหนดในการกรอกข้อมูลในหน้ารายละเอียดเว็บไซต์ หัวข้อชื่อเว็บไซต์ ให้ระบุชื่อเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบการ โดยไม่ต้องระบุคำว่า “ และไม่ต้องเว้นวรรค หัวข้อ (ที่ใช้ในการขอรับ Sourse Code) ให้ระบุชื่ออีเมล ตามรูปแบบมาตรฐาน เช่น

14 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)
3. ใบทะเบียนพาณิชย์จะระบุ ชื่อเว็บไซต์ ในหัวข้อเขียนเป็นอักษรโรมัน

15 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องหมายรับรอง กรณีผ่านเกณฑ์การได้รับเครื่องหมาย

16 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - รายละเอียดในเครื่องหมายรับรอง

17 การแก้ไข หรือลบคำขอที่ได้บันทึกลงระบบแล้ว
เงื่อนไขการแก้ไขคำขอ การเลือกเมนูสำหรับแก้ไข หรือลบคำขอ ให้พิจารณาจากคำขอที่จะแก้ไข หรือลบเป็นหลัก ว่าเป็นคำขอประเภทใด เช่น คำขอตั้งใหม่ คำขอเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ตั้งใหม่ ปป.1 040200 040200 ปป.2 แก้ไข แก้ไข แก้ไข ตั้งใหม่ เมนู เงื่อนไขการลบคำขอ ปป. เมนู 1 ตั้งใหม่ ปป.1 ปป.2 ลบ เลิก เมนู ลบ แก้ไขอื่นๆ เมนู 2 ตั้งใหม่ ปป.1 เพิกถอน เมนู 3 ตั้งใหม่ ลบ

18 การแก้ไข หรือลบคำขอที่ได้บันทึกลงระบบแล้ว (ต่อ)
วิธีการแก้ไข หรือลบคำขอ เข้าเมนูตามประเภทของคำขอที่จะแก้ไข หรือลบ คลิกปุ่ม ด้านล่างสุดของหน้าจอระบบ กรอกข้อมูลคำขอที่ต้องการค้นหา เช่น เลขทะเบียน วันที่ขอจด รับจดทะเบียน เป็นต้น และคลิกปุ่ม เมื่อระบบค้นคำขอเจอ ให้คลิกเปิดคำขอนั้นขึ้นมา ทำการแก้ไข หรือลบ ดังนี้ - กรณีแก้ไข ให้ทำการแก้ไขคำขอให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม - กรณีลบ ให้คลิกปุ่ม ด้านล่างสุดของหน้าจอ และคลิกตกลงยืนยัน การลบ 1 2 3 4 5

19 บันทึกคำขอจัดตั้ง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง 040100
กรณีมีการยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนขอจดเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการอื่นๆ หรือเลิกก่อนปีปัจจุบัน กรณีมีการยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนขอจดเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการอื่นๆ หรือเลิกก่อนปีปัจจุบัน ให้นำข้อมูลดังกล่าวนั้น บันทึกในเมนูปรับปรุง หรือ แล้วแต่กรณี บันทึกคำขอจัดตั้ง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง เช็คคำขอเปลี่ยนแปลงก่อนปีปัจจุบัน ไม่มี มี บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอื่นๆ หรือเลิกปีปัจจุบัน ที่เมนู เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอื่นๆ หรือเลิก

20 ประเภทคำขอ ก่อนปีปัจจุบัน ปีปัจจุบัน (2559) (2558 ย้อนลงไป)
จัดตั้งใหม่ 040100 010100 เปลี่ยนแปลง 040200 040200 010200 เลิก 010300 แก้ไข รายการอื่นๆ 010400

21 รายการจดทะเบียน ก่อนปีปัจจุบัน (2558 ย้อนลงไป) ปีปัจจุบัน (2559)
รายการจดทะเบียน ก่อนปีปัจจุบัน (2558 ย้อนลงไป) ปีปัจจุบัน (2559) ตั้งปี 59 จัดตั้งปี 59 010100 ตั้งปี 50 เลิกปี 53 จัดตั้งปี 50 เลิกปี 53 040100 040200 ตั้งปี 50 เลิกปี 59 จัดตั้งปี 50 เลิกปี 59 040100 010300 จัดตั้งปี 50 เปลี่ยนแปลงปี 53 เลิกปี 59 ตั้งปี 50 ปป. ปี 53 เลิกปี 59 040100 040200 010300 ปัจจุบัน จัดตั้งปี 50 เปลี่ยนแปลงปี 53 55 และ 59 เลิกปี 59 ตั้งปี 50 ปป. ปี 53 ปป. ปี 55 ปป. ปี 59 เลิกปี 59 040100 040200 040200 010200 010300

22 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ
(ด้านหน้า) ยกเลิก (ด้านหลัง)

23 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ
กรณีไม่สามารถเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเดิมได้ เมื่อมีการยกฐานะ หรือเปลี่ยนชื่อเทศบาล อบต. สาเหตุ : เนื่องจากระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ กรณีไม่มีการเข้าใช้ระบบนานเกิน 1 เดือน วิธีแก้ปัญหา : ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข หรือ สายด่วน 1570 ต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตั้งค่ารหัสผ่านให้ใหม่ ส่งหนังสือขอยกฐานะและแนบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกฐานะ เรียน ผู้อำนวยการกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขฐานข้อมูลในระบบได้

24 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ
กรณีระบบกลับออกไปหน้า login หรือไม่สามารถใช้งานได้ปกติ สาเหตุ : เนื่องจากไม่ได้ใช้งานระบบต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน 30 นาที ระบบจึงทำการออกจากระบบไปที่หน้า login ใหม่ หรือค้างอยู่ที่หน้าเดิม วิธีแก้ปัญหา : ให้ login เข้าระบบใหม่อีกครั้ง กรณีระบบค้างอยู่หน้าเดิม ให้ออกจากระบบ และ login ใหม่


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนะนำการใช้งานระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (เบื้องต้น) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google