งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11

2 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วย น.พ.มนู ศุกลสกุล CIO เขตสุขภาพที่ 11 ประธานกรรมการ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สุราษฎร์ฯ รองประธานฯ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) อีก 5 จังหวัด กรรมการ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ. 6 จังหวัด กรรมการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT/ข้อมูล 7 จังหวัด และศูนย์วิชาการ และ สปสช.เขต 11 กรรมการ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ชุมพร กรรมการและเลขาฯ ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT/ข้อมูล สสจ.ชุมพร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ประกอบด้วย น.พ.มนู ศุกลสกุล CIO เขตสุขภาพที่ 11 ประธานกรรมการ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สุราษฎร์ฯ รองประธานฯ นพ.ชช.(ด้านเวชกรรมป้องกัน) อีก 5 จังหวัด กรรมการ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ. 6 จังหวัด กรรมการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT/ข้อมูล 7 จังหวัด และศูนย์วิชาการ และ สปสช.เขต 11 กรรมการ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.ชุมพร กรรมการและเลขาฯ ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT/ข้อมูล สสจ.ชุมพร กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

3 1.จัดหา Server และ Hardware อื่นๆ และ Software 4 ตัว (PDC, RDC, Key In, Childdev) ใช้งบฯ เขตฯ 11 จำนวน 6,000,000 บาท 2.พัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดและเขตฯ 11 ในการออกรายงาน ต่างๆ ใช้งบฯ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 900,000 บาท 3.จัดหา Server ของ สสจ.แต่ละจังหวัด (PDC) ได้รับงบฯ สนับสนุนจาก รพศ./รพท. จังหวัดๆ ละ 120,000 บาท 1.จัดหา Server และ Hardware อื่นๆ และ Software 4 ตัว (PDC, RDC, Key In, Childdev) ใช้งบฯ เขตฯ 11 จำนวน 6,000,000 บาท 2.พัฒนาระบบข้อมูลจังหวัดและเขตฯ 11 ในการออกรายงาน ต่างๆ ใช้งบฯ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 900,000 บาท 3.จัดหา Server ของ สสจ.แต่ละจังหวัด (PDC) ได้รับงบฯ สนับสนุนจาก รพศ./รพท. จังหวัดๆ ละ 120,000 บาท พัฒนาระบบ Data Center เขตฯ 11

4 พัฒนา Peopleware ในการเขียนรายงาน PDC และ KPI RDC ได้รับงบฯ จาก สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000,000 บาท ปี 2558 พัฒนา Peopleware ในการเขียนรายงาน PDC และ KPI RDC ได้รับงบฯ จาก สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1,000,000 บาท ปี 2558 พัฒนาระบบ Data Center เขตฯ 11 (ต่อ)

5 จัดหา Server สำรอง ติดตั้งที่ สสจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อทดแทนกรณี Server หลักล้มเหลว และเพื่อความ ปลอดภัยของระบบข้อมูล แผนการจัดหา Hardware เพิ่ม ปี 2559

6 เป็น Data Center ระดับเขต ประกอบด้วย เมนูตัวชี้วัด เป็น Data Center ระดับเขต ประกอบด้วย เมนูตัวชี้วัด Region Data Center (RDC) 1. ระดับกระทรวง 3. ระดับจังหวัด 5. Service Plan 7. ทั่วไป 2. ระดับเขต 4. QOF 6. บ้านเลขที่ 11/7 8. Back Office มีข้อมูลทั้งที่ดึงจาก 43 แฟ้ม และที่ไม่มีใน 43 แฟ้ม (จากโปแกรม Key In)

7 http://www.rdc11.go.th รายงานตามตัวชี้วัดใน Data Center เขตสุขภาพที่ 11 (RDC)

8 เป็น Data Center ระดับจังหวัด ประกอบด้วย Report 16 กลุ่ม มีเฉพาะ Report ที่ดึงข้อมูลมาจาก 43 แฟ้มเท่านั้น ทุกจังหวัดได้มีการสำรองฐานข้อมูล เพื่อทดแทนกรณี ข้อมูลสูญหาย เป็น Data Center ระดับจังหวัด ประกอบด้วย Report 16 กลุ่ม มีเฉพาะ Report ที่ดึงข้อมูลมาจาก 43 แฟ้มเท่านั้น ทุกจังหวัดได้มีการสำรองฐานข้อมูล เพื่อทดแทนกรณี ข้อมูลสูญหาย Province Data Center (PDC)

9 รายงานตามตัวชี้วัดใน Data Center จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 11 (PDC)

10 ใช้บันทึก KPI ที่ไม่สามารถดึงได้จาก 43 แฟ้ม มาตรฐาน บันทึกทุกระดับ คือ สสจ., สสอ, รพศ./รพท., PCU และ รพ.สต. โดยพิจารณาว่าจัดเก็บในระดับใด แสดงผลที่ RDC เท่านั้น ใช้บันทึก KPI ที่ไม่สามารถดึงได้จาก 43 แฟ้ม มาตรฐาน บันทึกทุกระดับ คือ สสจ., สสอ, รพศ./รพท., PCU และ รพ.สต. โดยพิจารณาว่าจัดเก็บในระดับใด แสดงผลที่ RDC เท่านั้น โปรแกรม Key In

11 รายงานตามตัวชี้วัดที่ไม่มีใน 43 แฟ้ม จังหวัดในเขต 11 (Key in) รายงานตามตัวชี้วัดที่ไม่มีใน 43 แฟ้ม จังหวัดในเขต 11 (Key in)

12 บันทึกพัฒนาการเด็กที่ช้าหรือสงสัยว่าล่าช้า เรียกข้อมูลเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือสงสัยว่าล่าช้า ที่ถูก ส่งมากับ 43 แฟ้ม ไว้ใน Data Center บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เขตสุขภาพที่ 11 ต้องการจะพัฒนาให้ดูผลรายงานที่ RDC ต่อไป บันทึกพัฒนาการเด็กที่ช้าหรือสงสัยว่าล่าช้า เรียกข้อมูลเด็กที่มีพัฒนาการช้าหรือสงสัยว่าล่าช้า ที่ถูก ส่งมากับ 43 แฟ้ม ไว้ใน Data Center บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เขตสุขภาพที่ 11 ต้องการจะพัฒนาให้ดูผลรายงานที่ RDC ต่อไป โปรแกรม Childdev

13 รายงานตามตัวชี้วัดที่ไม่มีใน 43 แฟ้ม จังหวัดในเขตฯ 11 (Childdev)

14 พัฒนาโดยทีม IT สสจ.ชุมพร ตรวจสอบข้อมูลการส่ง 43 แฟ้มมาตรฐาน โดยดู ความครบถ้วนของจำนวนหน่วยบริการที่ส่ง ปริมาณ Recode ในแฟ้มทั้ง 43 แฟ้ม ข้อจำกัด ดูได้เฉพาะเดือนปัจจุบันเท่านั้น พัฒนาโดยทีม IT สสจ.ชุมพร ตรวจสอบข้อมูลการส่ง 43 แฟ้มมาตรฐาน โดยดู ความครบถ้วนของจำนวนหน่วยบริการที่ส่ง ปริมาณ Recode ในแฟ้มทั้ง 43 แฟ้ม ข้อจำกัด ดูได้เฉพาะเดือนปัจจุบันเท่านั้น โปรแกรมตรวจสอบการส่งข้อมูล

15 รายงานตรวจสอบการส่งข้อมูล ใน Data Center รายงานตรวจสอบการส่งข้อมูล ใน Data Center

16 รายงานการดำเนินงาน Website Rpho11 http://www.rpho11.go.th/home -Responsive Template -ระบบค้นหา -แผนปฏิบัติงานแบบปฏิทิน -ระบบดาวน์โหลดไฟล์

17 การแสดงผลบน Mobile

18 การรายงานผลบน PC Logo Banner แบบ slide Menu แบบ dropdow n list ข่าว ผู้บริหาร แบบ slide ข่าวด่วน / เด่นแบบ according ข่าว ล่าสุด แบบ slide สามารถ ระบุ จำนวน ได้ Content Footer แท็บ ข่าว ค้นหา ข้อมูล ภายในเว็บ

19 Menu Download สำหรับ user ที่ได้รับอนุญาต

20 แผนปฏิบัติงาน แบบปฏิทิน

21 การดำเนินงานคลาวด์ เขตฯ 11 ใช้ Hardware ของบริษัท IBM เป็นหลัก จัดการระบบด้วย vSphere ทำหน้าที่รวม ทรัพยากรทั้งหมดมาประมวลผลคุ้มค่าสูงสุด ได้แก่ 1. ระบบ Data Center เขต 11 2. ระบบ website เขต 11 3. ระบบ VDI -> Notebook เสมือนจริง 4. ระบบ workspace -> พื้นที่จัดเก็บข้อมูล คล้ายกับ Dropbox

22 ความสามารถระบบคลาวด์ เขตฯ 11 สร้าง virtual server เซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงได้ หลากหลายทั้ง Windows, Linux, Dos สร้าง VDI -> Notebook เสมือนจริงได้ 20 users สร้าง Workspace คล้ายกับ Dropbox 40 users หมายเหตุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล workspace จำนวน virtual server ( ขึ้นอยู่กับปริมาณ ทรัพยากรในระบบ )

23 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.การประมวลผลรายงานดาต้าเซ็นเตอร์ที่รวดเร็ว 2.กรณี hardware จริงเสียหายระบบยังคงทำงาน ได้ปกติ 3.เสมือนมี Notebook บนอากาศใช้ทำงานผ่าน มือถือ,tablet, iPAD

24 ตัวอย่าง Virtual Desktop Infrastructure บน PC ตัวอย่าง Virtual Desktop Infrastructure บน PC

25 ตัวอย่าง Virtual Desktop Infrastructure ผ่านมือถือ

26 ช่องทางการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล มี 2 ช่องทางได้แก่ ทางเว็บไซต์ https://gateway- va.rpho11.go.th แล้ว login เข้าใช้ระบบhttps://gateway- va.rpho11.go.th ทาง application Horizon File แล้วตั้งค่า เชื่อมต่อไปที่ https://gateway- va.rpho11.go.thhttps://gateway- va.rpho11.go.th

27 ตัวอย่างการใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

28 สามารถ download, Share เหมือน dropbox แต่ของ เราได้พื้นที่ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเราเอง

29 - สสจ.ชุมพร โอนงบฯ ที่ได้รับจากเขตฯ 11 ให้กับ ศูนย์เทคฯ กสธ จำนวน 450,000 บาท ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและเป็นค่าบริหารจัดการ การใช้โปรแกรม JHOS ใน รพช.ของจังหวัดชุมพร 2 แห่ง (รพ.สวี และ รพ.ปะทิว) - ศูนย์เทคฯ ให้ความรู้เรื่องโปรแกรม JHOS 1 ครั้ง วันที่ 26-30 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร - สสจ.ชุมพร โอนงบฯ ที่ได้รับจากเขตฯ 11 ให้กับ ศูนย์เทคฯ กสธ จำนวน 450,000 บาท ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและเป็นค่าบริหารจัดการ การใช้โปรแกรม JHOS ใน รพช.ของจังหวัดชุมพร 2 แห่ง (รพ.สวี และ รพ.ปะทิว) - ศูนย์เทคฯ ให้ความรู้เรื่องโปรแกรม JHOS 1 ครั้ง วันที่ 26-30 มกราคม 2558 ณ โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร โปรแกรม JHOS

30 พัฒนาระบบ Video Conference ให้ใช้ได้กับทุก รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 11 เพิ่ม รพ.เกาะสมุยและ รพ.ตะกั่วป่า รวม 9 แห่ง ใช้การได้ดี พัฒนาระบบ Video Conference ให้ใช้ได้กับทุก รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ 11 เพิ่ม รพ.เกาะสมุยและ รพ.ตะกั่วป่า รวม 9 แห่ง ใช้การได้ดี การดำเนินงาน Video Conference

31 1. ข้อจำกัดของ Peopleware ในการบริหารจัดการระบบ Data Center 2. บุคลากรไม่ค่อยให้สำคัญกับข้อมูลใน Data Center 3. ข้อมูลยังขาดความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 4. โครงสร้างแฟ้มมาตรฐานของ สนย.ที่มี ยังไม่เพียงพอกับ Report และ KPI ที่ กรม กอง และศูนย์วิชาการต้องการ 5. โปรแกรมหน่วยบริการบางแห่ง ไม่สามารถส่งออก 43 แฟ้ม ตาม มาตรฐานของ Data Center 1. ข้อจำกัดของ Peopleware ในการบริหารจัดการระบบ Data Center 2. บุคลากรไม่ค่อยให้สำคัญกับข้อมูลใน Data Center 3. ข้อมูลยังขาดความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 4. โครงสร้างแฟ้มมาตรฐานของ สนย.ที่มี ยังไม่เพียงพอกับ Report และ KPI ที่ กรม กอง และศูนย์วิชาการต้องการ 5. โปรแกรมหน่วยบริการบางแห่ง ไม่สามารถส่งออก 43 แฟ้ม ตาม มาตรฐานของ Data Center ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

32 1.พัฒนาศักยภาพ Peopleware ในการบริหาร จัดการ Report และ KPI บน Data Center 2.ประกาศนโยบายให้ใช้ข้อมูลจาก Data Center ควบคุมกำกับและวางแผนงาน 3.มีงบประมาณสนับสนุนทุกปี 1.พัฒนาศักยภาพ Peopleware ในการบริหาร จัดการ Report และ KPI บน Data Center 2.ประกาศนโยบายให้ใช้ข้อมูลจาก Data Center ควบคุมกำกับและวางแผนงาน 3.มีงบประมาณสนับสนุนทุกปี ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

33 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประส งค์ เป้าหมาย / จำนวน ระยะเวลา ( ระบุเดือนที่จะดำเนินการ ) งบ ประมาณ รวม ( บาท ) ไตรมาส๑ไตรมาส ๒ ไตรมาส๓ไตรมาส๔ ๑เช่า เครือข่าย อินเตอร์เน็ ต จำนวน ๒ วงจร ใช้สำหรับ Server Data Center, Server Cloud ของเขต สุขภาพที่ ๑๑ เพื่อ ให้บริการ เชื่อมต่อ ระบบ internet ๒วงจรต. ค.- ธ. ค. ม. ค.- มี. ค. เมย.- ก. ค. ส. ค.- ก. ย. ๖๐๐, ๐๐๐ ๒จัดหา อุปกรณ์ ป้องกันไฟ กระชาก ไฟตก ฟ้าผ่า ใช้ป้องกัน Server และ Network เสียหาย จากไฟฟ้า ผิดปกติ ๑ ระบบม. ค.- มี. ค. ๑๐๐, ๐๐๐ ๓จัดหา Server สำรอง ติดตั้งที่ สสจ. สุ ราษฎร์ธานี ป้องกัน ระบบ Server เขต สุขภาพที่ 11 ที่ ติดตั้งที่ สสจ. ชุมพร ล้มเหลว ๑ม. ค.- มี. ค. ๔, ๓๖๕, ๐ ๐๐

34 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงาน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประส งค์ เป้าหมาย / จำนวน ระยะเวลา ( ระบุเดือนที่จะดำเนินการ ) งบ ประมาณ รวม ( บาท ) ไตรมาส๑ไตรมาส ๒ ไตรมาส๓ไตรมาส๔ ๔โครงการ พัฒนา ความรู้ บุคลากร ด้าน เครือข่าย และ Network เพื่อ ป้องกัน ระบบ ข้อมูล เสียหาย จากการ บุกรุก โจมตีทาง เครือข่าย อินเตอร์เน็ ต Admin เขต ๓๕ คน เมย.- ก. ค. ๑๕๐, ๐๐๐ ๕อบรมสร้าง Mobile App ด้วย HTML5, Angular JS, และ Ionic Framewo rk1.0 พัฒนาการ ใช้ข้อมูล ผ่านระบบ โทรศัพท์มื อถือ Admin เขต ๓๕ คน ม. ค.- มี. ค. ส. ค.- ก. ย. ๓๐๐, ๐๐๐ ๖โครงการ แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ระบบ Data Center เพื่อเป็น แนวทาง ในการ พัฒนา ระบบ Data Center ใน อนาคต คณะ กรรมการฯ ๔๕คน ม. ค.- มี. ค. ๓๐๐, ๐๐๐ รวมใช้ งบประมา ณ ๕, ๘๑๕, ๐ ๐๐

35 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 11 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google