งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information and Communication Technology Lab3 New

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information and Communication Technology Lab3 New"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information and Communication Technology 310101 Lab3 New
13 July 2002 Information and Communication Technology Lab3 New โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 ปฏิบัติการที่ 3 การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารในสำนักงาน
วัตถุประสงค์ รู้จักโปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office รู้จักคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานของโปรแกรมสร้างเอกสารในชุด OpenOffice.org และชุด Microsoft Office สามารถใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสารระดับเบื้องต้นได้ เช่น บทความ จดหมาย บันทึกข้อความ ใบปิดประกาศ แผ่นพับ ตารางข้อมูล 13 October 2007

3 โปรแกรมสำนักงานของ Microsoft
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (Word Processing) - Word ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (Spread sheet) - Excel ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (Database Management) - Access ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) - Powerpoint 13 October 2007

4 โปรแกรมสำนักงานชุด OpenOffice
โปรแกรมหลักในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer) โปรแกรมตารางคำนวณ (OpenOffice.org Calc) โปรแกรมนำเสนอผลงาน (OpenOffice.org Impress) โปรแกรมวาดรูป (OpenOffice.org Draw) โปรแกรมสร้างสูตรคำนวณ (OpenOffice.org Math) โปรแกรมสร้างฐานข้อมูล (OpenOffice.org Base) 13 October 2007

5 โปรแกรมสร้างเอกสาร (OpenOffice.org Writer)
13 October 2007

6 การเรียกใช้โปรแกรมชุด OpenOffice 2.02
13 October 2007

7 การใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร Writer
13 October 2007

8 ตัวอย่างงานสร้างเอกสาร
13 October 2007

9 กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 คนไทยได้อะไรจากกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 October 2007

10 สวัสดี 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt Information and Communication Technology Lab3 New

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google