งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsof t Office Excel 2007. คุณสมบัติของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007  สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และ ตัวเลข  อํานวยความสะดวกในด้านการคํานวณต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsof t Office Excel 2007. คุณสมบัติของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007  สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และ ตัวเลข  อํานวยความสะดวกในด้านการคํานวณต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsof t Office Excel 2007

2 คุณสมบัติของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007  สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และ ตัวเลข  อํานวยความสะดวกในด้านการคํานวณต่าง ๆ  สร้างแผนภูมิ (Chart) ในรูปแบบต่าง ๆ  มีความสามารถในการจัดเรียงลําดับข้อมูล  การเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในโปรแกรม ตารางงานจะเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง

3 ส่วนประกอบ Microsoft Office Excel 2007

4 ส่วนประกอบ ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 ปุ่ม Microsoft Office

5 ส่วนประกอบ ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 Quick Access Toolbar

6 ส่วนประกอบ ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 Ribbon

7 การใช้งานแผ่นงาน และตาราง Microsoft Office Excel 2007 แทรก / เพิ่ม sheet ใหม่ ลบ sheet ที่เลือก เปลี่ยนชื่อ sheet ย้ายหรือคัดลอก sheet แสดง code ที่เขียนในโปรแกรม Visual Basic ป้องกันการแก้ไขข้อมูลใน sheet เปลี่ยนสีชื่อ sheet ซ่อน / แสดง sheet เลือก sheet ทั้งหมด การทำงานกับแผ่นงาน (Sheet)

8 การใช้งานแผ่นงานและ ตาราง ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 การเลือกช่วงข้อมูล วิธีการเลือกสัญลักษณ์ของเมาส์ เลือกข้อมูลแบบเป็นช่วง วางเมาส์เป็นรูป drag คลุมข้อมูลที่ ต้องการ เลือกข้อมูลแบบเป็นช่วง ห่างกัน Drag คลุมข้อมูลช่วงแรก กดปุ่ม Ctrl+drag คลุมช่วงอื่นๆ เลือกข้อมูลทั้งคอลัมน์ ทั้งแถว คลิกส่วนหัวคอลัมน์ หรือหัวแถวที่ต้องการ เลือกข้อมูลหมดทั้ง sheet คลิกจุดตัดระหว่างหัวคอลัมน์กับหัวแถว

9 การใช้งานแผ่นงานและ ตาราง ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน ใช้ตกแต่งตัวอักษร การจัดวางข้อความ จัดรูปแบบ ตัวเลข

10 การทำงานกับ กราฟ Microsoft Office Excel 2007 การสร้างกราฟ 1. เลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการนำมาสร้างกราฟ 2. คลิกแท็บ Insert เลือกประเภทของกราฟจากหัวข้อ Chart 3. จากนั้น จะแสดงรูปกราฟที่สร้างไว้ พร้อมกับแถบ Ribbon ชื่อ Chart Tools หัวข้อ Design ให้กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม

11 การทำงานกับกราฟ ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 การเปลี่ยนชนิดของกราฟ 1. เลือกกราฟที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 2. แถบ Chart Tools  Design หัวข้อ Type คลิกปุ่ม 3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Change Chart Type ให้คลิกเลือกแบบที่ต้องการ

12 การใช้งานสูตรและ ฟังก์ชั่น Microsoft Office Excel 2007 การใส่สูตรคำนวณปกติ 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ 2. พิมพ์เครื่องหมาย = แล้วตามด้วยตำแหน่งเซลล์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 3. ที่ Formula bar จะแสดงสูตรคำนวณที่กำหนดไว้ Formula bar

13 การใช้งานสูตรและ ฟังก์ชั่น ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 ลำดับความสำคัญของเครื่องหมายทางการคำนวณ เครื่องหมายที่ ใช้ ความหมาย ( ) วงเล็บ ^ ยกกำลัง *, / คูณ, หาร +, - บวก, ลบ

14 การใช้งานสูตรและ ฟังก์ชั่น ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 การคำนวณหา 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ 2. ที่แท็บ Home คลิกปุ่ม บนทูลบาร์ 3. จะปรากฏสูตรคำนวณ สังเกตจากเส้นประวิ่งรอบๆ ข้อมูล ถ้าถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter ถ้าไม่ถูกต้อง drag คลุมช่วงข้อมูลใหม่แล้ว กดปุ่ม Enter ข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อสร้างสูตร #VALUE! ในสูตรคำนวณ ปกติมีการอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ที่ เป็นตัวอักษร #NAME? ชื่อฟังก์ชั่นที่ใช้ พิมพ์ผิด

15 การใช้งานสูตรและ ฟังก์ชั่น ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 การสร้างเงื่อนไข logical_test: เงื่อนไขที่คุณต้องการตรวจสอบ value_if_true: ค่าที่ส่งกลับถ้าเงื่อนไขเป็นจริง value_if_false: ค่าที่ส่งกลับเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

16 การใช้งานสูตรและ ฟังก์ชั่น ( ต่อ ) Microsoft Office Excel 2007 ตัวอย่างการสร้างเงื่อนไข ลำดับชื่อพนักงานยอดขาย ค่า คอมมิชชั่น % 1 นายเอ 100005% 2 นายบี 60002% 3 นายซี 5000010% 4 นายดี 35002% 5 นายอี 2500010% เงื่อนไข ถ้ายอดขาย < 10000 ได้ 2 % ถ้ายอดขาย 10000 - 19999 ได้ 5 % ถ้ายอดขาย > 20000 ได้ 10 % =IF(D2<10000,"2%",IF(D2<200 00,"5%","10%"))

17 การเรียงลำดับ ข้อมูล Microsoft Office Excel 2007 จัดเรียงจากน้อยไปมาก (A  Z) จัดเรียงจากมากไปน้อย (Z  A)

18 การกรอง ข้อมูล Microsoft Office Excel 2007

19 แบบฝึกหัด 1. สร้างงานโดยตั้งชื่องานเป็นชื่อของตัวเอง 2. ช่อง B2 ให้ใส่ลำดับหมายเลข C2 ชื่อ - นามสกุล D2 ชื่อวิชาที่เรียน E2 คะแนนที่ได้ F2 เกรดที่ได้ โดยใช้ฟังชั่น IF ในการตัดเกรด 0 - 49 เกรด F 50 - 59 เกรด D 60 - 69 เกรด C 70 - 79 เกรด B 80 – 100 เกรด A

20 =IF(E2<50,"F",IF(E2<60,"D",IF(E2<70,"C",IF (E2<80,"B","A"))))


ดาวน์โหลด ppt Microsof t Office Excel 2007. คุณสมบัติของ โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007  สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และ ตัวเลข  อํานวยความสะดวกในด้านการคํานวณต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google