งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น. ส. อมราจงสถาพรพงศ์ 1500213416 นายอาชว์รักงาม 1500211196 นายจักรกฤษณ์คงเปลี่ยน 1500211907 นายบวร วิวัฒน์แดงสี 1500210511 นายทองสมวงศ์เนตร 1500211899.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น. ส. อมราจงสถาพรพงศ์ 1500213416 นายอาชว์รักงาม 1500211196 นายจักรกฤษณ์คงเปลี่ยน 1500211907 นายบวร วิวัฒน์แดงสี 1500210511 นายทองสมวงศ์เนตร 1500211899."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 น. ส. อมราจงสถาพรพงศ์ 1500213416 นายอาชว์รักงาม 1500211196 นายจักรกฤษณ์คงเปลี่ยน 1500211907 นายบวร วิวัฒน์แดงสี 1500210511 นายทองสมวงศ์เนตร 1500211899

3 O PEN S OURCE S OFTWARE คือ ซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มี การเปิดเผยต้นฉบับรหัสซอฟต์แวร์ (Source code) และ อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างเสรีพัฒนา และ สามารถให้สาธารณะนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการ ร่วมมือกันทำงานอย่างไร้พรมแดนผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเสรี

4 ประโยชน์ของการเลือกใช้ OSS มีประเภทของซอฟต์แวร์ที่หลากหลายจากนักพัฒนาทั่ว โลก ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความ ต้องการ เป็นทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นทางเลือกเพื่อลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

5 นิยามของ OSS เผยแพร่ได้อย่างเสรี ซอร์สโค้ด งานดัดแปลง การคงความสมบูรณ์ในซอร์สโค ดของผู้เขียน ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันบุคคล หรือกลุ่มใด ๆ ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันกิจการ ในสาขาใด ๆ

6 Linux คือ ระบบปฏิบัติการ ( Operation System) เป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ GPL (GNU General Public Licence) นั่นหมายความว่า Linux เป็นระบบ ปฏิบัติที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข พัฒนาได้ และแจก จ่ายให้ใช้ฟรีได้

7 1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2. สวทช. 3. การบินไทย 4. องค์การเภสัชกรรม

8 OpenOffice.org เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานที่มอบ เสรีภาพแก่ทุกคน Writer > Microsoft Word Calc > Microsoft Excel Draw > Microsoft Visio Impress >Microsoft PowerPoint Base >Microsoft Access


ดาวน์โหลด ppt น. ส. อมราจงสถาพรพงศ์ 1500213416 นายอาชว์รักงาม 1500211196 นายจักรกฤษณ์คงเปลี่ยน 1500211907 นายบวร วิวัฒน์แดงสี 1500210511 นายทองสมวงศ์เนตร 1500211899.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google