งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก การศึกษา รู้ ปฏิบัติ ผล ศึกษา 23/11/61.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก การศึกษา รู้ ปฏิบัติ ผล ศึกษา 23/11/61."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก การศึกษา รู้ ปฏิบัติ ผล ศึกษา 23/11/61

2 MDG SDG NCD Environment Social Economic 23/11/61

3 Problem=participation(purpose-present)
แก้ไข ป้องกัน ปัญหาสังคม ส่งเสริม พัฒนา 23/11/61

4 งาน บริการ บริหาร วิชาการ ปัญหา พหุศาสตร์ พหุปัจจัย พหุภาคี 23/11/61

5 จปฐ BMN สาเหตุ ปัญหา Ends means Primary social care vision mission
Social problem vision mission Strategic issue Goal Objective KPI Target Strategy Plan Program project 23/11/61

6 Participative governance
Governance model Participative governance กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กรม กรม กรม กรม จังหวัด กลุ่มจังหวัด จังหวัด Development model จังหวัด บูรณาการ กลุ่มจังหวัด จังหวัด 23/11/61

7 NPM=RBM+MM+SPBB+CBM+BSC+PMQS
POPULATION Corporate strategic unit Business strategic unit Functional strategic unit Operational strategic unit Good governance Good governance 23/11/61

8 Internal control Internal audit
Good Governance Internal control Risk management Internal audit 23/11/61

9 ธรรมาภิบาล GG COI 23/11/61 High performance organization
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง GG ประโยชน์ตน ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์สูงสุด COI High performance organization High ethical organization 23/11/61

10 Organizational development
Effectiveness RM Run the business Quality หมวด 3 Efficiency Serve the customer หมวด 4,5 Organizational development Manage resource หมวด 1,2,6 Building capability

11 Economy ,Efficiency review Effectiveness ,Value for money review
Objective Input process output Immediate outcome Intermediate outcome Final outcome Financial audit Compliance audit Process Evaluation Monitor Program Evaluation Management audit Program audit Performance assessment Impact evaluation Evaluation research 23/11/61

12 ทิศทางและความท้าทาย E ปี HALE 72 ปี

13 Burden of disease Premature of Death 25% ปี 2568 NCD DALY BRFSS
อัตราต่อแสนประชากร DALY BRFSS Premature of Death 25% ปี 2568

14 การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวให้ CUP (IP,OP,PP) ปี 2551-2556
ล้านบาท AFTER PP Long Term Care BEFORE

15 OP Visit ภาพรวมจังหวัด Operating Activity : Workload
NCD 20-25%

16 IP Visit ภาพรวมจังหวัด Operating Activity : Workload
NCD 20-25% 50% Admit รพ.กำแพงเพชร 1/3 Refer จากโรงพยาบาลชุมชน Acute Appendicitis Labour Pain UGIH

17 BUSINESS & SERVICE PLAN 57-60
โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดและสมอง โรคปอดอักเสบ 7 โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต 8. CKD 9. โรคเบาหวาน 10. Success suicide 11. COPD 12. โรคเอดส์ 13. แม่ตาย และลูกตาย 14. ฟันผุในเด็กเล็ก 62% 15. EID, RID หัวใจและหลอด เลือด มะเร็ง NCD ตา ไต อุบัติเหตุ จิตเวช ทารกแรกเกิด ทันตกรรม 5 สาขา ปฐมภูมิ+ทุติย ภูมิ +ตติยภูมิ+องค์ รวม IP+OP+PP Share Resource HR, Finance, Investment Hardware Software Peopleware Dataware Managementware Networkware

18 HE EH + LCT 1O Care DHS Cloud POP system 720,000 Community Approach
กลุ่มป่วย 120,000 กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง 600,000 POP 720,000 Community Approach 1O Care DHS อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน,ตลาดTo be number 1 ระดับเงิน Cloud system HW,SW PW,DW 43File 2O Care Screening Program DM,HT 76% Depress 50.37% CA cx 65% , CA breast 90% Pre-DM, Pre-HT, ANC, WCC Stroke Fast tract STEMI fast tract 50% Trauma fast tract 55%,68% Age group Approach HE EH + 8 กรม พหุภาคี Matrix Record Report Surveillance Performance Financial LCT Approach 3O Care NCD Clinic Modi-CKD Clinic,คลินิกจิตเวช Community / Home Ward อบรม Caregiver , Re-Admit Re-Visit,Unit Cost, HbA1c 60% MIS 26KPI Survey นิเทศ

19 PCU(เดี่ยว 17,เครือข่าย 44) ½ hr
POPULATION = 720,000 , 3M (ผู้ป่วยเรื้อรัง 120,000 คน) DHS CUP DHTPS PCA HA PMQA พบส. Participative GG PCU(เดี่ยว 17,เครือข่าย 44) ½ hr 40% อสม ~12,000 คน 20:80 AHO PHO RHO NPM SCU(F₃,F₂,F₁,M₂) 1 hr PHTPS PMQA TCU(S) 1½ hr HHHCDS B>A STCU(A₂,A₁) 2 hr Excellent center RHTPS

20 Operating Activity : Workload
OP Visit อำเภอขาณุวรลักษบุรี Operating Activity : Workload ใกล้บ้านใกล้ใจ


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก การศึกษา รู้ ปฏิบัติ ผล ศึกษา 23/11/61.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google