งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Educational Technology & Instructional Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Educational Technology & Instructional Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Educational Technology & Instructional Technology
เทคโนโลยีการศึกษา Educational Technology & Instructional Technology

2 ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
1.เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การประยุกต์หลักการวิทยา ศาตร์กายภาพและวิศกรรม ศาสตร์ให้เป็นวัสดุเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ นำมาใช้ในการเสนอ แสดง และ ถ่ายทอดเนื้อหาทางการศึกษา ไดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.เทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ศาสตร์แห่งวิธีการ หรือการ ประยุกต์วิทยาศาสตร์มาใช้ใน การศึกษา โดยคำว่า "วิทยาศาสตร์“ ในที่นี มุ่งเน้น ที่วิชาพฤติกรรมศาสตร์ เพราะ ถือว่าพฤติกรรมศาสตร์เป็น วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง

3 ขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษา
ตามแนวคิดของสมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการศึกษาแห่ง สหรัฐอเมริกา ( AECT) ได้แบ่งขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ ดังนี้ 1.การออกแบบ (design) 2.การพัฒนา (development) 3.การใช้ (utilization) 4.การจัดการ (management) 5. การประเมิน (evaluation)

4 พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลาคือ ยุคเริ่มแรก-ค.ศ.1700 ตัวอย่างนักคิด คือ กลุ่มโซฟิสต์ (Sophist) เป็นกลุ่มครูผู้สอน ชาวกรีกได้ออกสอนแก่คนรุ่นเยาว์ ซึ่งโซฟิสต์มีความฉลาดปราดเปรื่องเรื่อง การโต้แย้ง อภิปราย ถกปัญหาและได้รับขนานนามว่า เป็นนักเทคโนโลยี การศึกษารุ่นแรก

5 อีกท่านหนึ่งคือ โจฮัน อะมอส คอมินิอุส (Johannes Amos Comenius) (ค. ศ
อีกท่านหนึ่งคือ โจฮัน อะมอส คอมินิอุส (Johannes Amos Comenius) (ค.ศ ) เป็นผู้ที่ใช้วัสดุ สิ่งของที่เป็นของจริงและรูปภาพ เข้ามาช่วยใน การสอนอย่างจริงจัง นอกจากนี้ได้รวบรวมประสบการณ์สอน กว่า 40 ปี และแต่งหนังสือ ชื่อว่า Obis Sensualium Pictus หรือ ที่เรียกว่า โลกในรูปภาพ เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบ บทเรียน และได้รับขนานนามว่า เป็น “บิดาแห่งโสตทัศนศึกษา”

6 ค.ศ.1700-1900 ตัวอย่างนักคิดคือ โจเชฟ แลนคาสเตอร์ (Joseph
Lancaster) ( ) ได้ริเริ่มการสอนระบบพี่เลี้ยง (Monitor System) ได้จัดสภาพห้องเรียนและสอนแบบประหยัด และมีการแบ่งเป็น กลุ่มและชั้นเรียนขึ้น วัสดุที่ใช้ เช่น กระดานชนวน กระบะทราย แผนภูมิ ผนังและกระดานดำ ทำให้ประหยัดกระดาษและหมึกได้ มากกว่า และเป็นพื้นฐานของการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าของรัฐ

7 ค.ศ.1900-ปัจจุบัน ตัวอย่างนักคิด คือ ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) ได้สร้าง ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theory) และเสนอกฎ ต่อไปนี้ 1. กฎแห่งการฝึกหัดหรือการกระทำซ้ำ (The Law of Exercise or Repetition) กล่าวว่า การกระทำอย่างซ้ำๆ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ 2. กฎแห่งผล (The Law of Effect) เป็นกฎที่มีชื่อเสียงมาก คือรางวัล หรือความสมหวัง จะช่วยส่งเสริมการเรียนได้ แต่การลงโทษจะลด พฤติกรรมการแสดงออก 3. กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness) พูดง่ายๆว่า ถ้าใจพร้อมกายพร้อม การเรียนก็ไปได้สวย

8 ความหมายของ Instructional Technology และ Educational Technology
หมายถึง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน รวมถึงการนำสื่อและ อุปกรณ์ วัสดุต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการสอน เช่น การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน เป็นต้น เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) หมายถึง การนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อช่วยออกแบบ การเรียน โดยเน้นที่วัตถุประสงค์ ต้องสามารถตรวจสอบได้อย่าง ถูกต้องแน่นอน

9 วิเคราะห์ขอบข่ายและองค์ประกอบที่สำคัญต่อเทคโนโลยีทาง การศึกษาในยุคปัจจุบัน...ได้ดังนี้ ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อการออกแบบและพัฒนา สื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการ สอนต่างๆ ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นหลัก และยิ่งไปกว่านั้น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีส่วนสำคัญในการส่งผ่านข้อมูล ซึ่งนับว่า การสืบค้นข้อมูลสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนมาก เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย

10 เราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ให้ครูที่ เข้าร่วมอบรมทราบเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน มีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่าง แพร่หลาย จึงขอเสนอวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนได้ ดังนี้ 1. e-learning เป็นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไร้ขีดจำกัด ไม่มีปัญหา กับระยะทาง

11 ตัวอย่าง e-learning

12 2. สื่อมัลติมิเดีย สื่อมัลติมิเดียที่ใช้ในโรงเรียนได้มีการวิจัยแล้วว่ามีส่วนช่วยให้ นักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหา มากกว่าการเรียนการสอนปกติ 3. สื่อการเรียนรู้แบบจับต้องสัมผัสได้ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดด้วยตนเอง ไม่เครียดและเพิ่ม ความสนุกสนานได้ 4. web site ในปัจจุบันมี website มากมายที่รวบรวมข้อมูลทางการศึกษา เราสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้มากมาย โดยผ่าน search engine อย่างเช่น

13 ตัวอย่างสื่อมัลติมิเดีย

14 ตัวอย่างสื่อที่จับต้องสัมผัสได้

15 ตัวอย่าง web site

16 ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับ


ดาวน์โหลด ppt Educational Technology & Instructional Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google