งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories)
Respondent Behavior Operant Behavior พาฟลอฟ (Pavlov) สกินเนอร์ (Burrhus Skinner ) วัตสัน (John B.Watson) ธอร์นไดค์ (Edward L Thorndike)

2 พฤติกรรมที่บุคคลหรือสัตว์แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา (Emitted)
Respondent Behavior Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าตอบสนอง ก็จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได้ อธิบายได้โดยทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค Classical Conditioning Theory พฤติกรรมที่บุคคลหรือสัตว์แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา (Emitted) โดยปราศจากสิ่งเร้าที่แน่นอน พฤติกรรมนี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้อธิบาย Operant Behavior เรียกว่า Operant Conditioning Theory

3 พาฟลอฟ (Pavlov) ทำการทดลองกับสุนัข โดยจะฝึกให้สุนัขน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง โดย ทำซ้ำๆ สั่นกระดิ่ง +ให้ผงเนื้อ สุนัข สุนัขน้ำลายไหล สั่นกระดิ่ง สุนัข สุนัขน้ำลายไหล

4 วัตสัน (John B.Watson) พฤติกรรมเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้ โดยการควบคุมสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขให้สัมพันธ์กับสิ่งเร้าตามธรรมชาติ และการเรียนรู้จะคงทนถาวรหากมีการให้สิ่งเร้าที่สัมพันธ์กันนั้นควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอ

5 ธอร์นไดค์ (Edward L Thorndike) ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S) กับการตอบสนอง (R) เรียกทฤษฎีนี้ว่า ทฤษฎีพันธะระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (Connectionism Theory) หรือ ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง ซึ่งกล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยมีหลักพื้นฐานว่า การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่มักจะออกมาในรูปแบบต่างๆ หลายรูปแบบ โดยการลองถูกลองผิด จนกว่าจะพบรูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด

6 สกินเนอร์ (Burrhus Skinner ) การเรียนรู้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขและสภาวะแวลล้อม ที่เหมาะสม เพราะทฤษฎีนี้ต้องการเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งสนับสนุนและการลงโทษ (การเสริมแรงทางบวกและเสริมแรงทางลบ)


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google