งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKD Clinic)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKD Clinic)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKD Clinic)
จังหวัดปทุมธานี นางเอื้อมพร ลุ่มบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

2

3

4

5 เป้าหมายการจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
ผู้ป่วย DMและ/HTมีอัตราการลดลงของ eGFR <4 ml/min/1.73m2/ปี ชะลอภาวะไตเสื่อมจาก stage 4 ไป stage 5 ลดอุบัติการณ์ unplanned dialysis ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(DMและ/HT)

6 ข้อมูลทรัพยากรและการให้บริการ
หน่วยบริการ ระดับ แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร/โภชนากร เภสัชกร นักกาย ภาพบำบัด วิธีการตรวจSerum Creatinine รพ.ปทุมธานี S 2* 1 enzymatic method รพ.คลองหลวง F2 1* รพ.ธัญบุรี M2 creatinine jaffe รพ.ประชาธิปัตย์ รพ.หนองเสือ รพ.ลาดหลุมแก้ว รพ.ลำลูกกา รพ.สามโคก F3 หมายเหตุ * อายุรแพทย์โรคไต * พยาบาล CAPD

7 สถานการณ์ผู้ป่วย DMและ/HT ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ ข้อมูลจากฐาน HDC ผู้ป่วย DMและ/HT ที่มีผลตรวจ Creatinine คำณวนโดยใช้สูตร CKD-EPI ปี 2559 ข้อมูลผู้ที่ผลการตรวจ Cr.ตั้งแต่ 1 ต.ค.- 9 มี.ค. 2559

8 ข้อมูลแยก stage จากฐาน HDC

9 ข้อมูลแยก stage จากฐาน HDC

10 ข้อมูลแยก stage จากฐาน HDC

11 รายงานค่า eGFR ผู้ป่วย DMและ/HT จากฐานของรพ.
ข้อมูลแยก stage จากฐาน Hosxp รายงานค่า eGFR ผู้ป่วย DMและ/HT จากฐานของรพ. (ทะเบียนผู้ป่วย)

12 ตารางการจัดบริการ CKD Clinic จ.ปทุมธานี
รพ.ปทุมธานี จัดแยก ทุกวันอังคาร รพ.คลองหลวง จัดร่วม NCD ทุกวัน โดยแยกกลุ่ม CKD ให้บริการเฉพาะ รพ.ธัญบุรี จัดร่วม NCD ทุกวันแยกรายตำบล และแยกกลุ่ม CKD ให้บริการเฉพาะ รพ.ประชาธิปัตย์ จัดแยกทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน รพ.หนองเสือ จัดแยกทุกวันพุธ พฤหัส สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน รพ.ลาดหลุมแก้ว จัดร่วม NCD ทุกวันจันทร์-พฤหัส โดยแยกกลุ่ม CKD ให้บริการเฉพาะ รพ.ลำลูกกา จัดแยกทุกวัน อังคาร – พุธ รพ.สามโคก จัดร่วม NCD ทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัส โดยแยกกลุ่ม CKD ให้บริการเฉพาะ

13 การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) จ.ปทุมธานี
1.พยาบาล เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย เบื้องต้น(วัดอุณหภูมิ, วัดความดันโลหิต) และดูความครบถ้วนของ Lab ที่จำเป็น

14 การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) จ.ปทุมธานี (ต่อ)
2.โภชนากร/พยาบาล ให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารเพื่อชะลอไตเสื่อม

15 การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) จ.ปทุมธานี (ต่อ)
3.พบเภสัชกร/พยาบาล เรื่องยาของผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ ดูความถูกต้องเรื่องการรับประทานยา การนับยาเหลือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสั่งยาของแพทย์

16 การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) จ.ปทุมธานี (ต่อ)
4.นักกายภาพ/พยาบาล สอนออกกำลังกายระหว่างรอพบแพทย์

17 การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) จ.ปทุมธานี (ต่อ)
5.พบแพทย์

18 รูปแบบการจัดบริการระดับ รพช.

19 รับยากลับบ้าน เปิดให้บริการทุกวัน ใน NCD clinic
ขั้นตอนบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ยื่นบัตร เจาะ Lab ซักประวัติ/คัดกรอง พยาบาลให้ความรู้ RRT เภสัชกรให้ความรู้ โภชนากรให้ความรู้ พบแพทย์ ออกใบนัด เปิดให้บริการทุกวัน ใน NCD clinic ตั้งแต่เวลา 8.00 – น. รับยากลับบ้าน

20 Refer รพศ. ปทุมธานี ใน Case stage 4/5 ที่ผิดปกติ Plan RRT
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังครบวงจร Refer รพศ. ปทุมธานี ใน Case stage 4/5 ที่ผิดปกติ Plan RRT คลินิก CKD - RRT 100% - Plan Refer - อาหาร/food model - เภสัช รพ.สต CAPD Node Screen NCD ตามรอบ eGFR < 30 Stage 4/5 - เตรียมคน - เตรียมสถานที่ - รับกลับจาก รพ. ปทุมธานี - HHC Case CAPD - กิจกรรมต่าง ๆ ของ pt. CAPD ขอน้ำยา / ล้างแผล / เปลี่ยนสาย Stage 1-3 ดูแล สอ. HE / NCD ตามรอบ NCD รพ.คลองหลวง กรณี eGFR <45% (3B) มีอาการบวม / Lab Abnormal Refer รพ.คลองหลวง Stage HE/NCD ตามรอบ eGFR <30% Stage 4/5 KPI 1. Pt. DM/HT ได้รับการคัดกรองสภาวะCKD 80 % 2. Pt. CKD 4,5 ได้รับ counseling RRT ทุกราย 100% 3. Pt. ESRD ทำ CAPD ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100% 4. Pt. CKD st.4 เป็น st.5 ลดลงร้อยละ 10

21 มีอาการ Edema , Lab Abnormal
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง รพ.สต. Screen NCD ตามระบบ Stage 1-3A ดูแลที่ รพ.สต. HE/NCD ตามระบบ eGFR < 30% stage 4 , 5 กรณี eGFR < 45% ( 3B) มีอาการ Edema , Lab Abnormal Refer รพ.ลำลูกกา Refer ถ้า stage ดีขึ้น CKD clinic RRT 100% Plan Refer Food / Food model เภสัช

22 - Case stage 4,5 ที่ Abnormal
รพ.ลำลูกกา NCD Clinic CKD Clinic RRT 100% Plan Refer Food / Food model เภสัช Stage 1-5 HE/NCD ตามระบบ Stage 1-3A (eGFR >45%) eGFR < 45 % stage 3B, 4 , 5 รพ.ปทุมธานี ในกรณี - Case stage 4,5 ที่ Abnormal - Plan RRT CAPD Node Stage 4,5

23 ตารางการจัดบริการรพ.ธัญบุรี
ห้องหมายเลข ๑๐ อาคาร ๒ ชั้น


ดาวน์โหลด ppt การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKD Clinic)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google