งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าใช้จ่ายด้านเอดส์กับการเข้าถึงบริการของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย
ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) การสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13 29-31 มีนาคม 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

2 DALYs ranks in 1999 and 2004 Source: Thailand Burden of Disease Study 2004

3 ภาระโรค 3 อันดับแรกที่มีความสูญเสียสูงสุดในประเทศไทยปี พ.ศ. 2547-2548
หมายเหตุ เป็นข้อมูล 2548 ยกเว้น DALY loss เป็นข้อมูลปี 2547 อุบัติเหตุจราจร และ HIV/AIDS ก่อให้เกิดความเสียหายทั้ง 4 มิติ เบาหวาน โรคหัวใจหลอดเลือด เกิดความสูญเสีย ใน 2 มิติ ดังนั้น การปรับทิศทางการลงทุนด้านสุขภาพในประเทศไทย ควรจะให้ความสำคัญของการลดภาระโรค ในตารางด้านบน

4 Health financing arrangements and three public health insurance schemes in Thailand after achieving UHC in 2002 Full capitation Capitation for OP DRG with global budget FFSuntil 2006, DRG for IP Direct billing FFS(2006+) for OP Traditional FFS for OP Source: Tangcharoensathien et al. (2010)

5 Share of public and private sources of health care finance in Thailand, 1994-2008
Achieving UC Total health expenditure during ranged from 3.49 to 4.0% of GDP, THE per capita in 2008 = 171 USD

6 Progressive health financing sources lead to equitable financial contribution: Kakwani indexes,

7 Financial risk protection (1) Household OOP as % household income, 1992-2008
As a result from the UC policy and other piecemeal approaches, the proportion of HH spending on health to income in the first decile decreased from 8.2% of income in 1992, to 2.0% in 2008, while that of the richest decile was approximately % in the same period. Source: Analysis from household socio-economic surveys (SES) in various years , NSO

8 Financial risk protection (2) Incidence of catastrophic health expenditure 2000-2006
Source: Analysis from NSO SES

9 Financial risk protection (3) Trend of health impoverishment 1996-2008

10 Distribution of budget subsidies for health: BIA, 2001 and 2007
When we analyzed government subsidies on health gained by different income quintiles, we found that in 2003, the first and second quintiles gained higher percentage of net government health subsidies, compared to the situation before UC. In contrast, the proportion of the net government health subsidies in the third to the fifth quintiles decreased after implementation of universal coverage. The concentration indexes of the net government health subsidies in 2003 had a higher negative value than the subsidy in 2001, which means the poorer gained more government health subsidies in 2003 than the situation before UC.

11 Long-term financial projection, 2006-2026 based on 1994-2005 NHA, by ILO and Thai experts in 2008

12 Total AIDS expenditure, 2007-2009
2007 2008 2009 Total AIDS expenditure (million Baht) 6728 6928 7208 Per cap pop (Baht) 105 110 114 per cap PLWHA (Baht) 11,600 14,275 14,417 % of GDP 0.08% 0.08 % of THE 2.70% 1.90% Source: Revitalising HIV Prevention in Thailand: A critical assessment 2010

13 Patterns of health spending on HIV/AIDS 2007 & 2009

14 Mismatch between increasing double burden of disease from both CD and NCD and low investment in HP and prevention DALYs attributable to risk factors

15 Source: National expenditure on HIV/AIDS 2008-2009

16 ART program: poor performed + inequitable outcome
CD4 at enrolment 38% symptomatic AIDS, 43% CD<100 cells Total 81% of ART enrolee came late at CD<100 cells Poor survival outcome among this group Early initiation was implicitly adopted, 5% CD , 4% >350 ART program functions in a serious constrained health systems As result of UC, high level of service utilization, annual per capita use rate reached 3 OP visits and 0.1 admissions Supply side limitations: VCT, high turnover of counsellors Demand side poor awareness and use of VCT

17 มาตรการด้านสุขภาพเกี่ยวกับ HIV/AIDS จาก DCP2
ข้อเสนอแนะ สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันงบประมาณ และกิจกรรมด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรจากเงิน PP area-based และ อปท. ในการดำเนินกิจกรรม P&P และโรคเอดส์ในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณการดูแลรักษาต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการรวมการให้บริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสระหว่าง 3 กองทุนที่เกี่ยวข้อง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านการป้องกัน เนื่องจากไม่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลได้ การให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองในประชากรทั่วไป และให้บริการตรวจคัดกรองในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงหลักได้แก่ ชายรักชาย ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด กลุ่มหญิงบริการทางเพศตรงและแฝง และกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษามุ่งเน้นการให้ความรู้ในการใช้ถุงยางอนามัย, sex health and education, solidarity and empowerment ขยายการให้ข้อมูลข่าวสารและการศึกษาผ่านสื่อมวลชน (mass media) ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล

18 Thank you for your attention
18


ดาวน์โหลด ppt ภูษิต ประคองสาย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google