งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จตุพร ภูทองปิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จตุพร ภูทองปิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จตุพร ภูทองปิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข

2 สมาชิกกลุ่ม สำนักตรวจและประเมินผล สำนักวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานโครงการกองทุนโลก กรม ควบคุมโรค กองควบคุมโรคเอดส์ฯ สำนักอนามัย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

3 Track B Harmonization and alignment of activities under ODPCs & NGO with NTP.

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Pursue high-quality DOTS expansion and enhancement ( ส่งเสริมการดำเนินงาน DOTS อย่างมีคุณภาพ ) มี 9 ตัวชี้วัด

5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Address TB-HIV MDR-TB and the needs of poor and vulnerable population ( เร่งรัดดำเนินงานผสมผสาน วัณโรคและเอดส์ วัณโรคดื้อ ยา วัณโรคในเรือนจำ วัณโรค ในเด็ก และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ) มี 11 ตัวชี้วัด

6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Contribute to health system strengthening based on primary health care ( สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขเพื่อการ ควบคุมวัณโรค ) มี 5 ตัวชี้วัด

7 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Engage all care provider ( การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ) มี 2 ตัวชี้วัด

8 ข้อเสนอแนวทางการ ดำเนินงานวัณโรค ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนในพื้นที่

9 ความต้องการสนับสนุน การทำงานวัณโรคทั้ง ทางด้านนโยบายและ วิชาการ


ดาวน์โหลด ppt จตุพร ภูทองปิด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google