งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS

2 หลักการบัญชี เกณฑ์คงค้าง หลักเกณฑ์ทางบัญชีใช้รับรู้ รายการและเหตุการณ์
เกณฑ์คงค้าง หลักเกณฑ์ทางบัญชีใช้รับรู้ รายการและเหตุการณ์ เมื่อเกิดขึ้น มิใช่รับรู้เมื่อมี การรับหรือจ่ายเงินสดหรือ รายการเทียบเท่าเงินสด

3 สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย
โครงสร้างระบบบัญชี เริ่มต้น เอกสารประกอบรายการ สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย รายงานการเงิน จบ

4 ภาพรวมการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS
PO FI CO งปม.ที่ได้รับอนุมัติ รับใบแจ้งหนี้ (AP) ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ เบิกจ่ายเงิน (AP) รายงานสถานะ งปม. ตรวจรับของ ลงบัญชี+งบการเงิน(GL & FA) จัดทำบัญชีต้นทุน รับและนำส่งเงิน(RP)

5 งบการเงิน สำนักงาน การตรวจเงิน แผ่นดิน ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
งบการเงินรวม ของหน่วยงาน ส่วนราชการ ส่วนกลาง งบการเงินรวม ของแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง หน่วยงานอื่น ของรัฐ งบการเงิน มาตรฐาน

6 งบการเงิน *งบแสดงฐานะการเงิน *งบรายได้และค่าใช้จ่าย *งบกระแสเงินสด
*หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ

8 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
*การเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย *การเบิกเงินไม่ผ่าน PO จ่ายผ่าน ส่วนราชการ *เงินยืม *เบิกเกินส่งคืน *การเบิกเงินเดือนจ่ายตรง *การเบิกเงินเดือนจ่ายผ่านส่วนราชการ *การเบิกเงินชดใช้เงินเดือน ล้ำสังกัด *การเบิกบำนาญจ่าย ผ่านส่วนราชการ *เงินอุดหนุน *เงินจ่ายล่วงหน้า *เงินประกันผลงาน

9 เงินงบประมาณ อนุมัติและจัดสรร เงินงบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน ทะเบียนคุม
FM อนุมัติและจัดสรร เงินงบประมาณ สินทรัพย์ ,000 บาท ขึ้นไป FA ก่อหนี้ผูกพัน PO ทะเบียนคุม เงินประจำงวด ทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิก รับใบแจ้งหนี้ ขอเบิกเงิน ลงบัญชี GL AP

10 เงินงบประมาณ (ต่อ) เบิกหักผลักส่ง รับเงิน ลงบัญชี AP เอกสาร จ่ายเงิน
จ่ายผ่าน บัญชีส่วนราชการ เบิกหักผลักส่ง จ่ายตรง เจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิ GL รับเงิน ลงบัญชี AP ทะเบียนคุม ฎีกาเบิกจ่าย เอกสาร จ่ายเงิน AP AP ให้ยืม ชดใช้ ใบสำคัญ

11 การเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย
เดบิต ค่าใช้จ่าย/วัสดุคงคลัง/พักสินทรัพย์ เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ เครดิต เจ้าหนี้ เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ 1. สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (เจ้าหนี้) แบบ ผข 01 / MK01,XK01 2. บันทึก PO ผ่าน EXCEL : แบบ บส 01 ผ่าน Terminal : ME21N 3. ตรวจรับ ผ่าน EXCEL :(นอกระบบ) ผ่าน Terminal : MIGO 4. ขอเบิกเงิน ผ่าน EXCEL :แบบ ขบ 01 ผ่าน Terminal : ZMIRO_KA ไม่บันทึกรายการบัญชี ไม่บันทึกรายการบัญชี

12 การเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย (ต่อ)
เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 5. กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของเจ้าหนี้ 6. กรณีมีภาษี ระบบจะบันทึก รายการให้อัตโนมัติ และเพิ่มรายได้ให้กรมสรรพากร

13 การเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย (ต่อ)
7. สิ้นเดือนปรับปรุงรายการ วัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่าย แบบ บช 01 ประเภท JM ZGL_JM 8. กรณีหน่วยงานใช้ระบบ Excel Loader เมื่อซื้อครุภัณฑ์ต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์ให้ส่วนกลางทราบ ครุภัณฑ์มูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 5,000 บาท ส่วนกลางสร้างข้อมูลหลัก สินทรัพย์ และปรับบัญชี “พักสินทรัพย์” เป็นสินทรัพย์รายตัว ครุภัณฑ์มูลค่าต่อชิ้นต่ำกว่า 5,000 บาท ส่วนกลางปรับบัญชี “พักสินทรัพย์”เป็น “ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์” เดบิต ค่าวัสดุใช้ไป เครดิต วัสดุคงคลัง

14 การเบิกเงินไม่ผ่าน PO จ่ายผ่านส่วนราชการ
กรมบัญชีกลางสร้างให้เรียบร้อยแล้ว เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงปม.) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง 1.สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย (ส่วนราชการ) แบบ ผข 01/MK01,XK01 2.รับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐาน ขอเบิก ให้บันทึกคำขอเบิก แบบ ขบ 02 /ZFB60_KE/KL ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ (Automatic Posting) 3.กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

15 การเบิกเงินไม่ผ่าน PO จ่ายผ่านส่วนราชการ (ต่อ)
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 4.เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ แบบ ขจ 01/ZF_53_PM 5.กรณีมีภาษี ระบบจะบันทึก รายการให้อัตโนมัติ และเพิ่มบัญชีรายได้ให้สรรพากร

16 เงินยืม แบบ ขบ 02/ZFB60_K1 เดบิต ลูกหนี้เงินยืมในงปม.
เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย (Vendor : A....) เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงปม.) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง 1.เมื่อสัญญายืมได้รับอนุมัติ แบบ ขบ 02/ZFB60_K1 ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ (Automatic Posting) 2.กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของ หน่วยงาน

17 เงินยืม (ต่อ) เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน
(เงินงบประมาณ) เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 100 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงปม. 100 3.เมื่อจ่ายเงินให้ยืม แบบ ขจ 01 /ZF_53_PM 4.ลูกหนี้ส่งใช้ใบสำคัญ 4.1 ใบสำคัญเท่ากับเงินยืม แบบ บช 01 ประเภท K1 ZF_02_K1 เงินยืม 100 ใบสำคัญ 100

18 เงินยืม (ต่อ) *กรณีบันทึกผ่าน Excel *กรณีบันทึกผ่าน Terminal
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 100 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงปม เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 10 เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 110 เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงปม ใบสำคัญค้างจ่าย 4.2 ใบสำคัญมากกว่าเงินยืม *กรณีบันทึกผ่าน Excel (1)ล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับเงินยืม แบบ บช 01 ประเภท K1 (2) เบิกเงินเพิ่ม (ใบสำคัญที่เกินเงินยืม) แบบ ขบ 02 *กรณีบันทึกผ่าน Terminal ล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับเงินยืม และเบิกเงินเพิ่ม (ใบสำคัญที่เกินเงินยืม) ZFB60_K1 เงินยืม 100 ใบสำคัญ 110

19 เงินยืม (ต่อ) เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 90 เงินสด 10
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 90 เงินสด เครดิต ลูกหนี้เงินยืมในงปม เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- โอนรายได้แผ่นดินให้บก. 10 เครดิต เงินสด 4.3 ใบสำคัญน้อยกว่าเงินยืม (ส่งใบสำคัญและเงินสด) (1) ล้างลูกหนี้เงินยืมเท่ากับ ค่าใช้จ่าย และเงินสดที่รับคืน แบบ บช 01 ประเภท K1 ZF_02_K1 (2) นำเงินส่งที่ ธ.กรุงไทย บัญชีของกรมบัญชีกลาง /คลังจังหวัด แบบ นส 02 (อ้างอิงปีคศ.+เลขที่ บช 01 +บรรทัดเงินสด) ZRP_R6 เงินยืม 100 ใบสำคัญ 90

20 เบิกเกินส่งคืน 1. เมื่อรับใบแจ้งหนี้หรือหลักฐาน
ขอเบิก ให้บันทึกคำขอเบิก แบบ ขบ 02 / ZFB60_KE/KL ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ (Automatic Posting) 2. กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี หน่วยงาน เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) 100 เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง 100 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล 100 เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง

21 เบิกเกินส่งคืน (ต่อ) 4. กรณีบันทึกการจ่ายเงิน ตามข้อ 3 แล้ว
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) 3. เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ แบบ ขจ 01 / ZF_53_PM 4. กรณีบันทึกการจ่ายเงิน ตามข้อ 3 แล้ว 4.1 ปรับปรุงบัญชี แบบ บช 01 ประเภท JE (อ้างอิงปีคศ.+เลขที่ขบ.+บรรทัดคชจ.) ZGL_JE4 เบิก 100 ส่งคืน 30 เดบิต เงินสด/เช็ค เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

22 เบิกเกินส่งคืน (ต่อ) เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-
โอนรายได้แผ่นดินให้บก. 30 เครดิต เงินสด/เช็ค เดบิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 30 เครดิต ค่าใช้จ่าย 4.2 นำเงินส่งคลัง แบบ นส 02 (อ้างอิงปีคศ. + เลขที่บช 01JE4+บรรทัด เงินสด) ZRP_R6 4.3 ปรับปรุงบัญชี แบบ บช ประเภท JE (อ้างอิงปี คศ. + เลขที่ ขบ +บรรทัดคชจ.) ZGL_JE3

23 เบิกเกินส่งคืน (ต่อ) 4.4 กรมบัญชีกลางผ่านรายการตามเอกสาร
4.4 กรมบัญชีกลางผ่านรายการตามเอกสาร บช 04 หรือ JE3 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 4.5 หน่วยงานต้นสังกัดที่มี Terminal บันทึกรายการหักล้าง อัตโนมัติ (F.13) JE4 JE3 จับคู่ล้าง “เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง”

24 เบิกเกินส่งคืน (ต่อ) (เงินงบประมาณ) 100 เบิก 100 ส่งคืน 100
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เดบิต เงินสด/เช็ค เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) 5. กรณียังไม่ได้บันทึก การจ่ายเงินตามข้อ 3 5.1 ปรับปรุงบัญชี FB05_PQ (บันทึกผ่าน Terminal เท่านั้น) 5.2 ปรับปรุงเงินฝากธนาคารเป็นเงินสด/เช็คก่อนบันทึกส่งคืน แบบ บช 01 ประเภท JR ZGL_JR เบิก 100 ส่งคืน 100

25 “เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง”
เบิกเกินส่งคืน (ต่อ) เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน - โอนรายได้แผ่นดินให้บก เครดิต เงินสด/เช็ค เดบิต เงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 100 เครดิต ค่าใช้จ่าย 5.3 นำเงินส่งคลัง แบบ นส 02 (อ้างอิงปีคศ. + เลขที่ บช 01 JE 4 + บรรทัด เงินสด) ZRP_R6 5.4 ปรับปรุงบัญชี แบบ บช ประเภท JE (อ้างอิงปี คศ. + เลขที่ ขบ + บรรทัดคชจ.) ZGL_JE3 5.5 กรมบัญชีกลางผ่านรายการตามเอกสาร บช 04 หรือ JE3 ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 5.6 หน่วยงานต้นสังกัดที่มี Terminal บันทึกรายการหักล้างอัตโนมัติ (F.13) จับคู่ล้าง “เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง”

26 เงินเดือนจ่ายตรง หรือลูกจ้างฯ รายตัว หรือ กสจ. เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เดบิต เงินเดือน ค่าจ้าง...... เครดิต เจ้าหนี้อื่น เดบิต เงินสมทบ กบข/กสจ. เงินชดเชยสมาชิก กบข. เครดิต เจ้าหนี้อื่น 1.เมื่อกรมบัญชีกลาง Interface ข้อมูลเข้าระบบ 1.1 โอนเข้าบัญชี ขรก. หรือลูกจ้างฯ รายตัว 1.2 โอนเข้าบัญชี กบข. หรือ กสจ.

27 เงินเดือนจ่ายตรง (ต่อ)
เดบิต เงินเดือน ค่าจ้าง เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย 1.3 โอนเข้าบัญชีส่วนราชการ ในส่วนที่เป็นภาระหนี้สินของ ขรก. หรือลูกจ้างฯ

28 เงินเดือนจ่ายตรง (ต่อ)
เดบิต เจ้าหนี้อื่น เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจาก รัฐบาล (สำหรับ งปม.) หน่วยงานรับเงินงบกลาง จากรัฐบาล (สำหรับเงินงบกลาง) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) 2.เมื่อกรมบัญชีกลาง ประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน 2.1 โอนเงินเข้าบัญชีของ ขรก. หรือลูกจ้างฯ และกบข. หรือ กสจ. ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

29 เงินเดือนจ่ายตรง (ต่อ)
เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจาก หน่วยงานอื่น หลังจากที่กรมบัญชีกลาง ตำเนินการในข้อ 2.1 แล้ว ระบบจะบันทึกรายได้ให้ กรมสรรพากรอัตโนมัติ

30 เงินเดือนจ่ายตรง (ต่อ)
เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน 2.2 โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของส่วนราชการ ในส่วนที่เป็นภาระหนี้สินของ ขรก. หรือลูกจ้างฯ 3.เมื่อจ่ายภาระหนี้สินของ ขรก. หรือลูกจ้างฯ ให้บันทึก รายการจ่ายเงิน ZF_53_PM

31 เงินเดือนจ่ายผ่านส่วนราชการ
เดบิต เงินเดือน ค่าจ้าง... เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต เงินสมทบ กบข./กสจ. เงินชดเชย กบข. 1.บันทึกคำขอเบิก 1.1 เงินเดือนรวมเงินสะสม ขอเบิกจากเงินงบประมาณ แบบ ขบ 02 /ZFB60_K0 1.2 เงินสมทบและเงินชดเชย ขอเบิกจากงบกลาง แบบ ขบ 02/ZFB60_K0

32 เงินเดือนจ่ายผ่านส่วนราชการ (ต่อ)
เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล (สำหรับเงินงบประมาณ) หรือ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล (สำหรับเงินงบกลาง) เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ (Automatic Posting) 2.เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงิน ระบบบันทึกรายการ ให้อัตโนมัติ

33 เงินเดือนจ่ายผ่านส่วนราชการ (ต่อ)
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ถ้ามี) เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินจาก หน่วยงานอื่น 3. เมื่อจ่ายเงินเดือนหรือนำส่ง เงินสะสม เงินสมทบ และ เงินชดเชยให้สำนักงาน กบข. ให้บันทึกรายการ แบบ ขจ 01/ ZF_53_PM 4. เมื่อดำเนินการในข้อ 3 แล้ว ระบบจะบันทึกรายได้ให้ กรมสรรพากรอัตโนมัติ

34 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล
การเบิกเงินชดใช้เงินเดือนล้ำสังกัด เดบิต เงินเดือน เครดิต พักค่าใช้จ่าย เดบิต พักค่าใช้จ่าย เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล 1.หน่วยงานใหม่บันทึก รายการเบิกหักผลักส่ง ชดใช้เงินเดือน ให้หน่วยงานเดิม ZFB50_J7_2 2.หน่วยงานใหม่บันทึก รายการคืน งปม. ZFB50_J7_1 หน่วยงานใหม่

35 การเบิกเงินชดใช้เงินเดือนล้ำสังกัด (ต่อ)
เดบิต เงินเดือน เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล เดบิต พักค่าใช้จ่าย เครดิต เงินเดือน เดบิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- เครดิต พักค่าใช้จ่าย 1. รายการขอเบิกเงินเดือน ที่หน่วยงานเดิมบันทึก ZFB60_KO 2. หน่วยงานใหม่บันทึก รายการเบิกหักผลักส่งชดใช้ เงินเดือนให้หน่วยงานเดิม ZFB50_J7_2 3. หน่วยงานใหม่บันทึกรายการ คืน งปม. ให้หน่วยงานเดิม ZFB50_J7_1 หน่วยงานเดิม

36 บำนาญจ่ายผ่านส่วนราชการ
เดบิต บำนาญปกติ บำเหน็จ เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินงบกลางจาก รัฐบาล เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกาง 1.บันทึกคำขอเบิกในระบบ แบบ ขบ 02 / ZFB60_K0,KL ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ (Automatic Posting) 2.กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

37 บำนาญจ่ายผ่านส่วนราชการ (ต่อ)
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง(ถ้ามี) เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 3. จ่ายบำนาญหรือบำเหน็จหรือภาระหนี้สินของผู้รับบำนาญ แบบ ขจ 01 /ZF_53_PM 4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 3 แล้ว ระบบจะบันทึกรายได้ให้กรมสรรพากรอัตโนมัติ

38 เงินอุดหนุน กรณีทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล 1. เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้หรือ หลักฐานขอเบิก ระบุแหล่งของเงิน XX11410=เงินอุดหนุนทั่วไป XX11420=เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แบบ ขบ 02 / ZFB60_K8 ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ (Automatic Posting)

39 เงินอุดหนุน กรณีทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ)
เงินอุดหนุน กรณีทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ) เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน 2. กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ 3. เมื่อจ่ายเงินอุดหนุน แบบ ขจ 01 /ZF_51_K8

40 เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก
เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก เดบิต พักเบิกเงินอุดหนุน เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล 1. ขอเบิกเงิน แบบ ขบ 02/ZFB60_K8 ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ (Automatic Posting)

41 เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ)
เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ) เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต พักรับเงินอุดหนุน เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน 2. กรมบัญชีกลางประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ 3. เมื่อถอนเงินเพื่อนำไปฝากธนาคารตามที่ระเบียบกำหนด ZF_51_K8 แบบ ขจ 01

42 เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ)
เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ) เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบัน การเงินเอกชนของไทย หรือ เดบิต เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบัน การเงินเอกชนของไทย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงบประมาณ) เดบิต เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบัน เครดิต พักรับเงินอุดหนุน 4. นำเงินไปฝากธนาคารตามที่ระเบียบกำหนด ZGL_JR แบบ บช 01 ประเภท RE

43 เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ)
เงินอุดหนุน กรณีไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการขอเบิก (ต่อ) เดบิต ค่าใช้จ่าย เครดิต เงินฝากกระแสรายวันที่ สถาบันการเงินเอกชนของไทย หรือ เครดิต เงินฝากออมทรัพย์ที่ 6. เมื่อจ่ายเงินอุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่าย ให้บันทึกรายการ จ่ายเงิน ระบุแหล่งของเงิน XX35100 แบบ บช 01ประเภท PP ZF_02_K8

44 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า
ตัวอย่างที่ 1 *ทำสัญญา 1 ปี จำนวนเงิน 120,000 บาท *เบิกเงินล่วงหน้า 10% จำนวน 12,000 บาท *จ่าย 3 งวดๆละ 40,000 บาท *หักเงินล่วงหน้างวดละ 4,000 บาท *จ่ายสุทธิงวดละ 36,000 บาท

45 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต เงินจ่ายล่วงหน้า ,000 เครดิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก ,000 เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก ,000 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล ,000 *บันทึกการสั่งซื้อสั่งจ้าง ME21N 1. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จ่ายล่วงหน้า โดยจ่ายตรงเจ้าหนี้ ZMIRO_K5 2. กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของ เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

46 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต งานระหว่างก่อสร้าง 40,000 เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) 36,000 เงินจ่ายล่วงหน้า ,000 เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) 36,000 เครดิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก ,000 3. ตรวจรับงาน งวดที่ 1 ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ 4. บันทึกคำขอเบิกเงินด้วยจำนวนสุทธิ หลังหักเงินจ่ายล่วงหน้า ZMIRO_KA (งบประมาณปัจจุบัน) ZMIRO_KB (เงินกัน)

47 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก ,000 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล ,000 เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท) ,000 เครดิต งานระหว่างก่อสร้าง ,000 5. กรมบัญชีกลางประมวลผลและ สั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ระบบบันทึกรายการ ให้อัตโนมัติ 6. การตรวจรับงานงวดถัดไป - งวด สุดท้าย ให้ปฏิบัติตามข้อ 7. สิ้นสุดโครงการให้ปรับปรุง งานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ รายตัวในระบบสินทรัพย์ถาวร AIBU

48 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ไม่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า
ตัวอย่างที่ 2 *สัญญา 1 ปี จำนวนเงิน 120,000 บาท *เบิกเงินล่วงหน้า 10% จำนวนเงิน 12,000 บาท *ไม่กำหนดงวดการชำระที่แน่นอน *งวดที่ ขอเบิก จำนวน 30,000 บาท *หักเงินล่วงหน้า จำนวนเงิน 3,000 บาท *จ่ายสุทธิ จำนวนเงิน 27,000 บาท

49 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ไม่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต พักสินทรัพย์ ,000 เครดิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ หน่วยงานภายนอก ,000 เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก ,000 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล ,000 1. บันทึกรายการขอเบิกเงิน จ่ายล่วงหน้า โดยจ่ายตรงเจ้าหนี้ ZFB60_KC (งบประมาณปีปัจจุบัน) ZFB60_KD (เงินกัน) 2. กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ผู้มีสิทธิ ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ

50 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ไม่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวดและมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต เงินจ่ายล่วงหน้า 12,000 เครดิต พักสินทรัพย์ ,000 ไม่บันทึกรายการบัญชี 3. ปรับปรุงบัญชีพักสินทรัพย์เป็น เงินจ่ายล่วงหน้า ZGL_JV 4. ปรับปรุงล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ที่เกิดขึ้นในข้อ 1 และ ข้อ 3 ZGL_JJ 5. สร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างระบุจำนวนรายการเท่ากับจำนวนงวดส่งมอบ และในแต่ละ รายการให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องจ่ายด้วยยอดหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าของงวดนั้น สำหรับงวดถัดไปให้แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ฉบับเดิม ME21N

51 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ไม่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต งานระหว่างก่อสร้าง 27,000 เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ ,000 เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ ,000 เครดิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก ,000 6. ตรวจรับงาน งวดที่ ระบบบันทึกรายการให้อัตโนมัติ MIGO 7. บันทึกคำขอเบิกเงินด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้า ZMIRO_KA (งบประมาณปีปัจจุบัน) ZMIRO_KB (เงินกัน)

52 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ไม่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต งานระหว่างก่อสร้าง 3,000 เครดิต เงินจ่ายล่วงหน้า ,000 เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ- หน่วยงานภายนอก ,000 เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล 27,000 8. ปรับปรุงเงินจ่ายล่วงหน้าเข้า บัญชีงานระหว่างก่อสร้างใน ระบบสินทรัพย์ถาวร ABZON 9. กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ

53 เงินจ่ายล่วงหน้า กรณีสัญญาที่ไม่ทราบมูลค่าการชำระในแต่ละงวด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า (ต่อ)
เดบิต สินทรัพย์ (ระบุประเภท)120,000 เครดิต งานระหว่างก่อสร้าง 120,000 10. สำหรับงวดถัดไป-งวดสุดท้าย ให้ปฏิบัติตามข้อ 5 - 9 11. สิ้นสุดโครงการให้ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบสินทรัพย์ถาวร AIBU

54 เงินประกันผลงาน เดบิต ค่าใช้จ่าย /วัสดุคงคลัง
เดบิต ค่าใช้จ่าย /วัสดุคงคลัง เครดิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - เครดิต พักค่าใช้จ่าย เดบิต พักค่าใช้จ่าย เครดิต เงินประกันผลงาน 1.เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ และใบตรวจรับ ของ ให้บันทึกคำขอเบิกเงิน ZFB60_KA,KC 2. เมื่อต้องหักเงินประกันผลงาน ให้บันทึกลดยอดเจ้าหนี้การค้า โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารขอเบิกเดิม ZFB65_K3 3. บันทึกรับรู้เจ้าหนี้เงินประกัน ผลงาน ZFB60_K3

55 เงินประกันผลงาน (ต่อ)
เดบิต เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง (ถ้ามี) เดบิต ภาหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 4. เมื่อจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้า ZFB60_KA/ZFB60_KC กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินด้วย ยอดสุทธิหลังหักเงินประกันผลงาน ระบบบันทึกรายการอัตโนมัติ 5. เมื่อดำเนินการตามข้อ 4 แล้ว ระบบจะบันทึกรายได้ให้กรมสรรพากรอัตโนมัติ

56 เงินประกันผลงาน (ต่อ)
เดบิต เงินประกันผลงาน เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล 6. เมื่อครบกำหนดคืนเงินประกัน ผลงาน และหน่วยงานได้อนุมัติ รายการจ่ายเงิน ( P1 และ P2) ระบบจะโอนเงินและล้างบัญชีให้อัตโนมัติ

57 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินรายได้แผ่นดิน
*การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน *การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น *การรับเช็คคืน *การหักรายได้แผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ *การถอนคืนรายได้แผ่นดิน *การรับและนำส่งรายได้แผ่นดินกรณีพิเศษ

58 เงินรายได้แผ่นดิน RP RP GL รับเงินรายได้ -เงินสด -เช็ค เก็บรักษา
นำส่งคลัง RP RP เอกสาร ทะเบียนรับเช็ค ลงบัญชี GL

59 เงินรายได้แผ่นดิน AP GL AP ขอถอนคืน ภายในปี ข้ามปี ตกลง กค.
รายได้นำส่ง เงินงบประมาณ ขอเบิก GL รับเงิน ลงบัญชี AP เอกสาร จ่ายเงิน

60 การรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
1.รับเงินรายได้แผ่นดิน แบบ นส01/ ZRP_RA แหล่งเงิน 4819XXX 2.นำเงินสดฝากธนาคาร แบบ บช01/ ZRP_JR ประเภทเอกสาร JR (กรณีนำเงินสดฝากธนาคารก่อนการนำส่ง) 3.นำเงินส่งคลังและบก.ผ่านรายการ แบบ นส 02 /ZRP_R1 เดบิต เงินสด เครดิต รายได้แผ่นดิน (41, ) เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินสด เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน –หน่วยงาน โอนรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง

61 การรับเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ส่วนราชการผู้จัดเก็บ เดบิต เงินสด เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน 1.บันทึกการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน และกรมบัญชีกลางผ่านรายการ แบบ นส 03/ZRP_RC แหล่งเงิน 4819XXX ส่วนราชการเจ้าของรายได้ เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เครดิต รายได้แผ่นดิน...

62 การนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนส่วนราชการอื่น
ส่วนราชการผู้จัดเก็บ เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน เครดิต เงินสด ส่วนราชการเจ้าของรายได้ เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- โอนรายได้แผ่นดินให้บก เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน 2.บันทึกการนำเงินส่งคลัง และกรมบัญชีกลางผ่าน รายการ แบบ นส 02 /ZRP_R3 แหล่งเงิน 4819XXX

63 การรับเช็คคืน 1.ได้รับเงินรายได้แผ่นดิน แบบ นส 01/ ZRP_RA
แหล่งของเงิน 4819XXX 2.นำเงินส่งคลังและ กรมบัญชีกลางผ่านรายการ แบบ นส 02 /ZRP_R1 เดบิต เช็คในมือ เครดิต รายได้แผ่นดิน (41, ) เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- โอนเงินรายได้แผ่นดินให้ กรมบัญชีกลาง เครดิต เช็คในมือ

64 การรับเช็คคืน(ต่อ) 3.เมื่อได้รับแจ้งว่าเช็ค
เรียกเก็บเงินไม่ได้ ZGL_JV 4.เมื่อได้รับเงินแทนเช็คขัดข้อง ZRP_RR เดบิต ลูกหนี้เช็คขัดข้อง-บุคคล ภายนอก เครดิต เจ้าหนี้เช็คขัดข้อง-กรม บัญชีกลาง เดบิต เงินสดในมือ เครดิต ลูกหนี้เช็คขัดข้อง- บุคคลภายนอก

65 การรับเช็คคืน(ต่อ) 5.นำเงินที่ได้รับส่งคลังใหม่
ZRP_R5 6.กรมบัญชีกลางผ่านรายการ ระบบจะโอนเงินและบันทึก รายการอัตโนมัติ เดบิต เจ้าหนี้เช็คขัดข้อง- กรมบัญชีกลาง เครดิต เงินสดในมือ

66 การหักรายได้แผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
1.เมื่อรับเงินรายได้แผ่นดิน ให้แยกประเภท แบบ นส 01/ ZRP_RA แหล่งของเงิน 4819XXX 2.ปรับปรุงเงินที่ต้องหักเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ แบบ บช 01 /ZGL_JV ประเภทเอกสาร JV แหล่งเงิน เดบิต เงินสดในมือ เครดิต รายได้แผ่นดิน (41, ) เดบิต รายได้แผ่นดินจัดสรรเป็น เงินนอกงปม. เครดิต รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี-ของ หน่วยงาน

67 การหักรายได้แผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ(ต่อ)
เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -โอนเงินรายได้แผ่นดินให้ กรมบัญชีกลาง เครดิต เงินสดในมือ -โอนเงินนอกงปม.ให้ 3.นำส่งรายได้แผ่นดิน และบกงผ่านรายการ แบบ นส 02/ ZRP_R1 แหล่งเงิน 4819XXX 4.นำเงินค่าใช้จ่ายในการจัด เก็บฝากคลัง แบบ นส 02/ ZRP_R2 แหล่งเงิน

68 การหักรายได้แผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ(ต่อ)
5.บันทึกปรับยอดเงินฝากคลัง ZRP_RX เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

69 การถอนคืนรายได้แผ่นดิน
1.เมื่อได้รับอนุญาตจาก กค.ให้ ถอนคืนรายได้แผ่นดิน แบบ ขบ 05 / ZFB60_K6 2.เมื่อบก.ประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน เข้าบัญชีหน่วยงาน 3.เมื่อหน่วยงานจ่ายเงิน แบบ ขจ 01/ ZF_53_PM เดบิต รายได้แผ่นดินถอนคืน เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- รับเงินถอนคืนจากรัฐบาล เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินงปม.) เครดิต ค้างรับกรมบัญชีกลาง เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน(เงินงปม.)

70 การรับและนำส่งเงินกรณีพิเศษ
จำแนกเป็น 5 กรณี คือ 1.จัดเก็บรายได้แผ่นดินและเก็บเงินให้อปท.แยกต่างหาก 2.จัดเก็บรายได้แผ่นดินและจัดสรรให้อปท.เต็มตามอัตราที่กม.กำหนด 3.จัดเก็บรายได้แทนอปท.และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 4.จัดเก็บรายได้แทนอปท.และนำส่งเข้าบัญชี สป.มหาดไทย/ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 5.อปท.จัดเก็บรายได้แทนส่วนราชการที่ไม่มีหน่วยงานเจ้าของรายได้ ตั้งอยู่ในจังหวัด

71 รับเงิน 110 แบ่งเป็นรายได้แผ่นดิน 100 เงินอปท. 10
1.จัดเก็บรายได้แผ่นดินและเก็บเงินให้อปท.แยกต่างหาก รับเงิน 110 แบ่งเป็นรายได้แผ่นดิน 100 เงินอปท. 10 เดบิต เงินสด 100 เครดิต รายได้แผ่นดิน 100 เดบิต เงินสด เครดิต เจ้าหนี้อปท (หนี้สิน 2xxxxxxxxx) 1.*รายได้แผ่นดิน 100 แบบ นส 01/ ZRP_RA แหล่งเงิน 4819XXX *เงินอปท. 10 แบบ บช 01/ZGL_RE ประเภทเอกสาร RE แหล่งเงิน

72 รับเงิน 110 แบ่งเป็นรายได้แผ่นดิน 100 เงินอปท. 10
1.จัดเก็บรายได้แผ่นดินและเก็บเงินให้อปท.แยกต่างหาก (ต่อ) รับเงิน 110 แบ่งเป็นรายได้แผ่นดิน 100 เงินอปท. 10 2.นำส่งรายได้แผ่นดินและ บก.ผ่านรายการ แบบ นส 02/ ZRP_R1 แหล่งเงิน 4819XXX 3.จ่ายเงินให้อปท. 10 แบบ บช 01/ZF_02_PP ประเภทเอกสาร PP แหล่งเงิน เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-โอน รายได้แผ่นดินให้บก เครดิต เงินสด เดบิต เจ้าหนี้ อปท เครดิต เงินสด

73 2.จัดเก็บรายได้แผ่นดินและจัดสรรให้อปท.เต็มตามอัตราที่กม.กำหนด
จัดเก็บรายได้แผ่นดิน 100 รวมเงินที่ต้องจัดสรรให้ อปท. 3 1.รับเงินรายได้แผ่นดิน แบบ นส 01/ ZRP_RA แหล่งเงิน 4819XXX 2.ปรับปรุงเงินที่จัดสรรให้อปท. แบบ บช 01 / ZGL_JV ประเภทเอกสาร JV แหล่งเงิน เดบิต เงินสด เครดิต รายได้แผ่นดิน 100 เดบิต รายได้จัดสรรให้อปท 3 เครดิต เจ้าหนี้อปท

74 2.จัดเก็บรายได้แผ่นดินและจัดสรรให้ อปท.เต็มตามอัตราที่กม.กำหนด (ต่อ)
จัดเก็บรายได้แผ่นดิน 100 รวมเงินที่ต้องจัดสรรให้ อปท. 3 3.นำเงินส่งคลังและ บก.ผ่านรายการ แบบ นส 02 /ZRP_R1 แหล่งเงิน 4819XXX 4.จ่ายเงินจัดสรรให้อปท. แบบ บช 01 / ZF_02_PP ประเภทเอกสาร PP แหล่งเงิน เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- โอนรายได้แผ่นดินให้บก. 97 เครดิต เงินสด เดบิต เจ้าหนี้ อปท เครดิต เงินสด

75 3. จัดเก็บรายได้แทนอปท.และนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
1.รับเงิน แบบ บช01/ ZRP_RE ประเภทเอกสาร RE แหล่งเงิน 2.ส่งเงินให้อปท. แบบ บช01/ ZF_02_PP ประเภทเอกสาร PP เดบิต เงินสด เครดิต เจ้าหนี้ อปท. เดบิต เจ้าหนี้ อปท. เครดิต เงินสด

76 4.จัดเก็บรายได้แทน อปท.และนำส่งเข้าบัญชี สป.มหาดไทย
/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 1.บันทึกการจัดเก็บ รายได้แผ่นดินและ กรมบัญชีกลางผ่าน รายการ แบบ นส 03/ ZRP_RD แหล่งเงิน ส่วนราชการผู้จัดเก็บ เดบิต เงินสด เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน สป.มหาดไทย/สนง.ท้องถิ่นจว. เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน เครดิต เจ้าหนี้ อปท.

77 4.จัดเก็บรายได้แทน อปท.และนำส่งเข้าบัญชี สป.มหาดไทย
/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ต่อ) 2 นำเงินฝากเข้าบัญชี ของสป.มหาดไทย/ สนง.ท้องถิ่นจว. และ บก.ผ่านรายการ แบบ นส 02/ ZRP_R4 แหล่งเงิน ส่วนราชการผู้จัดเก็บ เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน เครดิต เงินสด สป.มหาดไทย/สนง.ท้องถิ่นจว. เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-โอนเงิน นอกงปม.ให้บก. เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน

78 4.จัดเก็บรายได้แทน อปท.และนำส่งเข้าบัญชี สป.มหาดไทย
/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ต่อ) 3.ปรับยอดเงินฝากคลังและ บก. ผ่านรายการให้ ZRP_RY 4.สนง.ท้องถิ่นจว.เบิกเงินให้ อปท. แบบ ขบ 03/ ZFB60_KN แหล่งเงิน ระบบจะปรับลดเงินฝากคลัง เดบิต เงินฝากคลัง (สป.มหาดไทย) เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง เดบิต เจ้าหนี้ อปท. เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- เครดิต เงินฝากคลัง

79 4.จัดเก็บรายได้แทน อปท.และนำส่งเข้าบัญชี สป.มหาดไทย
/สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด (ต่อ) 5.เมื่อบก.ประมวลผลและสั่งจ่าย เงินเข้าบัญชีหน่วยงาน 6.เมื่อหน่วยงานจ่ายเงินให้อปท. แบบ ขจ 01/ ZF_53_PM เดบิต เงินฝากธ.นอก เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน – รับเงินนอกงปม.จาก กรมบัญชีกลาง เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอกงปม.)

80 5.อปท.จัดเก็บรายได้แทนส่วนราชการที่ไม่มีหน่วยงาน เจ้าของรายได้ตั้งอยู่
สนง.ท้องถิ่นจังหวัด เดบิต เงินสด เครดิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-จัดเก็บแทน ส่วนราชการเจ้าของรายได้ เดบิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-จัดเก็บแทน เครดิต รายได้แผ่นดิน... 1.บันทึกข้อมูลจัดเก็บ รายได้แผ่นดินและ บก.ผ่านรายการให้ แบบ นส 03/ZRP_RC แหล่งเงิน

81 5.อปท.จัดเก็บรายได้แทนส่วนราชการที่ไม่มีหน่วยงาน
เจ้าของรายได้ตั้งอยู่ (ต่อ) สนง.ท้องถิ่นจังหวัด เดบิต เจ้าหนี้ส่วนราชการ-จัดเก็บแทน เครดิต เงินสด ส่วนราชการเจ้าของรายได้ เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-โอนเงิน งปม.ให้บก. เครดิต ลูกหนี้ส่วนราชการ-จัดเก็บแทน 2. นำเงินส่งคลังและ บก. ผ่านรายการให้ แบบ นส 02/ ZRP_R3

82 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
*การรับรายได้เงินนอกงบประมาณ *การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง *การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ *การโอนขายบิล *เงินประกันสัญญา

83 เงินนอกงบประมาณ RP GL RP รับเงินนอก งบประมาณ ลงบัญชี เก็บรักษา เอกสาร
นำฝาก อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ฝากคลัง ฝากธนาคาร

84 เงินนอกงบประมาณ AP GL AP ฝากคลัง ขอเบิก รับเงิน ลงบัญชี เอกสาร
จ่ายเงิน

85 การรับรายได้เงินนอกงบประมาณ
1.รับเงินรายได้เงินนอก งปม.ที่ต้องฝากคลัง แบบ นส 01/ZRP_RB แหล่งเงิน 2.นำเงินสดฝากธนาคาร แบบ บช 01/ ZGl_JR ประเภทเอกสาร JR (กรณีนำเงินสดไปฝากธนาคาร) เดบิต เงินสด เครดิต รายได้เงินนอกงปม. เดบิต เงินฝากธนาคาร เครดิต เงินสด

86 การนำเงินนอกงบประมาณฝากคลัง
3.นำเงินฝากคลัง และ บก.ผ่านรายการ แบบ นส 02/ ZRP_R2 แหล่งเงิน 4.บันทึกปรับยอดเงิน ฝากคลัง ZRP_RX เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-โอน เงินนอกงปม.ให้บก เครดิต เงินสด เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

87 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
- เดบิต ค่าใช้จ่าย/วัสดุคงคลัง/ สินทรัพย์/พักสินทรัพย์ เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) เดบิต รับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) เครดิต เจ้าหนี้ เดบิต ค่าใช้จ่าย/วัสดุคงคลัง/พักสินทรัพย์ กรณีเบิกเงินผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย 1.สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย(เจ้าหนี้) แบบ ผข 01 MK01 2.บันทึก PO - กรณีผ่านEXCEL แบบ บส 01 - กรณีผ่านเครื่อง ME21N เมื่อตรวจรับ 3.ขอเบิกเงิน - กรณีผ่านเครื่อง ZMIRO_KG - กรณีผ่านEXCEL แบบ ขบ 01

88 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
* ระบบจะปรับลดเงินฝาก คลังให้อัตโนมัติ 4.กรมบัญชีกลางประมวลผล และสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี เจ้าหนี้ เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินฝากคลัง เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน -รับเงินนอกงปม.จากบก

89 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
5.กรณีมีภาษี ระบบจะบันทึก รายการให้อัตโนมัติ และเพิ่มบัญชีรายได้ให้สรรพากร เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- รับเงินจากหน่วยงานอื่น

90 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
กรณีเบิกเงินเข้าหน่วยงาน 1. ขอเบิกเงิน แบบ ขบ 03/ ZFB60_KH / KN *ระบบจะปรับลดเงินฝากคลัง 2.บก.ประมวลผลและสั่งจ่ายเงิน เข้าบัญชีของหน่วยงาน เดบิต ค่าใช้จ่าย เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินฝากคลัง เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน(เงินนอกงปม.) เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน - รับเงินนอกงปม.จากบก.

91 การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอก งปม.) เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน – รับเงินจากหน่วยงานอื่น 3. เมื่อจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ แบบ ขจ 01/ ZF_53_PM 4. กรณีมีภาษี ระบบจะบันทึก รายการให้อัติโนมัติ และเพิ่มบัญชีรายได้ให้สรรพากร

92 การโอนขายบิล โดยผ่านบัญชีเงินฝากคลัง
1.รับเงินรายได้เงินนอก งปม. แบบ นส 01/ ZRP_RB แหล่งเงิน 2.นำเงินฝากคลังและ บก.ผ่านรายการ แบบ นส02/ ZRP_R2 3.บันทึกปรับเงินฝากคลัง ZRP_RX เดบิต เงินสด เครดิต รายได้เงินนอกงปม เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-โอนเงิน นอกงปม.ให้บก. เครดิต เงินสด เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

93 การโอนขายบิล โดยผ่านบัญชีเงินฝากคลัง(ต่อ)
4.บันทึกการโอนขายบิล จากจังหวัดไปส่วนกลาง แบบ บช 04 /ZRP_RI ประเภทเอกสาร RI *แจ้งเลขที่เอกสารให้บก. ผ่านรายการ เดบิต บัญชีระหว่างหน่วยงานย่อย ภายในองค์กร เครดิต เงินฝากคลัง (ของจังหวัด) เดบิต เงินฝากคลัง (ของส่วนกลาง) เครดิต บัญชีระหว่างหน่วยงานย่อย

94 การโอนขายบิลโดย ไม่ผ่านบัญชีเงินฝากคลัง
1.รับเงินรายได้นอก งปม. แบบ นส 01/ ZRP_RB แหล่งเงิน 2.นำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก คลังของส่วนกลาง แบบ นส 02/ ZRP_R2 3.เมื่อกรมบัญชีกลางผ่านรายการ เดบิต เงินสด เครดิต รายได้เงินนอกงปม หน่วยงานผู้โอน เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-โอน เงินนอกให้บก เครดิต เงินสด หน่วยงานผู้รับโอน เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน ปรับเงินฝากคลัง

95 การรับรายได้เงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคาร
1.รับเงินรายได้เงินนอก งปม. ที่ไม่ต้องฝากคลัง แบบ บช 01/ZRP_RE ประเภทเอกสาร RE แหล่งเงิน 2.เมื่อจ่ายเงิน แบบ บช 01 /ZF_02_PP ประเภทเอกสาร PP เดบิต เงินสด เครดิต รายได้เงินนอกงปม. ( ) เดบิต ค่าใช้จ่าย เครดิต เงินสด

96 เงินประกันสัญญาไม่มีเจ้าหนี้รายตัว
1.รับเงินประกันสัญญา แบบ นส 01/ZRP_RB 2.นำเงินฝากคลังและ บก. ผ่านรายการให้ แบบ นส 02/ZRP_R2 3.บันทึกปรับยอดเงินฝากคลัง ZRP_RX เดบิต เงินสด เครดิต เงินประกันอื่น เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน- โอนเงินนอกงปม.ให้บก เครดิต เงินสด เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

97 เงินประกันสัญญาไม่มีเจ้าหนี้รายตัว (ต่อ)
4. ขอเบิกเข้าหน่วยงาน ทำ แบบ ขบ 03 /ZFB60_KN * ระบบปรับเงินฝากคลังให้ 5.บก.ประมวลผลและสั่งจ่าย เงินเข้าบัญชีหน่วยงาน 6. เมื่อหน่วยงานจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ แบบ ขจ 01/ ZF_53_PM เดบิต เงินประกันอื่น เครดิต ใบสำคัญค้างจ่าย เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงิน ฝากคลัง เครดิต เงินฝากคลัง เดบิต เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอกงปม.) เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-รับ เงินจากบก. เดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากของหน่วยงาน(เงินนอกงปม.)

98 เงินประกันสัญญามีเจ้าหนี้รายตัว
1.เมื่อรับเงินประกันสัญญา ZFB60_K4 2.นำเงินฝากคลัง และบันทึกข้อมูล ZRP_R7 และบันทึกปรับเงินฝากคลัง ZRP_RX เดบิต เงินสดในมือ เครดิต เงินประกันสัญญา เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- โอนเงินนอกปม.ให้กรมบัญชีกลาง เครดิต เงินสดในมือ เดบิต เงินฝากคลัง เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง

99 เงินประกันสัญญามีเจ้าหนี้รายตัว(ต่อ)
4.เมื่อครบกำหนดจ่ายคืนเงิน ประกันสัญญา ได้มีการอนุมัติ รายการจ่ายเงินโดยใช้บัตร P1 และ P2 ระบบจะบันทึกลด ยอดเงินฝากคลังอัตโนมัติ 5.กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงิน เข้าบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบันทึก รายการให้อัตโนมัติ เดบิต ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- ปรับเงินฝากคลัง เครดิต เงินฝากคลัง เดบิต เงินประกันสัญญา เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน รับเงินนอกงปม.จาก กรมบัญชีกลาง

100 เว็บไซด์น่าสนใจเกี่ยวกับ GFMIS
* กรมบัญชีกลาง * สนง.โครงการฯ ติดต่อกรมบัญชีกลาง * ปัญหาข้อมูลหลักผู้ขาย TEL * ปัญหาเบิกเงินไม่ได้ TEL , * ปัญหาใบนำส่ง TEL * ปัญหาบัญชี TEL ,


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกบัญชี ในระบบ GFMIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google