งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารกรมชลประทานกับระบบEIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารกรมชลประทานกับระบบEIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารกรมชลประทานกับระบบEIS
Executive Information System 17 และ 18 มิถุนายน 2553

2 ประเด็นที่นำเสนอ 1. งานด้านการบริหารการเงินการคลัง
2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 3. กระบวนงานและรายงานในระบบ GFMIS 4. การใช้ประโยชน์จากรายงาน EIS

3 1. งานด้านการบริหารการเงินการคลัง
4 M คน เครื่องมือ การจัดการ เงิน ระบบ GFMIS ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานบัญชี

4 วงจรเงินงบประมาณแผ่นดิน

5

6 www.bb.go.th (สำนักงบประมาณ)

7 2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
2.1 งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว (130) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง (140) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (150) 2.2 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน (210) ค่าใช้สอย (220) ค่าวัสดุ (230) ค่าสาธารณูปโภค (240)

8 2.3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (310) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (320)
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ค่าประกันภัย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (320) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง

9 2.4 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (410) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (420)
เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (420) เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด

10 2.5 งบรายจ่ายอื่น (500) รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง หรือ รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 1. เงินราชการลับ 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว

11 2.6 งบกลาง - ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง - ในความดูแลของสำนักงบประมาณ
บำเหน็จ บำนาญ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบชดเชย กบข. ฯลฯ - ในความดูแลของสำนักงบประมาณ เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน

12 3. กระบวนงานและรายงานในระบบ GFMIS
RP FA PO AP Note GL Fund Management : งบประมาณ Purchasing Order : จัดซื้อจัดจ้าง Account Payable : เบิกจ่าย Fixed Asset : สินทรัพย์ถาวร Receipt Process : รับและนำเงินส่งคลัง General Ledger : บัญชีแยกประเภท

13 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลใน R/3 และ BW
MIS ส่วนราชการ / สนง.คลังจังหวัด PC หน่วยงาน Internet MIS Report (Web Static) Update on weekly basis Summary Drill down EIS ส่วนราชการ / สนง.คลังจังหวัด PC หน่วยงาน Internet ส่วนราชการ (50 User) BW Business Warehouse GFMIS Terminal Ready to use : every Monday 6:00 ระบบงาน GFMIS แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Operation และ MIS Operation เป็นระบบที่ให้คลังจังหวัดบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ Online real time โดยสามารถแสดงข้อมูลได้ละเอียดจนถึงเอกสารแต่ละรายการ ตัวอย่างเอกสารเช่น ใบฎีกา ใบสั่งซื้อ MIS เป็นระบบรายงานสรุปเพื่อผู้บริหารที่จะมีการupdate ข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ โดยข้อมูลที่แสดงใน MIS นั้นจะเป็นข้อมูล Summary ที่สามารถ Drill down ลงรายละเอียดในมุมมองต่างๆของข้อมูลที่สนใจได้ โดยในส่วน Operation นั้นช่องทางการใช้งานจะผ่านทางGFMIS Terminal หรือ PC หน่วยงานที่เชื่อมต่อกับระบบ Internet หรือ Intranet ก.คลัง โดยข้อมูลที่บันทึกเข้ามานั้นจะถูกเก็บบันทึกเข้าสู่ ถังเก็บข้อมูลหรือ database ที่เรียกว่า R/3 MIS จะมี database เช่นกัน เรียกว่า BW จะสังเกตเห็นว่า database ของR/3 และ BW มีรูปร่างแตกต่างกัน BW จะมีลักษณะเป็น cube ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ให้สามารถเรียกดูข้อมูล Summary ได้ในหลายมิติหลายมุมมองมากขึ้น ข้อมูลที่เก็บใน BW นั้น มาจากที่ไหน? ข้อมูลจะถูก Extract จาก R/3 ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นั่นคือรายงานในระบบ MIS ทั้งหมดจะแสดงข้อมูลของสัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันศุกร์ 20:30 เมื่อ Extract ข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสร้างรายงานที่เรียกว่า MIS static ซึ่งเป็นรายงานที่คลังจังหวัดใช้เรียกดูข้อมูล MIS อยู่ในปัจจุบันผ่านทาง GFMIS Terminal และ PC ของคลังจังหวัดเอง GFMIS ได้ทำการพัฒนาระบบ MIS ขึ้นใหม่เพื่อคลังจังหวัดเรียกว่า MIS จังหวัด โดยใช้ database อีกตัว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ BW แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยข้อมูลจะถูกส่งผ่านจาก cube BW ไปเก็บไว้ใน cube cognos และ คลังจังหวัดสามารถเรียนดู MIS จังหวัดผ่านทาง เครื่อง PC ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับ Internet หรือ Intranet กระทรวงการคลัง โดยระบบ MIS จะพร้อมใช้งานทุกวันจันทร์ตอน 6 โมงเช้า Load data from R/3 : every Friday 20:30 Operation Web report R/3 Online real time Detail PC หน่วยงาน Excel Loader / Web Online Internet Intranet ผ่านเครื่อง Terminal R/3 GFMIS Terminal Database

14 R/3 และ BW R/3 BW รายงานแบบวิเคราะห์ Operational Trend analysis
Benchmark analysis Operational Reporting ข้อมูลแบบ Real Time (transaction based) ข้อมูลตามช่วงเวลา (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) จากเครื่อง GFMIS Terminal จาก Internet (Web Report) จากเครื่อง MIS Terminal 50 User จาก Internet (EIS)

15 BW MIS – Management Information System
คือ ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร สามารถเรียกรายงานจาก 2 ช่องทาง ดังนี้ - GFMIS Terminal : MIS - Internet : MIS Report EIS – Executive Information System เป็นระบบงานระบบหนึ่งของ MIS ที่ออกแบบให้ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเรียกข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยสามารถเรียกรายงานผ่าน Internet

16 ตัวอย่างข้อมูลจาก R/3 และ BW
R3 : ZFMA46 MIS

17 R/3 (ZFMA46) 335,832

18 Group รวมเพื่อให้ดูง่ายขึ้น
BW (MIS) Group รวมเพื่อให้ดูง่ายขึ้น

19 รายงานงบประมาณ 54,357.85 31,487.31 28,291.76 52.05 รวม วงเงินงบประมาณ
กระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย จังหวัด กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน งบกลาง รวม รวม วงเงินงบประมาณ งวด แผนการใช้จ่าย รายจ่าย ร้อยละ หลังโอนเปลี่ยนแปลง ต่องบประมาณ 22,909.85 17,622.77 12,350.97 53.91 154,032.48 98,238.46 75,649.33 49.11 215,709.68 138,904.20 127,012.31 58.88 6,903.82 6,045.73 4,678.52 67.77 4,113.14 1,653.11 2,006.05 48.77 9,225.84 5,708.74 5,532.67 59.97 54,357.85 31,487.31 28,291.76 52.05 54,041.57 19,348.86 22,499.16 41.63 20,108.52 20,108.51 12,372.83 9,581.54 47.65 3,677.59 1,717.09 1,444.17 39.27 1,869.48 365.02 872.17 46.65 6,251.67 942.85 3,612.70 57.79 187,998.71 185,788.82 124,214.91 145,010.78 77.13 15,168.16 7,990.52 8,301.12 54.73 21,540.63 14,167.03 15,434.06 71.65 4,347.82 2,410.88 2,185.91 50.28 7,159.70 3,893.27 5,721.78 79.92 346,713.09 346,648.09 242,134.52 243,267.65 70.16 71,625.36 5,968.25 46,894.19 65.47 5,601.95 2,668.47 2,880.28 51.42 84,331.96 54,503.13 52,020.45 61.69 16,608.84 13,608.59 14,501.69 87.31 48,909.09 48,088.61 36,171.78 33,683.30 68.87 2,724.50 2,672.84 2,243.97 82.36 3,300.00 1,891.88 1,139.52 34.53 115,761.86 70,283.96 78,617.67 67.91 215,006.84 186,831.65 167,563.40 138,387.78 64.36 1,700,000.00 1,668,729.43 1,084,550.41 1,083,821.50 63.75

20 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2553 หน่วย : ล้านบาท วงเงินงบประมาณ หลังโอน ปป. จัดสรรถือจ่าย แผนการใช้จ่ายเงิน เบิกจ่าย PO เบิกจ่ายรวม PO ร้อยละเบิกจ่าย กรม (1) (2) (3) (4) (5) (6) ต่อ (1) ต่อ (2) ต่อ (3) 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 95,949.80 95,110.80 72,796.25 84,487.42 0.98 84,488.40 88.05 88.83 116.06 2. กรมทางหลวง 22,875.47 16,558.51 7,509.73 2,025.10 9,534.82 32.83 45.35 3. กรมทางหลวงชนบท 20,298.36 0.00 9,490.95 2,306.76 11,797.71 46.76 50.01 4. กรมชลประทาน 16,822.71 13,583.62 5,752.90 1,946.28 7,699.19 34.20 42.35 5. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,258.12 4,213.54 856.37 1,133.85 1,990.22 20.11 20.32 รวม 160,204.45 159,365.45 107,151.92 108,097.38 7,412.97 115,510.34 67.47 67.83 100.88

21 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - งบกลาง
ผลผลิต/โครงการ วงเงินงบประมาณ หลังโอน ปป. จัดสรรถือจ่าย แผนการใช้จ่ายเงิน เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย (1) (2) (3) (4) ต่อ (1) ต่อ (2) รวมทั้งสิ้น 215,007 186,832 167,563 138,388 64.36 74.07 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 87,634 72,187 71,356 81.43 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง 48,500 44,000 40,208 82.90 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 38,333 12,157 26,899 5,241 13.67 43.12 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ 26,000 17,980 17,925 68.94 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน 5,000 3,124 2,612 52.24 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 0.00 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300 1,027 1,700 167 7.28 16.31 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 1,000 274 670 237 23.72 86.48 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 740 512 497 67.18 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน 500 491 143 28.69

22 การเรียกรายงาน EIS EIS

23 รายงานเป็นทั้งกราฟภาพรวมและตาราง

24 รายงานสามารถ Drill Down มุมมองต่างๆ ได้เอง
ทั้งในแง่ จังหวัด กระทรวง และกรม

25 รายงานสามารถลงรายละเอียดของข้อมูลได้
สามารถเลือกหน่วยเป็น บาท / ล้านบาท

26 รายงานเรียกดูย้อนหลังได้รายเดือนภายในปีงบประมาณ
และรายปีในปีงบประมาณก่อนปัจจุบัน ปีงบประมาณ 52 ธันวาคม 52 ปีงบประมาณ 51

27 รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (1/2)
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการ Download Excel ปรากฏตามเอกสารท้าย PowerPoint

28 รายงานสามารถจัดเก็บในรูปแบบ Excel และ PDF (2/2)
สามารถเลือก Save หรือพิมพ์

29 รายงานในระบบ EIS (1/3) รายงาน A

30 รายงานในระบบ EIS (2/3) รายงาน B B-1 ตารางสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

31 รายงาน C และ D (งบเหลื่อมปี)
รายงานในระบบ EIS (3/3) รายงาน C และ D (งบเหลื่อมปี) C-1 กราฟ % ผลการเบิกจ่าย (งบเหลื่อมปี) D-1 ตารางผลการเบิกจ่ายงบฯ เหลื่อมปี แสดงรายละเอียดตามงาน/โครงการ ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ D-2รายงานแสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบฯ เหลื่อมปี จำแนกตามหน่วยงานและงาน/โครงการ

32 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินตาม KPI คำรับรองการปฏิบัติราชการ ชี้แจงผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการต่างๆ - ผู้บริหารของหน่วยงาน - คณะกรรมการการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน - คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

33 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2552

34 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2552

35 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2552

36 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2552

37 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2552

38 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553

39 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553

40 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553

41 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553

42 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553

43 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553

44 การใช้ข้อมูลรายงาน EIS
ปี 2553


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารกรมชลประทานกับระบบEIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google