งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิน สมบัติ ของดิน ลักษณะ ของดิน ประโยชน์ ของดิน ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิน สมบัติ ของดิน ลักษณะ ของดิน ประโยชน์ ของดิน ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิน สมบัติ ของดิน ลักษณะ ของดิน ประโยชน์ ของดิน ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2

2 ประโยชน์ ของดิน ประโยชน์ต่อ มนุษย์ ประโยชน์ต่อ พืช ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2 เป็นสิ่งสำคัญในการ ผลิตปัจจัยสี่ในการ ดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เป็นที่ยึดเกาะของราก พืช เพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการ เจริญเติบโตของพืช ให้แร่ ธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็น ต่อการเจริญเติบโตของ พืช ดินให้อากาศแก่ราก พืช หน้าต่อไป หน้าแรก

3 สมบัติของ ดิน ลักษณะเนื้อดิน คือ คุณสมบัติทาง กายภาพของเนื้อดินที่ สามารถสังเกตได้ด้วย ตาเปล่า สีของดิน คือ สีที่ เกิดจากสารประกอบ ในดินทำให้ดินมีสี ต่างกัน ความพรุน (Porosity) คือ ช่องว่างระหว่าง เม็ดดิน เป็นที่สำหรับ ให้น้ำและอากาศผ่าน เข้าไปในเนื้อดิน ความเป็นกรดเป็น เบส คือ ปริมาณของ โฮโดรเจนที่มีอยู่ในดิน ทำให้ดินมีสภาพเป็น กรดหรือเบส ซึ่งมีผล ต่อการเจริญเติบโต ของพืช ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2 ก่อนหน้านี้หน้าต่อไปหน้าแรก

4 ลักษณะ ของดิน ดิน เหนียว ดิน ร่วน ดิน ทราย ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้น เป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและ แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้าง สูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่ จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้น เป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและ แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้าง สูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่ จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้น เป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและ แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้าง สูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่ จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้น เป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและ แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้าง สูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่ จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้น เป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและ แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้าง สูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่ จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้น เป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและ แลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้าง สูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่ จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2 หน้าแรกก่อนหน้านี้


ดาวน์โหลด ppt ดิน สมบัติ ของดิน ลักษณะ ของดิน ประโยชน์ ของดิน ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google