งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิน ประโยชน์ของดิน สมบัติของดิน ลักษณะของดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิน ประโยชน์ของดิน สมบัติของดิน ลักษณะของดิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิน ประโยชน์ของดิน สมบัติของดิน ลักษณะของดิน
ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2

2 ประโยชน์ของดิน ประโยชน์ต่อมนุษย์ ประโยชน์ต่อพืช หน้าแรก หน้าต่อไป
เป็นที่ยึดเกาะของรากพืช เพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ กักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเจริญเติบโตของพืช ให้แร่ธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินให้อากาศแก่รากพืช เป็นสิ่งสำคัญในการผลิตปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค หน้าแรก หน้าต่อไป ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2

3 สมบัติของดิน หน้าแรก ก่อนหน้านี้ หน้าต่อไป
ลักษณะเนื้อดิน คือ คุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า สีของดิน คือ สีที่เกิดจากสารประกอบในดินทำให้ดินมีสีต่างกัน สมบัติของดิน ความพรุน (Porosity) คือ ช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เป็นที่สำหรับให้น้ำและอากาศผ่านเข้าไปในเนื้อดิน ความเป็นกรดเป็นเบส คือ ปริมาณของโฮโดรเจนที่มีอยู่ในดินทำให้ดินมีสภาพเป็นกรดหรือเบส ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช หน้าแรก ก่อนหน้านี้ หน้าต่อไป ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2

4 ลักษณะของดิน ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย หน้าแรก ก่อนหน้านี้
ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้างสูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ดินเหนียว ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้างสูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ลักษณะของดิน ดินร่วน ลักษณะเนื้อดิน มีเนื้อละเอียดที่สุด ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ เหนียวติดมือ ปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ พังทลายได้ยาก การอุ้มน้ำดี จับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ค่อนข้างสูงจึงมีธาตุอาหารพืชอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ปลูกข้าวนาดำเพราะเก็บน้ำได้นาน ดินทราย หน้าแรก ก่อนหน้านี้ ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด สถานการณ์ปัญหาที่ 2


ดาวน์โหลด ppt ดิน ประโยชน์ของดิน สมบัติของดิน ลักษณะของดิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google