งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 ข้อมูลทางการตลาด. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของข้อมูลทางการตลาด 2. ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด 3. ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด 4. ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 ข้อมูลทางการตลาด. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของข้อมูลทางการตลาด 2. ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด 3. ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด 4. ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 ข้อมูลทางการตลาด

2 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของข้อมูลทางการตลาด 2. ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด 3. ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด 4. ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทาง การตลาด

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. บอกความหมายของข้อมูลทาง การตลาดได้ถูกต้อง 2. บอกความสำคัญของข้อมูลทาง การตลาดได้ถูกต้อง 3. เห็นคุณค่าของการหาข้อมูลทาง การตลาดที่มีต่อการประกอบธุรกิจ 4. บอกข้อจำกัดในการหาข้อมูลทาง การตลาด

4 ความหมายของข้อมูลทาง การตลาด ข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) หมายถึง ความรู้ ข้อเท็จจริง ตัวเลข เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริม การขาย และการกำหนดราคา ซึ่งรวมไปถึงความ ต้องการของผู้บริโภคด้วย ระบบข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information System) การจัดทำข้อมูลทางการตลาด จำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการจัดทำอุปกรณ์ เครื่องจักร บุคคล เข้า มาเกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น ระบบข้อมูลทางการตลาด หมายถึง การจัดทำโครงสร้างของข้อมูล กรรมวิธี ที่ใช่ในการจัดเก็บข้อมูลโดยบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ รวบรวมข้อมูลประมวลจัดเก็บรักษา และ การให้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อช่วยใน การตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กร

5 ระบบข้อมูลทางการตลาด ประกอบด้วย ระบบข่าวสารทางการตลาด (Marketing Intelligence System) ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ จะเป็นข้อมูล ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการตลาด และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น บ้าง ซึ่งผู้บริหารจะต้องติดตามสถานการณ์และทัน ต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะได้ สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วถูกต้องและนำไปแก้ไข สถานการณ์ได้อย่างทันการณ์ในส่วนนี้ อาจจะต้อง มีการปรับปรุงระบบข่าวสารให้ดีขึ้น คือ ก.ปรับปรุงในส่วนของทำกิจกรรมของ พนักงานขาย ข.หาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่น ๆ มา ใช้เพิ่มเติม ค.ซื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสำนัก งานวิจัยภายนอก

6 ระบบการวิจัยตลาด ระบบการวิจัยตลาด (Marketing Research System) เป็นกระบวนการที่ ประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล ในบางครั้ง ผู้บริหารมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลบาง ชนิดที่มีลักษณะพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง จึง จำเป็นจะต้องทำการวิจัยตลาด เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทหรือ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการวิจัยตลาดอย่างมาก โดยทั่วไป แล้วการวิจัยตลาด ที่ทำกันอยู่เสมอ การวิจัย ลักษณะตลาดการจัดระดับความสามารถของ ตลาด ที่จะรองรับสินค้า การวิเคราะห์ส่วนแบ่ง ตลาด การวิเคราะห์ยอดขาย การศึกษา ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในท้องตลาด การ ยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ การพยากรณ์ระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งการศึกษาแนวโน้มของ ธุรกิจ ในอนาคต

7 ระบบตลาดเชิงปริมาณ ระบบการตลาดเชิงปริมาณ (Marketing Management-Science System) เป็นระบบข้อมูลทางการตลาดที่ เกิดขึ้นใหม่เพราะการพยายามนำเอาวิธีการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับปัญหาทาง ธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการวางแผนและ ควบคุมส่วนใหญ่ ข้อมูลที่ได้มักจะมาจากการ ทำรูปแบบจำลอง Model โดยใช้เทคนิคขั้นสูง สร้างขึ้น

8 ความสำคัญของข้อมูลทาง การตลาด ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงทุก ๆ ด้านและ ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ซึ่งอาจสรุปความสำคัญของข้อมูล ทางการตลาดได้ ดังนี้ 1. ความสำคัญทางด้านการ บริหาร 2. ความสำคัญทางด้าน สภาพแวดล้อมคู่แข่งขัน

9 ประโยชน์ของข้อมูลทาง การตลาด ข้อมูลทางการตลาดยังมีประโยชน์ ต่อองค์กรธุรกิจต่าง ๆ หลายด้าน ด้วยกัน คือ 1. ประโยชน์ทางด้านการวางแผน 2. ประโยชน์ทางด้านการแก้ปัญหา 3. ประโยชน์ทางด้านการควบคุม

10 ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด โดยทั่วไปที่มักพบเห็น มีดังนี้ 1. การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การบริหารกิจการ 3. ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 4. ลดเวลาในการทำงาน 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่

11 ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทาง การตลาด ในการบริหารธุรกิจอย่างมากเพียงใดก็ ตามก็ยังพบข้อจำกัดอีกหลายประการ คือ 1. ข้อจำกัดเกี่ยวกับบุคลากร 2. ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา 3. ข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ 4. ข้อจำกัดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 ข้อมูลทางการตลาด. สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของข้อมูลทางการตลาด 2. ความสำคัญของข้อมูลทางการตลาด 3. ประโยชน์ของข้อมูลทางการตลาด 4. ข้อจำกัดในการหาข้อมูลทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google