งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเตรียมตัวสอบ Comprehensive

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเตรียมตัวสอบ Comprehensive"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเตรียมตัวสอบ Comprehensive
ปกรณ์ ปรียากร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA 9/20/2018 Comprehensive copy by

2 ความสำคัญของการสอบ Comprehensive
เป็นการสอบประมวลความรู้ของวิชาในหลักสูตร MPPM เพื่อประเมินทักษะเชิงบูรณาการและความสามารถเชิงประยุกต์ จัดหมวดวิชาที่จะใช้องค์ความรู้ในกลุ่มวิชาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คำถาม 9/20/2018 Comprehensive copy by

3 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
วิชา องค์ความรู้ ประเด็นสำคัญ กรณีปัญหา ตัวอย่าง ความเห็น 1 2 3 4 5 9/20/2018 Comprehensive copy by

4 การวางแผนการตอบในเวลา 240 นาที
อ่านข้อสอบทุกข้อ นาที (220) เลือกข้อสอบ/ทำเค้าโครงคำตอบ นาที (190) ทำข้อสอบ 3 ข้อ โดยใช้เวลาเท่าๆกัน ข้อละ นาที (10) ทบทวน 9/20/2018 Comprehensive copy by

5 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
การตอบข้อสอบที่ดี พิจารณาประเด็นคำถามให้ครบถ้วน ตอบให้ครบทุกประเด็นและตอบให้ตรงคำถาม พยายามใช้องค์ความรู้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เชิงบูรณาการ 9/20/2018 Comprehensive copy by

6 สิ่งที่สมควรกระทำเมื่อเตรียมตัว
ให้เวลากับการเตรียมตัวมากพอควร จัดกลุ่ม/พบปะ/แลกเปลี่ยนความคิด ฝึกทำข้อสอบ/ทดลองจับเวลา จัดทำสรุปย่อด้วยลายมือตนเอง ดูแลสุขภาพกาย/ใจ ตั้งใจสอบครั้งเดียว 9/20/2018 Comprehensive copy by

7 สิ่งที่ไม่สมควรกระทำเมื่อเตรียมตัว
อย่าตัดวิชาใดใดหรือตัดอาจารย์คนใด อย่าเก็งข้อสอบแบบฟันธง อย่าเหินห่างหรือไร้น้ำใจกับเพื่อนฝูง อย่าวางแผนทุจริต อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง 9/20/2018 Comprehensive copy by

8 สาระสำคัญของวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสำคัญในเรื่องของการกำหนด ENDS and MEANS ให้สอดรับกับ 4Cs Changes, Customers, Competition, and Competencies 9/20/2018 Comprehensive copy by

9 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
สาระสำคัญของวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ENDS เป็นการกำหนดเจตนารมย์เชิงกลยุทธ์ตามลำดับชั้นคือ Vision and Mission by Top Management Goals by Business level management Objectives and Target by Functional mgt. 9/20/2018 Comprehensive copy by

10 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
สาระสำคัญของวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ MEANS เป็นการกำหนดกลยุทธ์ที่สอดรับกับสถานการณ์ และ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างมุ่งผลลัพธ์ เครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์มีสองระดับ ก. การวิเคราะห์สถานการณ์ ข.การวางแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ 9/20/2018 Comprehensive copy by

11 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
สาระสำคัญของวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ใช้แนวคิดซุนวู+Harvard Business School ก.สถานการณ์ภายนอกใช้ PEST + Porter’s Five Forces Model of Competition ข.ภายในใช้การวิเคราะห์สมรรถนะในการใช้ทรัพยากร + Balanced Scorecard ค. สร้าง SWOT MATRIX 9/20/2018 Comprehensive copy by

12 จัดทำตารางสรุปโอกาสและข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมภายนอก
ประเด็นพิจารณา โอกาส ข้อจำกัด การเมือง (นโยบาย/กฎเกณฑ์) เศรษฐกิจระดับมหภาค สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี การต่อรองของลูกค้า/ผู้รับบริการ การต่อรองของ Suppliers ความสามารถของคู่แข่งเดิม ศักยภาพของคู่แข่งใหม่ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทดแทน 9/20/2018 Comprehensive copy by

13 การจัดทำตารางสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ
ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน 1. ระบบทรัพยากร ระบบคน ระบบทุนและปัจจัยการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศ 2. การเงินหรือผลการพัฒนา มูลค่าเพิ่ม กำไร หรือ การยอมรับ เติบโต หรือ ใช้ประโยชน์ 9/20/2018 Comprehensive copy by

14 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
ประเด็นพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน 3. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่า 4. กระบวนการจัดการ การผลิต การตลาด การบริการ 5. การพัฒนาองค์การ ภาวะผู้นำ การเรียนรู้ในองค์การ การปรับตัว 9/20/2018 Comprehensive copy by

15 โอกาส (Opportunities)
ภายใน ภายนอก จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธ์พัฒนาภายใน (WO Strategies) ข้อจำกัด (Threats) กลยุทธ์ปรับภายนอก (ST Strategies) กลยุทธ์ปรับภายใน (WT Strategies) 9/20/2018 Comprehensive copy by

16 กิจการ ลูกค้า กิจการ ผู้จัดหา
กิจการของเรา Supply chain Value chain ระบบทรัพยากร (คน ข้อมูล ทุน) ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่า สนับ สนุน กระบวนการพัฒนาการผลิต กระบวนการพัฒนาการตลาด กระบวนการพัฒนาการบริการ ระบบการควบคุม 9/20/2018 Comprehensive copy by

17 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
สาระสำคัญของวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ เลือกกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือทางความคิด4เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา กำหนดรายละเอียดวิธีการ (6W+2H) ความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ 9/20/2018 Comprehensive copy by

18 ค ง ก ข ค่าใช้จ่าย&ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย การริเริ่ม โครงการ
การบริหารและการจัดการ โครงการโดยคำนึงถึง 7S Framework ถ่ายโอนไปสู่งานประจำ ประเมินผลและควบคุม วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ กับประเมิน ความเหมาะสม กลยุทธ์ ค่าใช้จ่าย&ผลประโยชน์ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย การริเริ่ม โครงการ ระยะเวลาการดำเนินงาน อายุโครงการ (Project life period) 9/20/2018 Comprehensive copy by

19 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจการหรือสถาบัน ผลลัพธ์โดยรวม ฝ่าย ผลลัพธ์เฉพาะ จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย ผลงาน แผนก วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 9/20/2018 Comprehensive copy by

20 Comprehensive copy by www.cyberdoll.cjb.net
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กิจการ ผลลัพธ์โดยรวม ฝ่าย ผลลัพธ์เฉพาะ กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 ผลงาน แผนก โครงการ1.1 โครงการ 2.1 โครงการ 3.1 โครงการ1.2 โครงการ 2.2 โครงการ 3.2 โครงการ1.3 โครงการ 2.3 โครงการ 3.3 9/20/2018 Comprehensive copy by


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเตรียมตัวสอบ Comprehensive

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google