งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงาน ปี 2561

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงาน ปี 2561"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงาน ปี 2561
นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2 เป็นนายตนเอง ใส่ใจประชาชน เร่งสร้างสิ่งใหม่ ถ่อมตนอ่อนน้อม

3

4 GOAL : เป้าหมาย Vision Mission U nity มีเอกภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดอุดรธานี (ปี ) Vision Mission 1. จัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการ สุขภาพ มีคุณภาพ และครอบคลุมแบบไร้รอยต่อ 2. บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนอุดรธานีสุขภาพดี U nity มีเอกภาพ People centered approach ใส่ใจประชาชน M astery เป็นนายตนเอง D iversity มีความหลากหลาย O riginality เร่งสร้งสิ่งใหม่ H umility ถ่อมตนอ่อนน้อม UD-MOPH GOAL : เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน -อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี -อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 72 ปี -ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเองของคนใน องค์กร (Happy Work Life Index) ≥50 ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Index) ≥57 เข้าถึงบริการ (Access) ความครอบคลุม (Coverage) คุณภาพ (Quality) ธรรมาภิบาล (Governance)

5 นโยบาย 3 ธงนำ 6. นโยบาย 3 ธงนำ 4 เข็มมุ่ง ขยายการมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน ลดคนป่วย/ตาย เพิ่มคนสุขภาพดี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ(พชอ.) โรคติดเชื้อ (TB/DHF) 1) พัฒนาการเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) - ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 2) Fast track (RTI /ECS) - โรงเรียน.....กระทรวงศึกษาธิการ และเทศบาล-ศูนย์เด็กเล็ก..... อบจ./เทศบาล/อบต. 2) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และระบบการดูแลสุขภาพ ระยะยาว (LTC) โรคไม่ติดต่อ (DM/HT) - โรงงาน....กระทรวงแรงงานและ ภาคเอกชน - ชุมชน....ภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคท้องถิ่นและภาคเอกชน - ภาครัฐนอกสังกัด สธ. ,เอกชน

6 4 เข็มมุ่ง Child PCC การคลัง TB
เข็มมุ่งที่ 2 : พัฒนาระบบบริการ Service Plan เข็มมุ่งที่ 3 : พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (UDMOPH) เข็มมุ่งที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลและ ธรรมาภิบาล เข็มมุ่งที่ 1 : พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 4.1ระบบข้อมูล(Dashboard R8way) 1.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย Child LTC 2.1 พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ PCC 3.1 พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ -Coaching On The Job Training 4.2 การเงิน การคลัง 1.2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ RTI OV/CCA CVD 2.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ STROKE STEMI RDU CA CKD TB Tool : CBL , DHS 1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ Food Safety NCD ยาเสพติด 4.3 วิจัย / R2R / นวัตกรรม / KM 2.3 ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร-ระบบส่งต่อ 1.4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม G&C Hospital ECS/ EOC 4.4 ระบบบริหารจัดการแบบ ธรรมาภิบาล Tool : 1) Health Screening : WECANDO 2) SRM 3) CIPP Model 4) PIRAB 2.4 พัฒนาคุณภาพหน่วยบริการด้านสุขภาพ HA รพ.สต. คุณภาพ Tool : PMQA Tool : 6BB

7 ประเด็นเร่งรัดจังหวัด 18 ประเด็น ปีงบประมาณ 2561
ประเด็นเร่งรัดจังหวัด 18 ประเด็น ปีงบประมาณ 2561 ลำดับ ประเด็น Project Manager กลุ่มงาน 1 District Health Board (DHB) นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง พร 2 RTI นายอุเทน หาแก้ว คร 3 DM&HT นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร 4 เด็กปฐมวัย 0-5 ปี สร 5 Green&Clean Hospital อวล 6 Primary Care Cluster(PCC) 7 Tuberculosis(TB) นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ 8 การป้องกันการดื้อยาต้าน จุลชีพและใช้ยาอย่าง สมเหตุสมผล (RDU) ภก.มะโนตร์ นาคะวัจนะ 9 ECS/EOC พร/คร 10 One Day Surgery

8 ประเด็นเร่งรัดจังหวัด 18 ประเด็น ปีงบประมาณ 2561
ประเด็นเร่งรัดจังหวัด 18 ประเด็น ปีงบประมาณ 2561 ลำดับ ประเด็น Project Manager กลุ่มงาน 11 Herbal City (แพทย์แผนไทย) นพ.ประพนธ์ เครือเจริญ พท. 12 CKD (ตา ไต เท้า) นพ.ธงภักดิ์ มีเพียร คร 13 STEMI พร. 14 STROKE 15 Happy UDMOPH นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง ทรัพย์/พัฒน์ 16 การเงินการคลัง ปก. 17 องค์กรคุณภาพ 1.HA 2.รพ.สต.ติดดาว 3.PMQA นายอุเทน หาแก้ว ยส.

9 ประเด็นเร่งรัดจังหวัด 18 ประเด็น ปีงบประมาณ 2561
ประเด็นเร่งรัดจังหวัด 18 ประเด็น ปีงบประมาณ 2561 ลำดับ ประเด็น Project Manager กลุ่มงาน 18 IT 1.Dashboard to NCD 2. Back office on cloud 3. Front office on cloud นายอุเทน หาแก้ว ยส.

10 ปฏิทินการจัดทำแผน วันที่ กิจกรรม 18 สิงหาคม 2560
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ปี 2561 ครั้งที่ 1 12 กันยายน 2560 สรุปผลการดำเนินงาน Service plan ปี 2560 และเสนอแผน ปี 2561 14 กันยายน 2560 สรุปตรวจราชการกระทรวง ปี 2560 รับนโยบายตรวจราชการกระทรวง ปี 2561 15 กันยายน 2560 ประชุมรับนโยบายจากกระทรวง 25-26 กันยายน 2560 จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปี 2561 9 ตุลาคม 2560 รับรองแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปี 2561 16 ตุลาคม 2560 พิจารณางบประมาณ แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงาน ปี 2561

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google