งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการวิเคราะห์การพัฒนา ปี 2559 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานโยบายและ แผน รพ. ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการวิเคราะห์การพัฒนา ปี 2559 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานโยบายและ แผน รพ. ชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการวิเคราะห์การพัฒนา ปี 2559 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานโยบายและ แผน รพ. ชร

2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ กลุ่มงานโยบายและแผน รพ. ชร

3

4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

5

6

7

8 พฤติกรรมสุขภาพดี เข้าถึงบริการที่มี มาตรฐาน คุณภาพบริการเป็นเลิศ คนไทยอายุยืน และสุขภาพดี Service Plan ศูนย์ความเชี่ยวชาญ

9 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ / AC- ภัยสุขภาพ/ยาเสพติด - แรงงานต่างด้าว - นักท่องเที่ยว/นักธุรกิจ เป้าหมายกระทรวง- คนไทยสุขภาพแข็งแรง - เขตสุขภาพที่ 1 --> พัฒนา + จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ รพ. คุณภาพบริการเป็นเลิศ- Service Plan ศูนย์การเรียนรู้ทันสมัย- ที่เรียนรู้ทั้งภายใน/ภายนอก บุคลากรมีความสุข- HR / HRD นโยบายผู้บริหาร- Aged Society เข็มมุ่งของ รพ- Kidney transplant, critical care ปัญหาของ รพ.- 5อันดับของโรคที่พบมากที่สุด OPD --> HT,CRF lipidemia, DM, HIV IPD --> HT, DM, CRF Pneumonia, lipidemia - Admission 5 อันดับ MCA, Fall, Appendicitis, ICH, Cataract - ข้อร้องเรียน ประสิทธิภาพการเงินการคลัง- เพิ่ม Adj RW - RW >3? RW <0.5 ภัยพิบัติ / อุบัติเหตุหมู่- แผนรองรับ ภัยพิบัติ / อุบัติเหตุหมู่ นโยบาย / สถานการณ์ / ปัญหา กลุ่มงานโยบายและ แผน รพ. ชร

10 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ภารกิจมอบหมาย 1. Service Plan- รองฯฝ่ายการแพทย์ - รองฯ พรส. - รองฯ พยาบาล Set Goal -Gap -งานร่วม -คน, ของ -คุณภาพ -งานใหม่ * เป้าหมายงานร่วม? * เป้าหมายงานเฉพาะ? 2. การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล - จัดซื้อจัดจ้าง - ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง - ควบคุมภายใน - รองฯ บริหาร - รองฯ พยาบาล - รองฯ แพทย์ 3. คน - สรรหา - พัฒนาคน - ผลิตคน - เข้าสู่ตำแหน่ง - การประเมิน - รพ.คุณธรรม - CHRO 4. เครือข่าย -ปฐมภูมิ -ทุติ-ตติยภูมิ ตาม SP -NCD -เครือข่ายจิตอาสา - รองฯ ปฐมภูมิ - พ.สำเริง - รองฯ พยาบาล - ทันตกรรม 5. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แรงงานต่างด้าว) -Regis แรงงานต่างด้าว -ควบคุมโรคติดต่อ - รองฯ พรส - พ.สมศักดิ์ - พ.ณัฐวุฒิ - รองฯ ปฐมภูมิ Main Frame 5 ภารกิจหลักยุทธศาสตร์ ปี2559 กลุ่มงานโยบายและแผน รพ. ชร

11 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สาขา / ทีมการพัฒนา Service Plan การบูรณาการเครือข่ายภาพจังหวัดยังไม่ชัดเจน ขาดกระบวนการเชิงรุกที่ต่อเนื่อง แต่ละสาขากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ชัดเจน มีการ ประเมิน ติดตาม และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกัน สาขาหัวใจ- 100% โรงพยาบาลลูกข่ายในการให้ยาละลายลิ่มเลือด สาขาอุบัติเหตุ- Trauma Prevention - พัฒนา Node สาขามะเร็ง- พัฒนา Node - มีทีมสหสาขาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สาขาทารกแรกเกิด- พัฒนาเชิงรุก บูรณาการร่วม MCH+NB+PED+ปฐมภูมิ เน้นการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง มีการเชื่อมโยง รพศ.+ เครือข่าย - มี NICU ในระดับ M สาขาออร์โธ- พัฒนา Node - ใช้ RW ในการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ สาขาศัลยกรรม- พัฒนา Node - Appendices - Surg Uro พัฒนาเครือข่ายด้านยา กลุ่มงานโยบาย และแผน รพ. ชร ร่าง แนวทางการพัฒนา ปี 2559

12 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สาขา / ทีมการพัฒนา สาขาทันตกรรม- ส่งเสริม ป้องกันฟันผุในเด็ก...... - พัฒนา Node ศัลยกรรม/เด็ก - พัฒนาด้านบุคลากร สาขาอายุรกรรม- Sepsis - ศูนย์ส่องกล้อง สาขาจักษุ- พัฒนาศักยภาพในการให้บริการโรคทางจอประสาทตา - พัฒนา Node สาขาสูติ+MCH- High risk / ส่งเสริม ป้องกัน / สาขากุมารเวชกรรม- Node การให้เลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย สาขาไต- พัฒนา Node สาขาจิตเวช- พัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย รพช บ้าน สาขาปฐมภูมิ- พัฒนาเครือข่าย รพช รพสต ชุมชน สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง- บูรณาการส่งเสริมป้องกัน รพช รพสต ชุมชน HR (CHRO)- อัตราการลาออกของบุคลากร HRD- 25 สายวิชาชีพมีแผนพัฒนา สอดคล้อง SP - PCT/หน่วยงาน มีแผนพัฒนา CFO- HA- กลุ่มงานโยบายและ แผน รพ. ชร ร่างแนวทางการพัฒนา ปี 2559

13 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ O นโยบายพัฒนา OPD ลดความแออัด O เป้าหมายงานเฉพาะ การพัฒนางาน ขยายงาน ตามยุทธศาสตร์ ข้อเสนอ กลุ่มงานโยบายและแผน รพ. ชร


ดาวน์โหลด ppt กรอบการวิเคราะห์การพัฒนา ปี 2559 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มงานโยบายและ แผน รพ. ชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google