งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ระหว่างดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ประจำเดือนมกราคม – กันยายน 2559 หน่วย : ล้านบาท ที่ รายการ งบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนเงิน ร้อยละ กระบวนการ จัดซื้อ/จ้าง จัดทำ TOR อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์งานประจำ ฝ่ายการพัสดุจัดหา หน่วยงานจัดหาเอง รวม 54.46 112.70 167.16 51.65 62.76 114.41 94.84 55.69 68.44 - 36.61 32.48 21.90 2.81 13.33 16.14 5.16 11.83 9.66 2 ครุภัณฑ์งานโครงการ 842.98 548.82 35.46 156.02 10.08 3 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน 193.92 86.11 44.41 52.71 27.18 55.10 28.41 4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 124.89 7.26 292.45 16.99 75.75 รวมทั้งสิ้น 32.19 930.59 25.63 42.18

2 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ครุภัณฑ์งานโครงการ โครงการขยายช่องทางการให้บริการด้วยเครื่อง Self Service -โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง กับมาตรฐานปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Internet Banking -โครงการขยายช่องทางการให้บริการ 36.61 216.90 14.44 68.23 1.38 -จัดซื้อ Software ตรวจ Source Code ล้านบาท ยกเลิกครั้งที่ 1 ดำเนินการใหม่, ซื้อระบบ System Monitoring ล้านบาท, ซื้อระบบ Test Tools ล้านบาท, Passbook Printer 0.48 ล้านบาท -เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ล้านบาท ขั้นตอนคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ -จัดซื้อ License Software สำหรับเครื่องสอบทานนโยบาย Fire Wall ล้านบาท เสนอราคา 20 ก.ย ยกเลิก ดำเนินการใหม่, ซื้อ SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ล้านบาท เสนอราคา 30 ก.ย ยกเลิก ดำเนินการใหม่ -จัดซื้อระบบ ขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อ -จัดซื้อเครื่อง Capture Device และสิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน

3 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ -โครงการพัฒนาแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 200.00 47.87 จัดซื้อระบบ -จัดซื้อระบบ ล้านบาท

4 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
3 4 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน -งานจัดซื้อรถ Mobile ทดแทน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา -โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น -โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา -โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ รวมทั้งสิ้น 52.71 73.76 99.74 87.05 31.90 930.59 -จัดซื้อรถตู้พร้อมดัดแปลงสำหรับสาขา 30 คัน -ซื้อที่ดิน 3 แห่ง ดังนี้ บิ๊กซีแพร่ จ.แพร่ 6.40 ล้านบาท, บ้านดู่ จ.เชียงราย ล้านบาท, ปลาปาก จ.นครพนม 4.00 ล้านบาท, จ้างก่อสร้าง 2 สาขา ดังนี้ สาขาชะอำ จ.เพชรบุรี ล้านบาท, สาขานาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ล้านบาท -จ้างออกแบบอาคาร 32 ชั้น โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เปิดซอง 30 ก.ย ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก -จ้างออกแบบปรับปรุงหน้าอาคาร Look&Feel 7.20 ล้านบาท ขั้นตอนนำเสนอพิจารณาผล, จ้างปรับปรุงหน้าอาคาร Look&Feel จำนวน 7 สาขา เงิน ล้านบาท,ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายและโลโก้ ภาค 1-6 จำนวน 154 แห่ง ล้านบาท, ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายและโลโก้ ภาค 7-12 จำนวน 173 แห่ง ล้านบาท, ปรับปรุงสาขากระบี่ 3.81 ล้านบาท, ปรับปรุงสาขากำแพงแสน จ.นครปฐม 4.71 ล้านบาท, ปรับปรุงเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว ล้านบาท -ซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน 3.37 ล้านบาท, งานติดตั้งระบบแสง สี เสียง ห้องบุรฉัตร 8.48 ล้านบาท, งานปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ล้านบาท, ทาสีอาคาร สนญ. เงิน 8.99 ล้านบาท

5 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ ครุภัณฑ์งานโครงการ รวมทั้งสิ้น -

6 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ - ครุภัณฑ์ฝ่ายการพัสดุจัดซื้อ - หน่วยงานส่วนกลาง ภาค สาขา ดำเนินการเอง ครุภัณฑ์งานโครงการ - โครงการพัฒนาบุคลากร - โครงการพัฒนาระบบงานรองรับการให้บริการ ATM Cash Access (MyMo MyCash) - โครงการพัฒนาระบบรองรับการให้สถาบันการเงินชุมชน/ กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวแทนให้บริการ ( Bank Agent) - โครงการพัฒนาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card&Payment) 2.81 13.33 10.72 38.65 40.00 34.19 -เครื่องพิมพ์ 2 รายการ (รอนโยบายธนาคาร) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ -จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ

7 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ - โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา - โครงการเปิดให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต 0.45 32.01 - เครื่อง Hand Held 0.45 ล้านบาท จัดซื้อระบบ ล้านบาท, ซื้อมือถือ ล้านบาท

8 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 3. ครุภัณฑ์งานสนับสนุน - งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน - งานจัดซื้อรถ Mobile ทดแทน - งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก - งานพัฒนาระบบการชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน - งานขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ งานบริหารจัดการความรู้ธนาคารออมสิน 42.97 1.41 3.80 2.50 3.13 1.29 -จัดซื้อจัดจ้างตามตามนโยบายตามธนาคาร

9 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา - โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ - โครงการขยายช่องทางการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 634.35 376.17 232.70 60.86 1,531.35


ดาวน์โหลด ppt อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google