งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท ที่ รายการ งบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนเงิน ร้อยละ กระบวนการ จัดซื้อ/จ้าง จัดทำ TOR อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์งานประจำ ฝ่ายการพัสดุจัดหา หน่วยงานจัดหาเอง รวม 76.50 93.74 170.24 73.00 30.36 103.36 95.43 32.39 60.71 - 17.43 18.59 10.24 3.50 45.95 49.45 4.57 49.02 29.05 2 ครุภัณฑ์งานโครงการ 312.31 21.06 467.42 31.51 703.53 47.43 3 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน 291.75 90.54 31.03 201.21 68.97 4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 77.64 6.79 266.58 23.30 799.73 69.91 รวมทั้งสิ้น 583.85 18.90 751.43 24.33 56.77

2 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. ครุภัณฑ์งานประจำ อุปกรณ์ PABX อุปกรณ์สื่อสาร 12.70 4.73

3 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 2 ครุภัณฑ์งานโครงการ -โครงการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ : ธนาคารดำเนินการเอง (GSB) -โครงการ Digital Branch -โครงการพัฒนาระบบงานรองรับนโยบาย National e-payment โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ Network & Security โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA โครงการพัฒนาระบบงานรองรับ Digital Banking & FinTech 27.80 45.39 50.00 16.78 15.00 34.60 17.22 จัดซื้อเครื่อง EDC จำนวน 2,000 เครื่อง เสนอราคา 28 ส.ค. 60 - จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อระบบ นำเสนอขอเห็นชอบดำเนินการ ระบบ Virtualization Enhancement นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ เช่าใช้บริการระบบ Private Cloud เสนอราคา 11 ส.ค. 60 จัดซื้อระบบบริหารจัดการช่องโหว่ฯ 9.50 ล้านบาท ขั้นตอนพิจารณาผล, ระบบวิเคราะห์การใช้งานระบบเครือข่ายฯ ล้านบาท เสนอราคา 21 ก.ค. 60 ยกเลิก ดำเนินการใหม่ จัดซื้อระบบ 2 รายการ จัดซื้อระบบ

4 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ -โครงการปรับปรุงระบบรับ–ส่งข้อมูลสำหรับเครื่อง ATM-NCR -โครงการพัฒนาระบบ Virtual Desktop Infrastructure -โครงการจัดซื้อระบบ Remote Key Loader -โครงการพัฒนาระบบงาน Mobile HR โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเงินสด 65.48 18.51 37.60 38.00 23.16 27.88 จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ จัดซื้อระบบ 5 ระบบ จัดซื้อระบบ เสนอราคา 16 ส.ค. 60 - จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ Application Scoring Model เสนอราคา 14 ก.ค. 60 ยกเลิกดำเนินการใหม่

5 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
3 4 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน - ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา รวมทั้งสิ้น 210.84 55.74 751.43 -จัดจ้างจำนวน 12 สาขา -จัดจ้างจำนวน 11สาขา

6 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ ครุภัณฑ์งานโครงการ รวมทั้งสิ้น -

7 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ - ครุภัณฑ์ฝ่ายการพัสดุจัดซื้อ - หน่วยงานส่วนกลาง ภาค สาขา ดำเนินการเอง ครุภัณฑ์งานโครงการ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ Network & Security โครงการขยายช่องทางการให้บริการด้วยเครื่อง Self Service โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ DCMS ให้รองรับการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ค้างชำระ -โครงการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ : ร่วมกับกลุ่ม CONSORTIUM -โครงการให้บริการธุรกิจร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ : ธนาคารดำเนินการเอง (GSB) -โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา -โครงการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อรายย่อย -โครงการจัดซื้อระบบ Remote Key Loader 3.50 45.95 4.99 65.91 90.00 58.79 394.50 5.00 16.40 4.48 63.46 - เครื่องพิมพ์ Laser ขาว-ดำ ไม่จัดซื้อ เนื่องจากรับบริจาค อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ระบบสนันสนุนตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางเทคโนโลยี หน่วยงานแจ้งชะลอการจัดซื้อ ซื่อเครื่องถอนเงิน หน่วยงานแจ้งชะลอการจัดซื้อ จัดซื้อระบบ จัดซื้อเครื่อง EDC และระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 3. ครุภัณฑ์งานสนับสนุน -งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก -งานสนับสนุนการเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน -งานให้บริการ Debit Card with Thai Standard -งานจัดซื้อระบบ Wealth Management -งานระบบ Approved Online สินเชื่อบุคคล -งานให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ -งานซื้อระบบทดแทน SWIFT -งานจัดซื้อระบบทดแทนระบบเชื่อมโยง SWIFT และ CBS -งานจ้างบุคคลภายนอกบริการ Call Center -งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน 4.00 5.31 30.00 50.00 10.00 2.04 0.70 2.00 0.30 96.86

9 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา -โครงการขยายช่องทางการให้บริการ -โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา -โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ -โครงการ Digital Branch -โครงการจัดตั้งศูนย์สินเชื่อรายย่อย -โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น รวมทั้งสิ้น 178.80 50.23 232.54 261.99 8.25 17.92 50.00


ดาวน์โหลด ppt การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google