งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงจาก ผู้ให้บริการ พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงจาก ผู้ให้บริการ พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงจาก ผู้ให้บริการ พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
เสียงของผู้ใช้บริการ เสียงจาก ผู้ให้บริการ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

2 Q ภาควิชาฯต้องการได้รับเงินค่าจ้างสอน
หลังส่งเอกสารเบิกจ่าย อย่างรวดเร็ว ต้องปฏิบัติอย่างไร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

3 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Answer 1.1 วางแผนงวดเงินให้สอดคล้องกับห้วงเวลา เบิกจ่ายค่าจ้างสอน(การแบ่งงวดเงิน แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 1 คือห้วง ต.ค.-มี.ค. งวดที่ 2 คือห้วง เม.ย.-ก.ย.) ตัวอย่าง (การวางแผนฯไม่เหมาะสม) : ภาควิชาฯมีกิจกรรมการสอนเดือน ต.ค. ส่งเอกสารขอเบิกเงินเดือน พ.ย. หากวางแผนงวดเงินไว้งวดที่ 2 ผลที่ตามมา ภาควิชาอาจได้รับเงินค่าจ้างสอนหลัง เม.ย. เป็นต้น 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

4 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Answer 1.2 ส่งหลักฐาน หรือ เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน จะทำให้ได้รับเงินอย่างรวดเร็ว(ภายใน30-45 วัน) โดยมีลำดับขั้นตอนการส่ง และ การตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 2.1 เมื่อเอกสารพร้อมจะส่งเบิกเงิน ให้หน่วยส่งเอกสารและฎีกาที่ขอเบิกไปยัง ผกงฯ เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนรับไว้ 2.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้น ขอให้หน่วยตรวจสอบข้อมูล ตาม Check list เอกสารประกอบการเบิกที่ต้องมี พร้อมเขียนชื่อผู้ตรวจเอกสาร เพื่อจะได้ติดตามเรื่องเมื่อพบปัญหาได้ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

5 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
ค่าจ้างสอน 1. หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน กง จำนวน ฉบับ 2.ใบสำคัญรับเงิน กง.2 พร้อมระบุเลขที่กำกับ จำนวน ฉบับ และรายละเอียดให้ครบถ้วน 3.ตารางสอนระบุให้ชัดเจนว่าเป็นภาคทฤษฎีหรือ ภาคปฏิบัติ จำนวน ชุด 4.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน และบัญชีรายชื่อของอาจารย์ จำนวน ชุด **พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง** 5.บันทึกเบิกจ่ายค่าจ้างสอน ต่อท้ายคำสั่งฯ (เช่น การเปลี่ยนแปลง อาจารย์ผู้สอน (ถ้ามี)) ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบเอกสาร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

6 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 2. ปัจจุบัน ทางเดินเอกสารตามสายบังคับบัญชาค่อนข้างยาว เช่น ภาควิชาฯจะส่งเอกสารเบิกเงิน มีทางเดินเอกสารดังนี้ ภาควิชาฯ บกศ. ผกงฯ ฝงปฯ ผกงฯ พบ. จากทางเดินเอกสารข้างต้น วพม. สามารถ ลดขั้นตอนหรือทางเดินเอกสาร จากภาควิชาฯ ไป ผกงฯ(โดยไม่ผ่าน บกศฯ)ได้หรือไม่ อย่างไร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

7 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Answer 2. ประโยชน์ของการส่งหลักฐานผ่าน บกศฯ คือ ผู้บริหารของ กศฯได้รับทราบสถานการณ์และเมื่อพบปัญหาสามารถช่วยบริหารจัดการได้ - หากการลดขั้นตอนทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวขึ้น ขอให้ภาควิชาฯส่งผ่านไปที่ ผกงฯ โดยตรง และสำเนาเอกสารให้ บกศฯ เพื่อ รับทราบสถานการณ์และเมื่อพบปัญหาสามารถช่วยบริหารจัดการ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

8 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 3.หน่วย/ภาควิชาฯ ต้องการยืมเงินรองจ่าย ( เพื่อไปใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ทั้งในและต่างประเทศ) สามารถยืมเงินได้หรือไม่ หากสามารถยืมได้ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง ใช้เวลานานเท่าใดจึงได้รับเงิน 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

9 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer หน่วยสามารถยืมเงินรองจ่ายได้ หากมีเอกสารประกอบการยืมเงินรองจ่ายครบถ้วน ดังนี้ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

10 การปฏิบัติวิธีขอยืมเงิน งบ ทบ. พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
ใบปะหน้า ใบยืมเงิน ทบ. 581 – 203 (กง.3) ชุด ค่าตอบแทน (ค่าจ้างสอน) 3.1 บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย ชุด 3.2 ตารางสอนและกำหนดการ ชุด 3.3 คำสั่งแต่งตั้งดำเนินการสอน ชุด ค่าใช้สอย 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง - บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ชุด - คำสั่งเดินทาง ออกโดย พบ ชุด - หนังสืออนุมัติ จาก พบ ชุด 4.2 ค่าอาหาร(เฉพาะโครงการฯที่ไปต่างจังหวัด) - หนังสืออนุมัติ จาก พบ.และตัวโครงการ 2 ชุด - รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม 2 ชุด 4.3 ค่าวัสดุ (สป.3) - คำสั่งเดินทาง ชุด 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

11 การปฏิบัติวิธีขอยืมเงิน งบ ผลิตแพทย์เพิ่ม พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
- ใบปะหน้าขอผลัดส่งใบสำคัญ - หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ( ทบ ) 2 ชุด ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร - บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ชุด - ตารางกำหนดการ ชุด - คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรภายใน(โดย ผอ.วพม.) 2 ชุด - หนังสือเชิญเป็นวิทยากรและการตอบรับ  ค่าใช้สอย 4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง - บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ชุด 4.2 ค่าอาหาร บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ชุด  ค่าวัสดุ ค่า สป บัญชีประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ชุด หนังสืออนุมัติ ผบ.หน่วย จาก ผตก.กอ.วพม.และหนังสือ พบ.และตัวโครงการ 2 ชุด ** ค่าวัสดุและค่าเช่าห้องประชุม ต้องดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถยืมเงินได้ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

12 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 4.เพราะเหตุใด การเบิกค่าใช้จ่าย ค่าเช่าห้องสัมมนา วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทที่เดิมอนุญาตให้ใช้ กง.2 และใบเสร็จรับเงินระบุว่า “ค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานที่”เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินได้นั้น ปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายด้วยวิธีการเดิมได้ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

13 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer *ค่าใช้จ่ายในการรักษาสถานที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการห้องประชุมของหน่วยและส่วนราชการ ไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดซื้อในระบบ *การเช่าห้องประชุมของเอกชน แม้จะใช้ชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น ต้องดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

14 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 5.เมื่อหน่วยเสนอความต้องการในการจัดหาครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตลอดจน สป.ถาวร สายต่างๆ ปฏิบัติเช่นไรจึงจะได้รับ (สิ่งอุปกรณ์)สป.ทันเวลาตามต้องการ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

15 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Answer 5.1เตรียมเอกสารประกอบการจัดหาให้ครบถ้วน เพื่อให้หน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดหาได้ทันที เช่น คุณลักษณะเฉพาะ สป. , รายละเอียดประกอบการจ้าง , ใบเสนอราคา(ที่ใกล้เคียงราคากลางและตรวจสอบราคากับท้องตลาด หรือสูงกว่าไม่เกิน30%) , เอกสารของบริษัท/ผู้ประกอบการ เอกสารที่เพิ่มเติม คือ คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการ ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน ร่างขอบเขตงาน --กรณีไม่เกิน 5 รายการ(ใช้ผนวก ก.) --กรณีเกิน 5 รายการ (ใช้ผนวก ข.--ตารางขวาง) 5.2 รายชื่อกรรมการตรวจรับ หรือกรรมการเปิดซอง ให้ส่งมาพร้อมกับเอกสาร ที่ขอเสนอความต้องการครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อความพร้อม ในการปฏิบัติงาน 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

16 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
คำสั่งฯ ในการ จัดทำร่างขอบเขต 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

17 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
ผนวก ก. ผนวก ข. 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

18 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 6. ปัจจุบัน วงเงินการจัดหาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือไม่ อย่างไร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

19 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
ก่อน พรบ. ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ.)0405.2/ว315 ลว 16 ส.ค.59 เรื่อง การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดย ยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ยกเว้น การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยตลาดอิเลคทรอนิกส์(e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) เป็นการชั่วคราว ไปพรางก่อน จนกว่า พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการการบริหารพัสดุภาครัฐ มีผลบังคับใช้ ดังนี้ วิธีตกลงราคา : วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท วิธีสอบราคา : วงเงินเกิน ,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000.-บาท e-market/e-bidding : วงเงินเกิน 2,000,000 บาท : เพื่อ ให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างคล่องตัว และการเบิกจ่ายโครงการขนาดเล็ก เป็นไปตามนโยบายของรัฐ ในการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

20 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

21 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

22 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

23 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

24 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Answer กล่าวโดยสรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ดังนี้ วิธีเฉพาะเจาะจง(เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ),วิธีคัดเลือกจำเป็นเร่งด่วน : วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : วงเงินมากกว่า500,000 บาท 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

25 Q 7. นขต.วพม./ภาควิชา วพม. จะเสนอโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา/สนับสนุนการเรียนการสอน 7.1 จะเขียนโครงการอย่างไร จึงตรงตามความต้องการของ หน่วยและ ถูกต้องตามความต้องการของ วพม. 7.2 ต้องส่งโครงการไปที่ใด เมื่อใด(ห้วงเวลาใด) ส่งกี่ครั้ง และจะทราบได้อย่างไรว่าโครงการได้รับอนุมัติหรือไม่ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

26 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Answer 7.1)ภาควิชาและ นขต.วพม. ต้องทราบ(เข้าใจ)แผนกลยุทธ์ที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ห้วงปี และนโยบายในปี 2562(ปีปัจจุบัน) จากนั้น สำรวจความต้องการ หรือ โครงการฯที่หน่วยต้องการทำ ว่าตอบแผนยุทธศาสตร์ วพม. หรือไม่ อย่างไร โดยเขียนโครงการลงในแบบฟอร์มที่ ผตก.ฯจัดทำขึ้น (ดังตัวอย่าง) 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

27 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

28 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

29 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

30 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
7.2) สำหรับห้วงเวลา ของการส่งโครงการ เพื่อ ประกอบคำของบประมาณ มีดังนี้ เดือนต.ค. 60(ห้วงของการเสนอความต้องการงบประมาณ ต.ค.60) ส่งเอกสารโครงการฯพร้อมไฟล์เอกสารไปยัง ฝงปฯ เพื่อ ประกอบคำของบประมาณ ต้นเดือน พ.ย.60 ฝงปฯจะนำข้อมูลโครงการฯเสนอ ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และนำเข้าที่ประชุมบริหารทรัพยากร วพม.เพื่อพิจารณาและจัดสรรงบประมาณ ห้วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 61 โดยหน่วยจะทราบผลการจัดสรรฯเบื้องต้นจากการแจ้งของ ฝงป.วพม. เพื่อเตรียมวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

31 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
7.2) สำหรับห้วงเวลา ของการส่งโครงการ เพื่อ ขออนุมัติโครงการต่อหน่วยเหนือ มีดังนี้ เดือน เม.ย.-พ.ค.61 หน่วยส่งเอกสารไป ผตก.กอ.วพม. เพื่อให้ ผตกฯรวบรวม ไปขออนุมัติหลักการ เดือน มิ.ย.61 ผตก.กอ.วพม. รวบรวมข้อมูลไปขออนุมัติหลักการต่อ ทบ. ก่อนดำเนินโครงการ 45 วัน หน่วยส่งเอกสารไป ผตก.กอ.วพม. เพื่อให้ ผตกฯขออนุมัติดำเนินกิจกรรมต่อ พบ. ( เมื่อ ได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยจะใช้เอกสารอนุมัตินี้ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ จัดจ้างค่าจัดเลี้ยง 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

32 ผ่าน บกศ.วพม.หรือไม่อย่างไร พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 8. นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ที่จะไปนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศจะต้องดำเนินการ ผ่าน บกศ.วพม.หรือไม่อย่างไร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

33 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer 8.1 ภาควิชา วพม./กปค.วพม. ต้องแจ้งผ่าน กศ.วพม. เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ(หากยังไม่มีการคัดเลือก) หรือดำเนินการทางธุรการ เช่น ขออนุมัติลาเรียน เป็นต้น 8.2 กศ.วพม.จะส่งเรื่องไปยัง ผตก.กอ.วพม. เพื่อดำเนินการขออนุมัติตัวบุคคล ต่อ ทบ. ในการเดินทางไปต่างประเทศ 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

34 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 9. หน่วยฯมีความต้องการซ่อมแซมครุภัณฑ์ระหว่างปี(เร่งด่วนหรือไม่ได้วางแผนไว้) สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

35 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer การซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องตัดหญ้า โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ ฯลฯ จำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ กรณีเร่งด่วน เช่น รถยางแตก กระจกแตก ฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 1.1 ให้รายงานต่อ รองฯบริหารฯเพื่อขออนุมัติดำเนินการซ่อมเร่งด่วนด้วยงบบริหารหน่วย 1.2 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว 1.3 ส่งประวัติครุภัณฑ์ แนบเอกสารผลการสอบสวนพร้อมใบเสร็จรับเงิน ส่ง ผบรฯ เพื่อดำเนินกรรมวิธีทางการซ่อมบำรุง ต่อไป 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

36 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer การซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องตัดหญ้า โทรศัพท์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำ ฯลฯ จำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 2) กรณีไม่เร่งด่วน เพื่อปรนนิบัติบำรุง /หรือซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์(ครุภัณฑ์)ให้ใช้งานได้ปกติ 2.1 เมื่อพบครุภัณฑ์ชำรุด แจ้งเหตุการณ์/รายการที่ต้องการซ่อม ไปที่ ฝสภฯ (ผ่าน Share point2010) 2.2 ฝสภฯจัดเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ที่รายงานมา) หากสามารถดำเนินการซ่อมคืนสภาพได้(มีอุปกรณ์และซ่อมไม่ซับซ้อน) จะดำเนินแก้ไขให้เลย 2.3 กรณีไม่สามารถซ่อมขั้นต้นได้ ฝสภฯจะส่งเรื่องไปที่ ผบรฯ โดย ผบรฯจะขอความเห็นชอบราคา/และความคุ้มค่าในการซ่อม(วงเงินไม่เกิน 65%ของราคาจัดหาใหม่) ไปที่ กรม ฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบ(เช่น พบ. ,สส, พธ และยย.ทบ) และเมื่อกรม ฝยบฯให้ความเห็นชอบผบรฯ จะขออนุมัติจ้างซ่อมฯตามสายการส่งกำลัง จนถึงพบ. โดยเฉลี่ยขั้นตอนดังกล่าว อยู่ในห้วงเวลา 1- 2 เดือน 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

37 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
Q 10.เมื่อหน่วยเสนอความต้องการงบประมาณ และได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าใช้จ่ายงบประมาณไปเท่าใด และหากมีงบประมาณคงเหลือ(หมดความจำเป็น,ไม่เป็นไปตามแผน) ต้องทำอย่างไร 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

38 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer หน่วยสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณ ด้วยตนเองที่เป็นปัจจุบัน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 10.1 จากฐานข้อมูลงบประมาณ(Share point2010) ไปที่ ๑๒ บริหารโครงการ/งบประมาณ>2)การบริหารงบประมาณ>ปีงบประมาณ 2560 (เลือกปีที่จะติดตาม)>จัดสรร-ใช้จ่าย60 10.2 ไปสอบถามโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ ฝงป.วพม. ชั้น 3 อาคาร กองอำนวยการ วพม. (หมายเหตุ: ฝงป.วพม.จะไม่ให้ข้อมูลการติดตามงบประมาณผ่านโทรศัพท์ เนื่องจาก อาจมีความคลาดเคลื่อนและเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารได้) 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

39 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
: Answer นอกจากนี้ ในห้วงเดือน ก.ค.และ ต.ค.ของทุกปี ฝงป.วพม.จะส่งผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยเป็นเอกสาร เพื่อให้หน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งหาก หน่วยมีงบประมาณคงเหลือที่หมดความจำเป็น สามารถแจ้งเพื่อส่งคืนงบประมาณ เพื่อที่ ฝงป.วพม. จะนำวงเงินที่เหลือไปให้หน่วยที่มีความต้องการงบประมาณใช้จ่าย หาก นขต.วพม./ภาควิชา วพม.ไม่แจ้งวงเงิน ส่งคืน จะต้องรับผิดชอบในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว และกรณีใช้ไม่หมด มีเงินเหลือ(โดยไม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร) งบประมาณอาจพับตกเป็นรายได้แผ่นดิน และจะถือเป็นความผิดหน่วย 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

40 สิ่งที่ได้รับจากการเสวนาครั้งนี้ พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์
ตกลงใจในการ บันทึก Check list เพื่อตรวจสอบการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พัฒนากระบวนการดำเนินงาน โดย ลดทางเดินเอกสาร(จากภาควิชา ส่งไป ผกงฯ เพื่อหวังผลให้กระบวนการ เบิกจ่ายเงิน คล่องตัวขึ้น ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การส่งซ่อมครุภัณฑ์ ทราบช่องทางการ เสนอโครงการ / วิธีการเขียนโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทราบการดำเนินการ เมื่อ จัดส่งนักเรียนแพทย์ ไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ ทราบวิธีเตรียมหลักฐานประกอบการยืมเงินรองจ่าย Conclude 16/09/6116/09/61 พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

41 ??? ฝงป.วพม. 9/16/2018


ดาวน์โหลด ppt เสียงจาก ผู้ให้บริการ พ.ท.หญิง ญาติมา คุณวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google