งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM (Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM (Knowledge Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM (Knowledge Management
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ประจำเดือนมกราคม 2559 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 Excise โดย...นางขณิฏฐา อินทรอิ่ม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

2 การออกใบอนุญาตขายสุรา
Excise 1.พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 17 2. กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุรา สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ. 2548 3. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ มาตรา 27 4. คำสั่ง คสช.22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม (เขตพื้นที่Zoning ห้ามขายสุรา) 5. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นการล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่มา/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

3 การออกใบอนุญาตขายสุรา (ต่อ)
Excise 6. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธ.ค.58 7. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 8. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0615/ว 1254 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 9. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนที่สุด ที่ กค 0615/ว 5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2559 10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 11. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ที่มา/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

4 การพิจารณาคำขออนุญาตขายสุรา
หนังสือเวียนและคำสั่งกรมสรรพสามิต Excise สถานที่ตั้งร้านค้า 1.ไม่ขัดต่อกฎกระทรวง(ไม่ต่อเนื่อง/ติดกับ) 2.ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 3. ไม่ขัดต่อคำสั่ง คสช. 22/2558 การพิจารณาคำขออนุญาตขายสุรา สรุป ร้านรับอนุญาตเดิมนอกเขตพื้นที่ Zoning ร้านค้าในเขต Zoning ตั้งแต่ 1 ม.ค ก.ค. 2558 ร้านค้าในเขต Zoning ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม เป็นต้นมา (ออกได้ แต่มีเงื่อนไขต้องยินยอมให้เพิกถอนหากมีประกาศกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ Zoning ของ คสช.)

5 สถานที่ห้ามออกใบอนุญาตขายสุรา
Excise (1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และร้านขายยา (3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร (4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (6) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (7) สวนสาธารณะของทางราชการ (8) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อาทิเช่น - สถานขนส่งผู้โดยสาร (9) บริเวณต่อเนื่อง/ติดกับและถัดไปตามคำสั่ง คสช. ที่มา/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ

6 หนังสือเวียนและคำสั่งกรมสรรพสามิต
Excise ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา แห่งท้องที่ที่สถานที่ประกอบการค้าตั้งอยู่ เพียงช่องทางเดียว ข้อมูลเพิ่มเติม (1) ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การออก ใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี เป็นการล่วงหน้า ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 (2) ยกเลิกระเบียบกรมฯ ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติงานออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2544 ลงวันที่ 20 กันยายน 2544 ช่องทางการติดต่อ

7 เอกสารประกอบคำขออนุญาตขายสุรา
Excise ยื่นคำขอ+เอกสาร รายเดิม รายใหม่ (1) แบบคำขอ ส.2/64 และ สยพ.1/2559 (2) สำเนาใบอนุญาตขายสุราฯ ประจำปี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ -สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขายสุรา หรือ -เอกสารของทางราชการที่แสดงสิทธิในบริเวณที่ขาย (3) สำเนาหลักฐานเปลี่ยนแปลงเลขที่สถานที่ขาย (4) กรณีไม่สามารถมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจและติดอากร 10 บาท หรือ 30 บาท กรณีใช้มากกว่า 1 ครั้ง พร้อมสำเนาบัตรของผู้มอบและผู้รับมอบ (5) แผนผังแสดงบริเวณสถานที่ขายสุราและบริเวณใกล้เคียง (6) รับรองคุณสมบัติและสถานที่ที่จะขออนุญาต (7) สัญญาเช่าและหนังสือแสดงความยินยอมให้ขายสุราของผู้ให้เช่า กรณีผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขายสุราเป็น ผู้เช่า

8 สาระสำคัญการยกเลิกระเบียบกรมฯ
Excise (1) ยกเลิกคำว่า “ ยื่นคำขอใบอนุญาตขายสุรา (ส.2/64) ก่อนการขายสุราไม่น้อยกว่า 15 วัน สำหรับการขายสุราตั้งแต่ประเภทที่ 1-7 (2) ยกเลิกคำว่า “กรณีที่ต้องมีการตรวจสอบสถานที่ที่จะขายสุรา” สำหรับการขายสุราตั้งแต่ประเภทที่ 1-7 โดยใช้คำว่า “ โดยตรวจสอบจากแผนที่กำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาตามมติ ครม.วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 หรือสถานที่จริง” แทน (3) เพิ่มข้อความ “ ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา แห่งท้องที่ที่สถานที่ขายสุราตั้งอยู่แล้วแต่กรณี การแก้ไข/เพิ่มเติม -ฉบับที่ 1ลว.30ธค.58 -ฉบับที่ 2ลว.18มค.59

9 ส2./64 การพิจารณาคำขอ การแจ้งสิทธิและหน้าที่ และความสมบูรณ์ของคำขอ
Excise ส2./64 จนท. มีหน้าที่ตรวจคำขอและเอกสารประกอบ ถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้งทันทีหรือไม่เกิน 7 วัน นับแต่รับคำขอ โดยทำเป็นหนังสือ ผู้ยื่นคำขอต้องแก้ไขข้อบกพร่องต่อ จนท.ภายในเวลาที่ จนท. กำหนดหรืออนุญาตให้ขยายออกไป หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ให้ จนท.พิจารณาคำขอ โดยให้ จนท. ส่งคืนคำขอพร้อมแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง เมื่อผู้ยื่นคำขอแก้ไขแล้ว จนท. จะปฏิเสธไม่ดำเนินการเพราะขาดเอกสารไม่ได้ เว้นแต่มีความจำเป็นตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว การพิจารณาคำขอ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ ให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็น แก่กรณี คำขอมีข้อบกพร่อง ให้ จนท. แนะนำคู่กรณีแก้ไขให้ถูกต้อง

10 การมีผลและสิ้นผลของคำสั่งทางปกครอง
Excise มาตรา 42 คำสั่งฯ มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ “ผู้นั้นได้รับแจ้ง” คำสั่งฯ ที่สื่อความหมายรูปแบบอื่นมีผลเมื่อ “ได้แจ้ง” (คำสั่งที่เป็น เสียง แสง สัญญาณ) คำสั่งฯ ย่อมมีผลตราบเท่าที่ ยังไม่มีการเพิกถอน หรือ ยังไม่สิ้นผลโดยเงื่อนเวลา หรือ ยังไม่สิ้นผลโดยเหตุอื่น คำสั่งฯ สิ้นผล เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกให้ส่งคืน/ทำเครื่องหมาย

11 การพักใช้เพิกถอนตาม พรบ. สุรา
Excise มาตรา ๔๖ ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกำหนดในใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดีผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกินครั้งละ ๖ เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้

12 การพักใช้เพิกถอนตาม พรบ. สุรา
Excise การพักใช้/เพิกถอนตาม พรบ. สุรา มาตรา ๔๖ 1. ผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิด “ พระราชบัญญัติสุรา ” 2. ผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิด “ ข้อกำหนดในกฎกระทรวง ” 3. ผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิด “ ข้อกำหนดในใบอนุญาต ” เชื่อมโยงไปยังประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา

13 การเพิกถอนใบอนุญาตสุรา
Excise แบบคำขอ ส.2/64 และ สยพ. ๑/2559

14 การเพิกถอนตาม พรบ.วิ.ปกครอง
Excise ใบอนุญาตออกชอบแต่ต่อมามีเหตุเพิกถอนตาม พรบ.สุรา ม. 46 การเพิกถอน ระยะเวลา ม.49 มีผลทันที/อนาคต ค่าทดแทน ผิด พรบ.สุรา ผิดกฎกระทรวง ผิดใบอนุญาต พรบ.สุรา ม. 46 + พรบ.วิ.ปกครอง ม. 53 (1)

15 พรบ.สุรา กำหนดไว้หรือไม่ พรบ.วิ.ปกครอง ม. 53 วรรคสอง (3-5)
การเพิกถอนตาม พรบ.วิ.ปกครอง Excise ใบอนุญาตออกชอบ แต่ต่อมามีการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นๆ การเพิกถอน พรบ.สุรา กำหนดไว้หรือไม่ พรบ.วิ.ปกครอง ม. 53 วรรคสอง (3-5)

16 Q & A EXCISE ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt KM (Knowledge Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google