งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management : Km) เรื่อง การจดทะเบียนสรรพสามิต นำเสนอโดย นายเสงี่ยม เฉนียง หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะ... การจัดการองค์ความรู้

2 ระเบียบ ตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 หมวด 2
(1). การจดทะเบียน มาตรา 25 (2) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการต้องปฏิบัติ ดังนี้ - อยู่ก่อนกฎหมายกำหนด ให้ขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่กฎหมายพิกัดบังคับใช้ - เริ่มประกอบกิจการใหม่ ให้ขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนวันเริ่มผลิตสินค้าหรือบริการ

3 - อยู่ในกรุงเทพฯ ยื่นต่ออธิบดี ณ กรมสรรพสามิต
(2). สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน มาตรา 26 ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่มีโรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการ - อยู่ในกรุงเทพฯ ยื่นต่ออธิบดี ณ กรมสรรพสามิต - อยู่จังหวัดอื่นๆ ยื่นต่อสรรพสามิตจังหวัดนั้นๆ แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรม หรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่

4 ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการรายการกระบวนงาน ขั้นตอนการจดทะเบียนสรรพสามิต
ผังที่1 * ใช้ระยะเวลา 10 นาที 1.ผู้ประกอบการยื่นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน 2.เจ้าหน้าที่รับคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต 3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

5 ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการรายการกระบวนงาน ขั้นตอนการจดทะเบียนสรรพสามิต
ผังที่2 ใช้ระยะเวลา 10 นาที รวมระยะเวลาที่ใช้ในการจดทะเบียนสรรพสามิตทั้งสิ้น 20 นาที / ราย 4.ลงทะเบียนรับ ( 3 นาที ) 5.คีร์ข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียน ( 3 นาที ) 6.ออกใบทะเบียนสรรพสามิตเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ( 4 นาที )

6 เอกสารและหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต
1. แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต (ภษ.01-04) 2. สำเนาทะเบียนบ้านของโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ พร้อมแผนที่ตั้ง 3. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิต หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต (กรณีบุคคลธรรมดาจะใช้เลข ประจำตัวประชาชนแทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) 5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 6. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 7. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ

7 ภษ.01-04

8 ภษ.02-04

9 เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ถึงหน้าที่อื่นๆที่ผู้ประกอบกิจการควรทราบและปฏิบัติ
(1). ต้องจัดทำบัญชีประจำวัน และงบเดือน ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ( ม.112) - ต้องจัดทำบัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการตามแบบอธิบดีกำหนด (ภษ.03-07) และบันทึกให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 3 วัน นับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องบันทึกรายการนั้นๆเกิดขึ้น - ต้องจัดทำงบเดือนตามแบบที่อธิบดีกำหนด (ภษ.01-42,ภษ ก) ยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานแห่งท้องที่ที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป - บทกำหนดโทษ (ม.159) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.112 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10 (2). ต้องแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาค่าบริการที่เรียกเก็บ (ม
(2). ต้องแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือราคาค่าบริการที่เรียกเก็บ (ม.117 และ ม.117 ทวิ) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมหรือแจ้งราคาค่าบริการที่เรียกเก็บต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีกำหนดไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเริ่มจำหน่ายสินค้านั้น

11 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ได้แจ้งไว้ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการแจ้งราคาที่เปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา บทกำหนดโทษ (ม.160) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ม.117 หรือ ม.117 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

12 ในกรณีขอเลิกกิจการ มาตรา 31 เมื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการจะเลิกหรือโอนกิจการ ให้แจ้งการเลิกหรือโอนกิจการตามแบบที่อธิบดีกำหนดต่ออธิบดีหรือสรรพสามิตจังหวัด ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนสรรพสามิตไว้ ก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกหรือโอนกิจการนั้น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ

13 ภษ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google