งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point ประกอบการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point ประกอบการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Power Point ประกอบการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 (งานช่าง) เรื่อง งานช่างในชีวิตประจำวัน (ต่อ)

2 ประเภทของเครื่องมือช่าง 1. การทำเครื่องหมายและวัดระยะ 2
ประเภทของเครื่องมือช่าง 1. การทำเครื่องหมายและวัดระยะ 2. การยึดจับชิ้นงาน 3. การตัด และตกแต่งชิ้นงาน 4. การเชื่อมต่อและประกอบชิ้นงาน

3 เครื่องมือทำเครื่องหมายและวัดระยะ
ดินสอขีดไม้ ใช้ในการขีดทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดกะระยะบนวัตถุในแนวที่ต้องการ

4 เหล็กขีด ใช้ทำเครื่องหมายบนแผ่นโลหะหรือแผ่นพลาสติกโดยใช้ร่วมกับบรรทัดเหล็กเหล็กฉาก หรือเครื่องมือวัดอื่น ๆ

5 วงเวียน ใช้ในการเขียนส่วนโค้ง หรือวงกลม มีทั้ง วงเวียนดินสอ วงเวียนเหล็กและวงเวียนชนิดพิเศษอื่น ๆ

6 เหล็กฉาก ใช้ในการเขียนเส้นมุมฉากและตรวจความเรียบของวัสดุ เหล็กฉากยังมีหลายประเภท บางชนิดสามารถปรับมุมได้

7 เหล็กตอกจุด ใช้ในการตอกจุดเพื่อหาตำแหน่งและตอกเพื่อการนำร่องในการเจาะด้วยสว่านขนาดเล็ก

8 เหล็กนำศูนย์ ใช้ในการดอกจุดเพื่อบอกตำแหน่งในการเจาะรูด้วยดอกสว่าน ป้องกันไม่ให้ดอกสว่านออกนอกแนวของการเจาะ ทำให้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้อง

9 วงเวียนวัดนอก ใช้วัดหาตำแหน่งศูนย์กลางภายนอกท่อ
วงเวียนวัดใน ใช้วัดหาตำแหน่งศูนย์กลางภายในท่อ วงเวียนวัดนอก ใช้วัดหาตำแหน่งศูนย์กลางภายนอกท่อ

10 ตลับเมตร ใช้ในการจัดความกว้าง ความยาว ของวัสดุมีหลายขนาด หลายความยาวและหลายประเภทที่มีใช้ตามความเหมาะสม

11 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ใช้วัดขนาดความยาวของวัตถุโดยละเอียด บางชนิดมีจอแสดงผลเป็นตัวเลขและแบบดิจิตอล

12 ไมโครมิเตอร์ ใช้ในการวัดความโตของวัตถุได้อย่างละเอียดมาก ๆ เช่นความโตของเส้นลวดบางชนิดมีจอแสดงผลเป็นตัวเลขและแบบดิจิตอล

13 การยึดจับชิ้นงาน การยึดจับชิ้นงานเป็นการป้องกันความคลาดเคลื่อนโดยการยึดจับให้แน่น เพื่อการตอก ยึด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

14 การยึดจับชิ้นงานด้วยปากกาจับงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัด เลื่อย งอ หรือ การสกัด เพื่อความมั่นคง

15 ปากกาจับงาน ที่ใช้ในการจับงานมีหลากหลายประเภท ตามคุณสมบัติและลักษณะจุดประสงค์เพื่อการยึดจับให้แน่นเป็นประการสำคัญ

16 คีมจับ มีมากมายหลายประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกในการยึดจับ และบีบบางชนิดใช้ตัดปอกสายไฟ และบีบอัด

17 คีมปอกสายไฟ เป็นคีมที่มีคุณลักษณะพิเศษ เพื่อใช้ในการปอกสายไฟหรือฉนวนที่เป็น พลาติก ห่อหุ้มอยู่

18 คีมล็อก ใช้เพื่อการจับยึดวัตถุให้แน่นเป็นพิเศษ สามารถปรับความกว้างของปาก ได้ด้วยการหมุนเกลียวบริเวณส่วนท้ายของคีม เพื่อการปรับขนาดความกว้างของปากคีม

19 การตัดและตกแต่งชิ้นงาน
การตัด เป็นการแยกวัสดุให้แยกออกจากกันให้เหลือเศษวัสดุน้อยที่สุด ส่วนการตกแต่งชิ้นงานเป็นการปรับแต่งวัสดุให้ได้ขนาดตามต้องการและให้เกิดความสวยงาม

20 เลื่อยลันดา เป็นเลื่อยที่นิยมใช้ในการตัดและโกรกไม้ (ตัด หรือการเลื่อยขวางลายไม้ส่วนการโกรกไม้คือการตัดตามแนวของลายไม้)ส่วนเลื่อยรอ จะมีขนาดเล็กกว่าใช้ตัดตกแต่งเดือยไม้ และปากไม้

21 เลื่อยเหล็ก ใช้ในการตัดโลหะ ท่อ หรือพลาสติกแข็ง ในแนวเส้นตรง มีหลายขนาดสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมโดยซี่ฟันของใบเลื่อยมีทั้ง ฟันหยาบและฟันละเอียด

22 กรรไกรตัดโลหะแผ่น มีทั้งชนิดปากตรงและปากโค้ง ช่วยในการตัดโลหะแผ่นบางหรือ พลาสติกแผ่นบางตามชนิดและประเภทของกรรไกรที่สอดคล้องกับการใช้งาน

23 กบไสไม้ เป็นเครื่องมือในการปรับผิวไม้ให้เรียบ มีหลากหลายชนิดตามคุณลักษณะการใช้งาน มีทั้งชนิดใช้มือ และไฟฟ้า

24 ตะไบ ใช้ในการปรับแต่งผิวโลหะ มีความเรียบ ประณีต มีทั้งชนิดตะไบหยาบและตะไบละเอียด สามารถเลือกใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

25 ตะไบ มีหลายลักษณะควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบโค้ง (ตะไบท้องปลิง) ตะไบหางหนู และตะไบเข็มเป็นต้น

26 ค้อนหงอน ใช้กับงานไม้ ใช้ในการตอกตะปู ถอนตะปู โดยในส่วนปลายจะมีไว้สำหรับการถอนตะปู

27 ค้อนลักษณะต่าง ๆ ค้อนมีหลากหลายลักษณะในการเลือกใช้งาน เช่น ค้อนหัวกลม ค้อนหนัง และค้อนพลาสติก

28 ดอกสว่าน เป็นอุปกรณ์ใช้ในการเจาะวัสดุมีหลายชนิด เช่น ใช้เจาะไม้ โลหะและคอนกรีตนอกจากนั้นยังมีหลายขนาด และหลายประเภทตามการใช้งาน

29 เครื่องขัดผิวไม้ เป็นเครื่องจักรกล เพื่อใช้ขัดผิวไม้ หรือพลาสติก มีทั้งชนิดตั้งพื้นและเคลื่อนย้ายได้โดยใช้กระดาษทรายหมุนหรือใช้กระดาษทรายแบบสายพาน

30 สว่านไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับดอกสว่านในการเจาะ มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน เช่น สว่านแท่น สว่านมือ สว่านไฟฟ้าต่าง ๆ

31 การเชื่อมต่อ และประกอบชิ้นงาน
การยึดส่วนประกอบวัสดุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ต้องอาศัยวัสดุ วิธีการ ประเภทของเครื่องมือในการเชื่อมต่อ และลักษณะของการเชื่อมต่อแบบชั่วคราวหรือถาวร เป็นต้น

32 กาว ในการยึดเกาะหรือเป็นตัวทำละลายนิยมใช้กาวเป็นตัวยึดหรือประสานกันวัสดุ เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก หนัง แม้กระทั่งโลหะ ก็สามารถยึดติดได้

33 ปืนหลอมกาว หรือปืนยิงกาว ใช้ในการยึดวัสดุแบบชั่วคราว สะดวก รวดเร็ว ด้วยการหลอมละลายแท่งกาวที่บรรจุอยู่ทางด้านหลังของปืนหลอมกาวโดยทำให้ละลายด้วยความร้อนแล้วกดหรือบีบออกมาทางด้านหน้า

34 ตะปูและสกรู ใช้ในการยึดวัสดุจำพวกไม้หรือพลาสติก ด้วยการตอกด้วยค้อนหรือการขันด้วย ไขควง

35 ไขควง ใช้ในการขันหัวตะปูเกลียวหรือสกรูให้แน่น มีทั้งชนิดไขควงปากแบนและปากแฉกเป็นต้น

36 หมุดย้ำ ใช้ในการยึดโลหะแผ่นตั้งแต่ 2 แผ่นให้ติดกัน มีทั้งชนิดหัวกลมและชนิดหัวเข็ม ทำจากอลูมิเนียม หรือทองแดงโดยการใช้คีมย้ำหมุดในการย้ำ หรือค้อนพร้อมอุปกรณ์

37 การตกแต่งพื้นผิว การตกแต่งพื้นผิวเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกแบบและการผลิต เพื่อประโยชน์คือ
1. ทำให้พื้นผิวสวยงาม คงทนต่อการใช้งาน 2. ป้องกันการขูดขีด ลดความเสียหาย 3. ป้องกันสนิม แมลง และความชื้น

38 กระดาษทราย ใช้เพื่อการขัดถูให้วัสดุเรียบ เช่น
1. กระดาษทรายแก้ว ( glass paper ) 2. กระดาษทรายโกเมน ( garnet paper ) 3. กระดาษทรายผ้า ( emery paper ) 4. กระดาษทรายน้ำ ( wet and dry paper) นอกจากนี้ยังมีความหยาบละเอียด และคุณสมบัติในการใช้ที่เหมาะสมแตกต่างกันไป

39 น้ำมันขัดเงา ใช้ได้ทั้งภายในและชนิดใช้แล็กเกอร์ ใช้ทาหรือพ่นเพื่อให้เกิดความเงางาม ส่วนใหญ่ใช้กับภายในอาคาร เชลแล็ก ใช้ทาวัสดุ เนื้อไม้ เพื่อความสวยงามและป้องกันแมลง หรือรอยขีดข่วน มีหลายสีตามความเหมาะสม

40 สี ใช้ประโยชน์ด้านป้องกันสนิมการผุกร่อนมีทั้งชนิดทา พ่น และเคลือบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม มีความหลากหลาย และชนิดในการนำไปใช้งาน เช่น สีน้ำมัน สีพลาสติก เป็นต้น

41 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Power Point ประกอบการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google