งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ( ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จใน การบรรลุเป้าหมาย  KPI 1. : ระดับกระทรวง และกรม มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ( ร้อยละ 10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ( ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จใน การบรรลุเป้าหมาย  KPI 1. : ระดับกระทรวง และกรม มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ( ร้อยละ 10)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ( ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จใน การบรรลุเป้าหมาย  KPI 1. : ระดับกระทรวง และกรม มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ( ร้อยละ 10) KPI 2 : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ( ร้อยละ 15) KPI 3 : ต้นทุนต่อหน่วย KPI 4 : เบิกจ่ายงบประมาณ KPI 5 : ปริมาณผลผลิตที่ทำได้ จริงเปรียบเทียบกับแผน KPI 6 : มาตรการประหยัด พลังงาน KPI 7 : การปรับปรุง กระบวนการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ ( ร้อยละ 15) ขีดสมรรถนะของการบริหาร จัดการ  KPI 8 : การพัฒนาบุคลากร  KPI 9 : การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ  KPI 10 : การพัฒนาปรับปรุง วัฒนธรรมองค์การ  KPI 11 : การดำเนิน โครงการสร้างความโปร่งใส กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. 0 2299 3909,0 2299 3970 โทรสาร. 0 2299 3970 www.opdc.dgr.go.th

3 3 ต่ำกว่า เป้าหมาย เป็นการ วางเป้าหมาย ที่จะทำสำเร็จตาม แผนงานประจำปี หรือจะพัฒนา ต่อเนื่องจากผล การดำเนินการใน ปีก่อน เป็น Continuous Improvement หรือถ้าตัวชี้วัดใด ที่มีผลการ ดำเนินการได้ สูงสุดและไม่ สามารถปรับปรุง ได้อีกแล้วก็อาจจะ ถอดตัวชี้วัดนั้น ออกหรือลด น้ำหนักตัวชี้วัดนั้น เป็นต้น ระดับ ที่ 1 ระดับ ที่ 2 ระดับ ที่ 4 ระดับ ที่ 3 ระดับ ที่ 5 ต่ำกว่า เป้าหมาย มาก ดีกว่า เป้าหมาย เป็นไปตาม เป้าหมาย ส่วนราชการต้อง แสดงให้เห็นว่าจะ สามารถบรรลุ เป้าหมายของ ตัวชี้วัดนั้นในเชิง คุณภาพ หรือ นวัตกรรม ทางการบริหาร จัดการ หรือผล การดำเนินการ ทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร เป็นต้น ดีกว่า เป้าหมาย มาก ส่วนราชการ ต้องแสดงให้ เห็นว่าสามารถ บรรลุผลลัพธ์ (Outcome) หรือมีการเทียบ กับมาตรฐาน (Benchmarki ng) ในระดับ ต่าง ๆ เช่น ระดับชาติ เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ 2) แนวทางการเสนอตัวชี้วัด เกณฑ์การให้ คะแนน

4 ประเด็นการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดน้ำหนั ก เป้าห มาย ( ร่าง ) หน่วยงาน รับผิดชอบ มิติภายนอก การประเมิน ประสิทธิผล 1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของ รัฐบาลและภารกิจหลัก 1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของรัฐบาลและภารกิจหลักของ กรมหรือเทียบเท่า 1.1.3 จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับ การปรับปรุง อนุรักษ์และฟท้นฟู เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ อุทกภัย 1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในบรรลุเป้าหมาย เอกสารงบประมาณ รายจ่ายฯ ของ ส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า 1.2.1. ระดับความสำเร็จของ การวางเครือข่ายบ่อ สังเกตการณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล 1.2.2. ระดับความสำเร็จของ งานตามแผนงาน กิจกรรมการ ส่งเสริมความเข้าใจและการมีส่วน ร่วมด้านทรัพยากรน้ำบาดาล 60 (30) (15) 2,0 00 แห่ง 457 แห่ง สสป./ ศปร./ สอฟ./ สทบ. เขต 1 – 12 สอฟ. สสร./ สทบ. เขต 1 – 12 กรอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

5 มิติภายใน ด้านประสิทธิผล ระดับ กรม ตัวชี้วัดที่ 1.2.2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ( ร้อยละ 15) ระดับ คะแน น เกณฑ์การให้คะแนน 1 - ดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ของ แผนงานกิจกรรมทั้งหมด 2 - ดำเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้าน ทรัพยากรน้ำบาดาลของภาค ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ของ แผนงานกิจกรรมทั้งหมด 3 - ร้อยละ 75 ของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจ และมีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล - ร้อยละ 75 ของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ จากการได้รับการเสริมสร้าง ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล 4 - ร้อยละ 80 ของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจ และมีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล - ร้อยละ 80 ของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ จากการได้รับการเสริมสร้าง ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล 5 - ร้อยละ 85 ของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจ และมีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล - ร้อยละ 85 ของประชาชน หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ จากการได้รับการเสริมสร้าง ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

6 ตัวชี้วัด ค่า น้ำห นัก เป้าห มาย คะแนน รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดระดับกรม ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จ ของการวางเครือข่ายบ่อ สังเกตการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์ น้าบาดาลตามเป้าหมาย151 ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ระดับความสำเร็จ ของการด้านเนินงานตามแผนงาน กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรน้า บาดาลของภาคประชาชนและชุมชน ท้องถิ่น 15 475 แห่ง1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ตัวชี้วัดระดับกระทรวง )


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ( ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จใน การบรรลุเป้าหมาย  KPI 1. : ระดับกระทรวง และกรม มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ( ร้อยละ 10)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google