งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teaching & Learning Technology Development Center Technology Innovation for Education UNIVERSITY OF WISCONSIN – EAU CLAIRE By Srithon Meetam 47431916.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teaching & Learning Technology Development Center Technology Innovation for Education UNIVERSITY OF WISCONSIN – EAU CLAIRE By Srithon Meetam 47431916."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teaching & Learning Technology Development Center Technology Innovation for Education UNIVERSITY OF WISCONSIN – EAU CLAIRE By Srithon Meetam 47431916

2 Technology Innovation for Education เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อบุคลากร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ของทางมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนของกลุ่มสมาชิก นำความรู้ที่ได้เพื่อเผยแพร่ไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ

3 Technology Innovation for Education โดยที่ทางโครงการจะให้การสนับสนุน ในส่วนของ ความช่วยเหลือในการออกแบบสื่อ งบประมาณ อุปกรณ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลช่วยเหลือ

4 Technology Innovation for Education ทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ทำงานร่วมกับสมาชิกของ TLTDC และ ทีมงานที่ทางศูนย์เห็นสมควร เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการสอนกับ TLTDC ผู้ร่วมทีมอื่นๆ และสมาชิกของ TIE ทุกคน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการพัฒนาการ เรียนการสอน กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน หน้าที่และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ

5 Technology Innovation for Education ทำงานให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด เสนอผลงานของตนในที่ที่จัดให้ ( Electronic Faculty Showcase ) แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ส่งผลการประเมินโครงการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ กับผู้ร่วมงาน ในแผนกต้นสังกัด ส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานที่ สมบูรณ์แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ TLTDC

6 ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายใน การจัดหาผู้สอนแทน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นพี่ เลี้ยงดูแล สถานที่ทำงาน งบประมาณ ค่าอุปกรณ์ Technology Innovation for Education หน้าที่ของทาง ศูนย์ TLTDC

7 เงื่อนไขการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน Technology Innovation for Education คุณภาพของ Proposal ที่ส่งมาจะประเมินข้อดีที่เสนอมา และควรจะสอดคล้องกับแผนงานของทางมหาวิทยาลัย เขียน Proposal ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชี้ถึงปัญหาของการเรียนการสอนแผนการทำโครงการ เวลา งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ ปัญหาสาเหตุของการเรียนการสอนที่ต้องการศึกษา

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ การประยุกต์ หรือ การนำไปใช้ได้อย่าง แพร่หลาย ขั้นตอนการประเมินโครงการของตัวเอง ต้องสอดคล้องกับความสามารถของทีม ผู้เชี่ยวชาญพี่เลี้ยงที่จะคอยสนับสนุนดูแลที่ ทางศูนย์ TLTDC มีอยู่ เงื่อนไขการพิจารณา เกณฑ์การตัดสิน Technology Innovation for Education

9 คณะกรรมการมหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก เบื้องต้น ทางศูนย์ TLTDC พิจารณาประเมินเวลา งบประมาณ ส่งขึ้นไปยัง Associate Vice Chancellor และ CIO Technology Innovation for Education ขั้นตอนการพิจารณา

10 รูปแบบของ Propossal ประกอบด้วย ภาพรวมโครงการ หัวข้อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่จะวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ขั้นตอนและวิธีการ แผนการประเมินโครงการ แผนการเผยแพร่ Technology Innovation for Education

11 Spring 2003 TIE Fellow Karen Pope, Library Services Information-Age research strategies: designing a (one credit) web-based introductory research skills course Technology Innovation for Education

12 Summer 2003 TIE Fellow Gary Don The Development of Online Aural Skills Exercises for Music Students Technology Innovation for Education

13 www.uwec.edu/tltdc SRITHON MEETAM 47431916. Technology Innovation for Education THE END UNIVERSITY OF WISCONSIN – EAU CLAIRE


ดาวน์โหลด ppt Teaching & Learning Technology Development Center Technology Innovation for Education UNIVERSITY OF WISCONSIN – EAU CLAIRE By Srithon Meetam 47431916.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google