งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร การเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาค วิทยากร : วุฒทัย การสมใจ และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร การเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาค วิทยากร : วุฒทัย การสมใจ และคณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร การเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาค วิทยากร : วุฒทัย การสมใจ และคณะ

2 1.ติดตามข่าวสาร และนโยบาย 2.เพิ่มเติมความรู้ในงานอยู่เสมอ 3.ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.จินตนาการปัญหา และทางแก้ 5.พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง สร้างความพร้อมที่ยั่งยืน

3 เปรียบได้กับทีม เทนนิสคู่ 1.ความคล่องตัว 2.การประสานงานยอดเยี่ยม 3.ทำได้หลายหน้าที่ 4.ตัดสินใจได้เอง 5.สอดคล่องทางความคิด GM แนวคิดเกี่ยวกับทีมในยุคปัจจุบัน

4 1.งานเสร็จเร็วขึ้น 2.ทำงานยากได้สำเร็จ 3.เหนื่อยกาย/ใจน้อยลง 4.มีคนช่วยกันคิด 5.มีวิธีให้เลือกหลากหลาย 6.ส่งผลให้เกิดการพัฒนา /เรียนรู้ไปพร้อมกัน 1.งานเสร็จเร็วขึ้น 2.ทำงานยากได้สำเร็จ 3.เหนื่อยกาย/ใจน้อยลง 4.มีคนช่วยกันคิด 5.มีวิธีให้เลือกหลากหลาย 6.ส่งผลให้เกิดการพัฒนา /เรียนรู้ไปพร้อมกัน พลังของการทำงานเป็นทีม

5 ระบบ กระบวนการ/เทคโนโลยี ปฏิบัติงาน เทคนิคการทำงาน องค์ความรู้ที่ใช้ขับเคลื่อนทีม ระเบียบ กติกา คน วิสัยทัศน์ /ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ /ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียว การปรับตัว /ความยืดหยุ่น

6 การที่ทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมกันฝ่าฟัน ด้วยความทุ่มเท และเต็มใจ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของทีมเป็นหลัก การทำงานเป็นทีม

7 1.ให้เข้าใจความสำคัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 2.ทำให้เข้าใจ และรับรู้นโยบาย และ เป้าหมาย 3.ให้รู้จักทำแผนปฏิบัติการให้เชื่อม ต่อแผนกลยุทธ 4.สร้างวิสัยทัศน์ฝ่ายงานให้สนับสนุน วิสัยทัศน์องค์กร ร่วมมือ ร่วมใจ ต้องใส่ใจเน้นย้ำ

8 วิสัยทัศน์ สิ่งที่องค์กรคาดหวังจะไปให้ถึงในอนาคต อันใกล้ พันธกิจ แนวทางที่ทำให้ความคาดหวังขององค์กรสู่ ความสำเร็จ ค่านิยม พฤติกรรมที่พนักงานควรทำเพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์

9 ร่วมคิด 1.เปิดโอกาสให้คิด 2.เพื่อประโยชน์สูงสุดของทีม 3.คิดแบบสร้างสรรค์ 4.คิดแบบระดมสมอง

10 แรงจูงใจให้ ร่วมฝ่าฟัน ทุ่มเท เต็มใจ 1.ระดับผลประโยชน์ และความมุ่งมั่น 2.ความแข็งแกร่งขององค์กร 3.พฤติกรรมของผู้นำทุกระดับ 4.ความศรัทธาและ ทัศนคติต่อองค์กร 5.ความชัดเจนของ ความก้าวหน้า 6.ความท้าทายของงาน

11 1.รับรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ร่วมกัน 2.มีผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม 3.มีการวางแผนร่วมกัน 4.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 5.ประเมินผลงาน\แก้ไข 6.สรุปผลงาน เทคนิคการทำงานเป็นทีม

12 1.มีความคิดอิสระ 2.มีการคิดวิเคราะห์ และกล้าแสดงออก 3.ทำงานของตน/ตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี และเต็มที่ 4.เป็นนักแก้ปัญหา 5.มีความคิดริเริ่ม และรับผิดชอบ 6.เชื่อว่าตนเองทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อทีม เท่า ๆ กับผู้นำ แนวคิดของคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ

13 1.ไม่สาปแช่งตนเอง 2.มีเป้าหมายชัดเจน 3.วางแผนและทำทันที 4.อดทน/พากเพียร 5.ฝึกฝน เรียนรู้ สร้างทักษะ/เทคนิค 6.กล้าสู้ปัญหา 7.จิตใจสงบ คาถาของผู้ประสพความสำเร็จ

14 8.มีวินัย 9.ตรงต่อเวลา 10.ไม่สนใจคำวิจารณ์ไร้สาระ 11.ไม่ท้อแท้/ท้อถอย 12.อ่อนน้อมถ่อมตน 13.ดีสม่ำเสมอ 14.เป็นมืออาชีพ คาถาของผู้ประสพความสำเร็จ

15 1.มีความรู้ความชำนาญพิเศษเฉพาะอาชีพ 2.มีความคิด กว้าง ไกล ลึก 3.ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ตรงต่อเวลา 4.ใช้สมองและความรู้เป็นหลักในการทำงาน 5.เก่ง ดี กล้าหาญ สุภาพ ละเอียด รอบคอบ 6.สามารถทำงานของตนเอง ได้โดยอิสระ 7.มีความคิดริเริ่ม 8.มีความรับผิดชอบสูง ลักษณะมืออาชีพ

16 9.ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด 10.สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 11.ทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุม 12.ทำงานเพื่อให้เกิดผลงาน เป็นหลัก 13.รักษาคุณธรรม/จริยธรรม ของอาชีพอย่างเคร่งครัด 14.ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ลักษณะมืออาชีพ

17 กับดักที่ทำให้ทำงานล้มเหลว 1.ไม่มีความพยายาม 2.ไม่ฝึกทักษะ 3.ไม่พัฒนาตน 4.ไม่สนใจเรียนรู้ 5.กลัวความเปลี่ยนแปลง 6.ไม่มีความมุ่งมั่น 7.แก้ปัญหาไม่เป็น 8.ขาดความรับผิดชอบ

18 9.ชอบแต่งานสบาย 10.ไม่รู้จักงานสำคัญ 11.ก้าวร้าว ดันทุรัง 12.ดีแต่พูด 13.เช้าชามเย็นชาม 14.วิตกจริต 15.หลงตัวเอง 16.ชอบแหกกฏ กับดักที่ทำให้ทำงานล้มเหลว

19 ปัจจัยที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ 1.ความเฉียบคมทางความคิด 2.การควบคุมอารมณ์และปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 3.ความทุ่มเท ของสมาชิก 4.ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว 5.การทำและคิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีม 6.ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 7.ประสิทธิภาพของการสื่อสาร 8.สำนึกของการประสานงาน

20 1. ฝึกคิดหลายแง่หลายมุม 2. พัฒนาเอ๊ะ และอ๋อ 3. กล้าซัก/ถาม กล้าแสดงออก 4. ฝึกสร้างสมาธิในการคิด 5. คิดทั้งบวกและลบ 6. คิดนอกกรอบ 7. คิดเป็นระบบ 8. ระดมสมอง 9. คิดทะลุโลก 10. คิดสวนทาง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

21 คิดเชิงบวก มุมมองที่แตกต่างออกไปจาก มุมมองปกติ เป็นมุมมองแง่บวก คิดในแง่ดี คิดเพื่อสร้างพลังใจ ลดความทุกข์ ไม่ย่อท้อ คิดให้อภัย คิดสร้าง และเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต

22 คิดเชิงลบ มุมมองในแง่ความระมัดระวัง รอบคอบ คิดถึงผลเสียหายที่ อาจซ่อนเร้นในสภาวะ ที่เป็นสุข เพื่อหาวิธีแก้ไข และป้องกัน

23 ความคิดสร้างสรรค์ที่เห็นชัด 1.นวัตกรรม 2.การพัฒนา 3.การเพิ่มอรรถประโยชน์

24 ปัจจัยที่คนเก่งต้องพกติดตัวมาทำงาน

25 การประสานงานระหว่างทีม 1.เข้าใจประโยชน์ของการประสานงาน 2.ประชุมและวางแผนร่วมกัน 3.ชี้ชัดถึงเป้าหมาย และความรับผิดชอบ 4.ยึดหลัก WIN / WIN 5.ยืดหยุ่น เยือกเย็น และให้อภัย 6.คำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นหลัก 1.เข้าใจประโยชน์ของการประสานงาน 2.ประชุมและวางแผนร่วมกัน 3.ชี้ชัดถึงเป้าหมาย และความรับผิดชอบ 4.ยึดหลัก WIN / WIN 5.ยืดหยุ่น เยือกเย็น และให้อภัย 6.คำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นหลัก

26 การสร้างสมดุลของทีมด้วยตัวเรา 1.ฝึกทักษะการทำงานสม่ำเสมอ 2.อย่าพอใจผลงานตนเอง 3.วันนี้ดีที่สุด พรุ่งนี้ต้องดียิ่งกว่า 4.ค้นหาเทคนิคใหม่ๆ 5.มุ่งกำจัดจุดอ่อนของตน 1.ฝึกทักษะการทำงานสม่ำเสมอ 2.อย่าพอใจผลงานตนเอง 3.วันนี้ดีที่สุด พรุ่งนี้ต้องดียิ่งกว่า 4.ค้นหาเทคนิคใหม่ๆ 5.มุ่งกำจัดจุดอ่อนของตน

27 1.ถ่ายทอดวิสัยทัศน์/เป้าหมายอย่างทั่วถึง 2.ไม่เบื่อที่จะตอกย้ำแนวคิดที่ถูกต้อง 3.สั่งงานชัดเจนไม่คลุมเครือ 4.มีการสอนงานเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยีภายในอยู่เสมอ 5.เปิดรับข้อมูลจากลูกค้าทั้งดี/ร้าย 6.เปิดใจรับฟังผู้ที่ใกล้ชิดลูกค้า 7.มีความจริงใจในการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงาน 8.สมาชิกจริงใจต่อกัน การสื่อสารที่ควรเป็นในองค์กร

28 1.ความมั่นใจ 2.ความมุ่งมั่น 3.การสร้างสรรค์ 4.ความคิดริเริ่ม 5.ความเชื่อมั่น 6.ความเมตตา กรุณา 7.การทำบุญกุศล 8.การทำความดี 9.การให้ทาน 10.การให้อภัย 11.การรู้เท่าทันความชั่ว 12.การชื่นชมยินดี 13.ความจริงใจ 14.ความมีศรัทธา 15.การเสียสละ พลังด้านบวก

29 1.ความวิตกกังวล 2.ความหดหู่ 3.ความริษยา 4.ความกลัว 5.ความเห็นแก่ตัว 6.ความเห็นแก่ได้ 7.ความท้อแท้ใจ 8.ความเบื่อหน่าย 9.ความชั่ว 10.การใส่ร้าย 11.การดุด่า 12.หยาบคาย 13.ข่มเหง รังแก 14.การสาปแช่ง 15.ไม่มีความมั่นใจ พลังด้านลบ

30 พลังบวก/พลังลบต่างจากแม่เหล็ก 1.ผู้ที่ดำรงชีวิตและทำงานด้วยพลังด้านบวก พลังด้านบวก ก็จะดึงดูดคนที่ คิด พูด ทำและมีนิสัยด้านบวก รวมทั้ง สถานการณ์ด้านบวกเข้ามาหา 2.ผู้ที่ดำรงชีวิตและทำงานด้วยพลังด้านลบ พลังด้านลบก็ จะดึงดูดผู้คนที่คิด พูด ทำและมีนิสัยด้านลบรวมทั้งดึงดูด สถานการณ์เหตุการณ์ด้านลบต่าง ๆ ให้เข้ามาหา 3.พลังต่างด้านจะผลักกัน พลังด้านเดียวกันจะดึงดูดกัน

31 หัวใจแห่งชัยชนะ 1.มีแรงบันดาลใจ 2.ไม่มีอะไรทำไม่ได้ 3. ทั้งค้น และคว้า 4. มีพลังผลักดัน 5.ใจสู้ ไม่ท้อ 6.แนวคิดสมเหตุสมผล 7.ชอบปรับปรุง/พัฒนา 8.กล้าเผชิญความแปลกใหม่ 9.ไม่กลัวที่จะล้ม 10.ไม่สายเกินกว่าจะเริ่มใหม่ 1.มีแรงบันดาลใจ 2.ไม่มีอะไรทำไม่ได้ 3. ทั้งค้น และคว้า 4. มีพลังผลักดัน 5.ใจสู้ ไม่ท้อ 6.แนวคิดสมเหตุสมผล 7.ชอบปรับปรุง/พัฒนา 8.กล้าเผชิญความแปลกใหม่ 9.ไม่กลัวที่จะล้ม 10.ไม่สายเกินกว่าจะเริ่มใหม่

32 ทีมกับการแก้ปัญหา

33 เทคนิค การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 1.ทำความเข้าใจสภาพ ปัญหา 2.กำหนดสภาพปัญหา เบื้องต้น 3.วิเคราะห์หาสาเหตุ 4.หาวิธีแก้ไข 5.ตัดสินใจเลือกวิธี 6.วางแผนแก้ปัญหา 7.ติดตามประเมินผล 8.วางมาตรการป้องกัน

34 การตรวจหาสาเหตุ 1. เทคนิคคำถามห่วงโซ่ 5W1H 2. เทคนิคแผนภูมิก้างปลา 3. เทคนิคระดมสมอง WHAT TYPE 4.เทคนิคผังกลุ่มเครือญาติ

35 1.เทคนิค 20/80 2.เทคนิคการให้คะแนน 3.เทคนิคตารางจัตุรัส 4.เทคนิคการหาความสัมพันธ์ของ สาเหตุ 5.เทคนิค PARETO DIAGRAM เทคนิคการคัดเลือกและระบุสาเหตุ

36 1.เปิดให้คิดทั้งในและนอกกรอบ 2.ทุกความคิดสำคัญ 3.คิดทางแก้หลายวิธี 4.ห้ามวิจารณ์ความคิดใหม่/ให้อธิบายแนวคิด 5.ใช้วิธีระดมสมอง (HOW TYPE) 6.MODIFIED DELPHI (HOW TYPE) 7.MIND MAP (HOW TYPE) เทคนิคการคิดแก้ปัญหา

37 วิธีแก้ปัญหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคการ แก้ปัญหา ต่อเนื่อง รายจ่ายคะแนน รวม ตารางเปรียบเทียบการให้คะแนนทางเลือก 5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 น้อยมาก 0 ไม่มีผล

38 การวางแผน ควบคุม และติดตาม ลักษณะ PDCA MODEL 1.PLAN - วางแผนแก้ไขตามการแก้ปัญหาที่ 1 2.DOING - ปฏิบัติการแก้ปัญหาตามการแก้ที่ 1 3.CHECK - ควบคุมประเมินผลตามการแก้ที่ 1 4.ACTION - หากแก้ปัญหาตามการแก้ปัญหาที่ 1 ได้ผลจึงไปวาง มาตรการป้องกันถาวร - หากไม่ได้ผล กลับไปวางแผน ลงมือแก้ ควบ/ ประเมินผล ตามทางแก้ที่ 2 หาก การแก้ได้ผลจึงไป วางมาตรการป้องกันถาวร - หากมีหลายสาเหตุที่มีผลต่อปัญหา เมื่อแก้ปัญหาจาก สาเหตุสำคัญแล้วควรทำPDCAกับสาเหตุถัดไป

39 สิ่งเหล่านี้จะทำให้แก้ปัญหาไม่สำเร็จ 1.ขอบเขตของปัญหากว้างเกินไป 2.กำหนดวิธีแก้ปัญหาก่อนวิเคราะห์ 3.ลืมคนที่ใกล้ชิดกับปัญหาที่สุด 4.ไม่รู้ตัวว่าปัญหานั้นเกินอำนาจของตน 5.ไม่คิดหาแนวทางแก้ใหม่ๆ 6.กล่าวโทษผู้อื่นเสมอ 7.ขาดเกณฑ์ที่ดีในการตัดสินใจ 8.ไม่มีการวางแผนการปฏิบัติ และการประเมินผล

40 ทีม กับ ความขัดแย้ง

41 1. วิเคราะห์พื้นฐานความขัดแย้ง 2. พิจารณาว่าเป็นประโยชน์ หรือโทษ 3. ประชุมแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง 4. ประเมินผลหลังการแก้ไข การบริหารความขัดแย้ง

42 - มี/เข้าใจเป้าหมายต่างกัน - มุมมอง/ แนวคิดต่างกัน - วิธีการทำงานต่างกัน - สภาพงานต่อเนื่อง - ข้อจำกัดในบทบาท หน้าที่ - มีข้อมูลคนละอย่าง สาเหตุแห่งความขัดแย้ง

43 1. การใช้อำนาจเด็ดขาด 2. การหว่านล้อมให้ร่วมมือ 3. ประนีประนอม 4. หลีกเลี่ยง 5. การโน้มน้าวให้สมยอม การแก้ปัญหาความขัดแย้ง

44 1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่ชัดเจนและเห็นพ้องกัน 2.มีกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน 3.จริงใจ เปิดเผย และไว้วางใจกันและกัน 4.ยอมรับในปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกัน 5.มีจิตสำนึกของการเป็นพวกเดียวกันสูง 6.ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือกัน และกัน 1.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่ชัดเจนและเห็นพ้องกัน 2.มีกระบวนการปฏิบัติงานชัดเจน 3.จริงใจ เปิดเผย และไว้วางใจกันและกัน 4.ยอมรับในปัญหา และแก้ปัญหาร่วมกัน 5.มีจิตสำนึกของการเป็นพวกเดียวกันสูง 6.ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และช่วยเหลือกัน และกัน ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ

45 7.มีความขัดแย้งในงานมากกว่าส่วนตัว 8.มีภาวะผู้นำ และจิตสำนึกของผู้ตามที่ เหมาะสม 9.มีการทบทวน และปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ 10.สมาชิกชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 11.มีการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างทีมดี 12.การประสานงานระหว่างทีมดี 7.มีความขัดแย้งในงานมากกว่าส่วนตัว 8.มีภาวะผู้นำ และจิตสำนึกของผู้ตามที่ เหมาะสม 9.มีการทบทวน และปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ 10.สมาชิกชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 11.มีการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างทีมดี 12.การประสานงานระหว่างทีมดี ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพ

46 หลักสูตร การเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาค วิทยากร : วุฒทัย การสมใจ และคณะ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร การเสริมสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาค วิทยากร : วุฒทัย การสมใจ และคณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google