งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Practice (for Quality Improvement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Practice (for Quality Improvement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Practice (for Quality Improvement)

2 ทำไม ???? วันนี้ต้องชวนกันมาคุยกัน เรื่อง Good Practice

3 ของดีเพื่อการพัฒนา ทำไมต้องพัฒนาคุณภาพ

4 ความจำกัดของงบประมาณ/
กระแสคุณภาพ / การแข่งขันที่เฟื่องฟูในวงการการศึกษา การรับรองคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินตนเอง มาตรฐานการศึกษา ความคุ้มค่าของทรัพยากร การปฏิรูป การประเมินจากบุคคลภายนอก เลี้ยงตัวเอง ความจำกัดของงบประมาณ/ ทุนสนับสนุน

5 สถานการณ์ปัจจุบัน วพบ. ในสังกัด กสธ. ยุคเปลี่ยนผ่าน ไม่มีอะไรแน่นอน
แข่งขันสูง เลี้ยงตัวเอง

6 สกอ. สบช. QA สมศ. PMQA กพร. สภาฯ

7 ทฤษฏีปลาสด

8 สกอ. สมศ. QA สบช. PMQA กพร. สภาฯ

9 คุณภาพ

10 คุณภาพของอะไร? คุณภาพของใคร?
คุณภาพเชิงสัมพัทธ์ (Relative meaning) : ดีที่สุด ยอดเยี่ยม คุณภาพเชิงสัมบูรณ์ (Absolute meaning) : การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

11 น่าคิด ???? คุณภาพของอะไร คือเนื้อในของสิ่งนั้น
การปรับปรุงคุณภาพไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ถ้า ทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้ก็ได้ การอยู่รอดไม่ใช่เรื่องบังคับจิตใจกัน

12 บริบทของสังคม กระแสสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society)
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ความมุ่งหวังความเป็นเลิศในการบริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) การมุ่งสร้างคุณค่า (Value) ในกระบวนการทำงาน

13 ทำอย่างไร งานของเราจะมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

14 Good Practices ของดีๆ เพื่อ .... Quality Improvement

15 PDCA Plan Do Check Act

16 Systematic Approach OUTPUT INPUT PROCESS

17 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการ 3(4) M บรรลุเป้าหมาย ของสถาบัน
INPUT PROCESS OUTPUT วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มาตรการ BSC การวางระบบงาน การดำเนินงานตามแผน การติดตาม กำกับ ทุก ... การประเมินการดำเนินงาน ทุก ... (เทียบกับเป้าหมาย ตัวบ่งชี้) Improvement Plan ฯลฯ 3(4) M บรรลุเป้าหมาย ของสถาบัน ตัวชี้วัด + เกณฑ์ คุณภาพการศึกษา สมศ. สกอ. สภาฯ จุฬา ฯลฯ

18 Input – Output Analysis
Process Inputs Output

19

20

21 วงจรคุณภาพ

22 What is ... “Good Practices” “Best Practices”

23 Good/Best Practices หมายถึง
: การดำเนินงานที่เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ : เป็นวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด สามารถกำหนดเป็นมาตรฐาน : วิธีปฏิบัติ กลยุทธ์ กิจกรรม ที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จและมีผลงานที่ดีกว่าองค์กรทั่วไป

24 ตรวจสอบการทำงานที่เป็นระบบด้วย DR.MP
D – Definable มีการกำหนดเป็นกระบวนการ อธิบายกระบวนการต่างๆได้ R - Repeatable สามารถปฏิบัติซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง M - Measurable สามารถวัดผลการดำเนินการ/คุณค่าจากกิจกรรมต่างๆ ได้ P - Predictable สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้

25 PMQA ตรวจสอบการทำงานที่เป็นระบบด้วย ADLI
A : Approach (แนวทาง) วิธีการเพื่อให้กระบวนการบรรลุผล (ความเหมาะสม ประสิทธิผล ทำซ้ำบน Fact based D : Deployment (การนำไปปฎิบัติ) การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนด Consistency ใช้ในทุกหน่วยที่ควรใช้ L : Learning (การเรียนรู้) การปรับปรุงโดยใช้วงจรการประเมินและปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด นวัตกรรม แบ่งปันความรู้ I : Integration (บูรณาการ) สอดคล้องกับความต้องการขององวค์กร KPI + สารสนเทศ + ระบบการปรับปรุง

26 4.INFORMATION AND ANALYSIS (90)
ORGANIZATION PROFILE : ENVIRONMENT, RELATIONSHIP, AND CHALLENGES 2. STARTEGIC PLANNING (85) 5. FACULTY AND STAFF FOCUS(85) 1. LEADERSHIP (120) 7. ORGANIZATION PERFORMANCE RESULT (400) 3. STUDENT , STAKEHOLDER, MARKET FOCUS (85) 6. PROCESS MANAGEMENT(85) 4.INFORMATION AND ANALYSIS (90)

27 วพบ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
ต้องการค้นหา Good Practice เพื่อ

28 เหตุผลในการค้นหา Good/Best Practices
ต้องการตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้นๆ ต้องการให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ต้องการให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนประสบการณ์ที่ดีที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน หาเบื้องหลังความสำเร็จ

29 ประโยชน์จากการค้นหา Good/Best Practices
มีตัวอย่าง ต้นแบบที่เป็นวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ดีต่อการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียงผลงาน สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร

30 การค้นหา Good Practice
เริ่มได้จาก

31 วิธีปฏิบัติ (Practices) ในการทำงานของเราเป็นอย่างไร
2. ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไร 3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ปัจจัยเอื้อ คืออะไร

32 วพบ.สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
มี Good Practice หรือไม่ คืออะไร


ดาวน์โหลด ppt Good Practice (for Quality Improvement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google