งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
สำหรับส่วนราชการ การอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 1

2 หัวข้อในการฝึกอบรม ภาพรวมการทำงานของระบบ
การทำงานของระบบความรับ ผิดทางละเมิด การทำงานของระบบ ฐานข้อมูลลูกหนี้ 2

3 หลักการทำงานของหน้าจอระบบ
กรอก ID และ Password กรณีที่ลืมรหัสผ่าน แสดงข่าวสารประชาสัมพันธ์ 3

4 หลักการทำงานของหน้าจอระบบ (ต่อ)
แสดงจำนวนสำนวนตามระบบงาน ออกจากระบบงาน ไอคอนแยกตามระบบงาน 3

5 หลักการทำงานของหน้าจอระบบ (ต่อ)
แสดงสถานะปัจจุบันของสำนวน แสดงวันที่สำนวนขาดอายุความ 3

6 หลักการทำงานของหน้าจอระบบ (ต่อ)
ระบุเงื่อนไขการค้นหา ตารางแสดงผลการค้นหา ปุ่มสร้างข้อมูลใหม่ 3

7 หลักการทำงานของหน้าจอระบบ (ต่อ)
3

8 ภาพรวมการทำงานของระบบ
3

9 ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ควรทราบ ผู้ใช้งาน มีได้ไม่จำกัดบนระบบ
แสดงสายบังคับบัญชาของผู้ใช้งานในรูปแบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) หัวหน้าสามารถเห็นสำนวน/คดีของผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด หัวหน้าเป็นผู้อนุมัติข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งตรวจสอบ สามารถปรับย้ายโครงสร้างผู้ใช้งานได้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ใช้อีเมลล์ในการเข้าสู่ระบบ และไม่สามารถซ้ำกันได้ รหัสผ่าน มีความยาว 8 – 20 ตัวอักษร และต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ อักขระพิเศษ และตัวเลขเท่านั้น ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถอยู่ภายใต้กลุ่มสิทธิ์ได้มากกว่า 1 กลุ่ม โดยสิทธิ์ที่ได้รับจะเท่ากับสิทธิ์ของ แต่ละกลุ่มรวมกัน ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ แต่สามารถกำหนดให้เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ผู้ใช้งานสามารถถูกระงับใช้งานได้ 3

10 ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ควรทราบ
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ กรณีที่จำรหัสผ่านเดิมได้ ผู้ดูแลระบบสามารถ Reset รหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานได้ กรณีที่ผู้ใช้งานจำรหัสผ่านไม่ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งาน และส่งไปยังอีเมลล์ตามที่กำหนดได้อัตโนมัติ ประเภทผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ กลพ. และ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบสามารถกู้คืนข้อมูลผู้ใช้งานที่ถูกลบไปแล้วได้ ระบบมีการกำหนดค่า Session Time Out ไว้เป็นจำนวน 30 นาที 3

11 สิทธิ์การ ใช้งาน คำอธิบาย
ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์การ ใช้งาน คำอธิบาย งานทางละเมิด / งานทางแพ่ง / งานลาศึกษา / ฐานข้อมูลลูกหนี้ เปิดใช้งาน เข้าหน้าจอค้นหางานทางละเมิด / งาน ทางแพ่ง / งานลาศึกษา / ฐานข้อมูล ลูกหนี้ ได้ แต่จะค้นหาข้อมูลได้ตาม สิทธิ์ที่ตนเองได้รับ สร้าง สามารถสร้างสำนวน/คดีของแต่ละ ระบบงานได้ ลบ สามารถลบสำนวน/คดีของแต่ละ ระบบงานได้ หัวหน้า งาน สามารถค้นหาสำนวน/คดีของแต่ละ ระบบงานได้ทั้งหมด ตามหน่วยงานที่ ตนเองมีสิทธิ์ และแก้ไขข้อมูลในสถานะ “ยืนยันข้อมูล” ได้ 3

12 ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
ชื่อกลุ่มสิทธิ์ คำอธิบาย 1 ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานภายในหน่วยงานตนเอง และหน่วยงานในสังกัดของตนเอง 2 ตรวจสอบภายใน (หน่วยงาน) สำหรับเรียกดูรายงานสถิติความเสียหาย และจำนวนสำนวน/เรื่องที่บันทึกของแต่ละระบบย่อย 3 ผู้ใช้งานระบบละเมิด บันทึกข้อมูลของงานทางละเมิด ในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา และสร้างสำนวนทางละเมิด 4 ผู้ใช้งานระบบแพ่ง บันทึกข้อมูลของงานทางแพ่ง ในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา และสร้างสำนวนทางแพ่ง 5 ผู้ใช้งานระบบลาศึกษา บันทึกข้อมูลของระบบสัญญารับทุนและลาศึกษา ในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา และสร้างข้อมูลสัญญารับทุนและลาศึกษา 3

13 ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
ชื่อกลุ่มสิทธิ์ คำอธิบาย 6 ผู้ใช้งานระบบฐานลูกหนี้ บันทึกข้อมูลของระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ ในระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา และตั้งหนี้ 7 หัวหน้าระบบละเมิด (สำหรับหน่วยงาน) กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา สร้างสำนวนทางละเมิด แก้ไขข้อมูล และลบสำนวน 8 หัวหน้าระบบแพ่ง (สำหรับหน่วยงาน) กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา สร้างสำนวนทางแพ่ง แก้ไขข้อมูล และลบสำนวน 9 หัวหน้าระบบลาศึกษา (สำหรับหน่วยงาน) กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา บันทึกสัญญา แก้ไขข้อมูล และลบสัญญา 10 หัวหน้าระบบฐานลูกหนี้ (สำหรับหน่วยงาน) กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้าฝ่าย โดยมีสิทธิ์ในการค้นหา ตั้งหนี้ แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลหนี้ 3

14 ข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน
ชื่อกลุ่มสิทธิ์ คำอธิบาย 11 หัวหน้างานระบบละเมิด กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากอง อธิบดี โดยมีสิทธิ์ในการค้นหาทุกสำนวนทางละเมิดในหน่วยงาน สร้างสำนวน แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 12 หัวหน้างานระบบแพ่ง กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากอง อธิบดี โดยมีสิทธิ์ในการค้นหาทุกสำนวนทางแพ่งในหน่วยงาน สร้างสำนวน แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 13 หัวหน้างานระบบลาศึกษา กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากอง อธิบดี โดยมีสิทธิ์ในการค้นหาทุกสัญญาในหน่วยงาน บันทึกสัญญา แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 14 หัวหน้างานระบบฐานลูกหนี้ กลุ่มสิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากอง อธิบดี โดยมีสิทธิ์ในการค้นหาลูกหนี้ทุกรายในหน่วยงาน ตั้งหนี้ แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูล 3

15 URL : http://tclstraining.cgd.go.th
ผู้ใช้งานระบบ URL : User1 => สิทธิ์เจ้าหน้าที่หน่วยงาน (ลูกน้อง) User2 => สิทธิ์หัวหน้าหน่วยงาน (หัวหน้า) 2


ดาวน์โหลด ppt การอบรมระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google