งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น Development of Customer Relationship Management System for Khon Kaen University อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ นำเสนอโดย นายจักรพงษ์ รุ่งกำจัด รหัส นางสาวภัทราภรณ์ โคตรบุตร รหัส

3 หัวข้อนำเสนอ ภาพรวมของโครงการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาระบบ
การออกแบบฐานข้อมูล ตัวอย่างอินเทอร์เฟส งานที่จะดำเนินการต่อไป

4 ภาพรวมของโครงการ Service Supporter Operator Customer Website
call center Administrator

5 แผนการดำเนินงาน แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 2552 2553 มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย
ลำดับ แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 2552 2553 มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ 1 ศึกษาค้นคว้า,รวบรวมข้อมูล 2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพื่อใช้ในการออกแบบระบบ 3 ออกแบบการทำงานของระบบ 4 พัฒนา Web Application 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 สรุปผลและจัดทำคู่มือ การใช้งาน

6 การพัฒนาระบบ ออกแบบการทำงานของระบบ - ฐานข้อมูล,เว็บไซต์, ระบบการใช้งาน
พัฒนา Web Application -พัฒนารูปแบบหน้าตาของWeb Application,การใช้งาน,ฐานข้อมูล ทดสอบและปรับปรุงโปรแกรม

7 ตัวอย่างฐานข้อมูล USER_DETAIL PK ID USER_ID NAITIONALITY BIRTH_DATE
ADDRESS TEL ARTICLE PK ID ARTC_GROUP ARTC_FILE_NAME USER PK ID NAME SURNAME USERNAME PASSWORD USER_TYPE ARTICLE_GROUP PK ID ARTC_NAME ARTC_DETAIL USER_TYPE PK ID TYPE_NAME USER_TYPE_NAME

8 PROBLEM PK ID PROBLEM_NAME POST_BY INSTRUCTION POST_DATE STATUS GROUP POST_ POST_TEL ANSWER PK ID PROB_ID ANS_USER DETAIL INSTRUCTION PK ID INST_NAME INST_DETAIL GROUP PK ID GROUP_NAME GROUP_DETAIL

9 COM_INSIDE PK ID FBR-C SOURCE DESTINATION COM_TYPE TIME DATE USER_ID COM_USER_INOUT PK ID USER_ID TIME_TYPE TIME DATE CONSOLE_NO TIME_TYPE PK ID TIME_TYPE_NAME TIME_TYPE_DETAIL COM_INSIDE_TYPE PK ID COM_TYPE_NAME COM_TYPE_DETAIL CONSOLE PK ID CONSOLE_NO CONSOLE_DETAIL COM_OUTSIDE PK ID DESTINATION REQUIRE_USER SOURCE ABOURT TIME DATE RESULT USER_ID RESULT_TYPE_ID PK ID RESULT_NAME RESULT_DETAIL

10 ตัวอย่างการทำงานในส่วนของAdmin

11 ตัวอย่างการทำงานในส่วนของAdmin

12 ตัวอย่างการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานโดยAdmin

13 การทำงานในส่วนของSupport
Supporterเป็นผู้ทำหน้าที่ตอบคำถามต่างๆ

14 การทำงานในส่วนของUser ทั่วๆไป
ผู้ใช้งานสามารถดูปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วและแจ้งปัญหาเพิ่มเติมได้

15 งานที่จะดำเนินการต่อไป
เพิ่มส่วนระบบการจัดการของทางผู้ใช้งานในส่วนพนักงานรับสายของทางศูนย์คอมพิวเตอร์ เพิ่มส่วนระบบการจัดการของพนักชุมสายโทรศัพท์โทรศัพท์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบและจัดทำส่วนของรายงายรายละเอียดโดยรวมของระบบทั้งหมด

16 Q&A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google