งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP Cookies / Session.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP Cookies / Session."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP Cookies / Session

2 คุกกี้ Cookie เท็กซ์ไฟล์ขนาดเล็ก ถูกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ จะถูกส่งมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อผู้ใช้มีการเรียกใช้ ประกอบไปด้วย ชื่อคุกกี้ (Name), ค่าคุกกี้ (Value) และวันหมดอายุ (Expire Date)

3 ตัวแปร Cookies $_COOKIE[“…”] $HTTP_COOKIE_VARS[“…”]

4 การสร้างคุกกี้ name ชื่อคุกกี้ value ค่าของคุกกี้
setcookie(name,value,time); name ชื่อคุกกี้ value ค่าของคุกกี้ time เวลาของคุกกี้ (วินาที) setcookie(“customername”, “kittipong”, time()+3600);

5 การลบคุกกี้ setcookie(CookieName); setcookie(CookieName, “”);
setcookie(CookieName, “”, -Time); setcookie(CookieName, FALSE); setcookie(“customername”); setcookie(“customername”, “”); setcookie(“customername”, “”,time()-1200); setcookie(“customername”, FALSE);

6 เซสชั่น Session คล้ายกับ Cookie แต่จัดเก็บอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
มี Session ID ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละโปรแกรมบราวเซอร์ การหมดอายุของ Session จะเกิดจากการปิดหน้าต่างบราวเซอร์หรือ ล้าง/ทำลาย ตัวแปร Session

7 **ต้องอยู่ตำแหน่งบนสุดเสมอ**
session_start(); เริ่มต้น Session **ต้องอยู่ตำแหน่งบนสุดเสมอ** $_SESSION[“”] ตัวแปร Session unset(); ล้างค่าตัวแปร session_destroy(); ยกเลิก/ลบตัวแปร

8 Header header(); ห้ามมีการแสดงข้อความก่อนคำสั่ง header

9 การ Redirect หน้าเว็บเพจ
header(“Location: header(“Location: ./index.php”);

10 PHP Log In System

11 Login.php <form method=“post”> Username : <input type=“text” name=“username”><br> Password : <input type=“password” name=“pass”><br> <input type=“submit” name=“formsubmit” value=“Login”> </form>

12 $username = “webmaster”; $password = “123456”;
Checklogin.php $username = “webmaster”; $password = “123456”; if(isset($_POST[“username”])){ if(($username==$_POST[“username”]) && ($password == $_POST[“password”])){ ………statement…………. } else{ echo “Invalid Username or Password!!”; $_SESSION[“Username”] = $_POST[“username”]; setcookie(“Username”, $_POST[“username”], time()+3600);

13 Home Work ให้นักศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ Header(); ว่าใช้สำหรับทำอะไร สามารถทำอะไรได้บ้าง มีความสำคัญอย่างไร เป็นต้น พิมพ์ใส่กระดาษ A4 (ไม่ต้องใส่ปกและเข้าเล่ม)


ดาวน์โหลด ppt PHP Cookies / Session.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google