งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้สิ้นอา สวะ ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้สิ้นอา สวะ ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้สิ้นอา สวะ ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้ง กายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจ เข้า มีสติหายใจออก : เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว, เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว ; เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น, เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ; มหาวาร. สํ. ๑๙ / ๔๒๖ / ๑๔๑๐. ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้ง กายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า เธอนั้น มีสติหายใจ เข้า มีสติหายใจออก : เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว, เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว ; เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้น, เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ; มหาวาร. สํ. ๑๙ / ๔๒๖ / ๑๔๑๐.

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ความหมายของคำว่า “ สังขาร ” ภิกษุ ท. ! คนทั่วไป กล่าวกันว่า “ สังขาร ทั้งหลาย ” เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูป มีอยู่ ในสิ่งนั้น ( เช่นนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกว่าสังขาร. สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งอะไร ให้เป็นของสำเร็จรูป ? สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูป ให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็น รูป, ย่อมปรุงแต่งเวทนา ให้สำเร็จรูป เพื่อความ เป็นเวทนา, ย่อมปรุงแต่งสัญญา ให้สำเร็จรูป เพื่อความเป็นสัญญา, ย่อมปรุงแต่งสังขารให้ สำเร็จรูป เพื่อความเป็นสังขาร, และย่อมปรุง แต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็น วิญญาณ. ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้ สำเร็จรูป มีอยู่ในสิ่งนั้น ( เช่นนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลาย. - ขนฺธ. สํ. ๑๗ / ๑๐๖ / ๑๕๙. ความหมายของคำว่า “ สังขาร ” ภิกษุ ท. ! คนทั่วไป กล่าวกันว่า “ สังขาร ทั้งหลาย ” เพราะอาศัยความหมายอะไรเล่า ? ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้สำเร็จรูป มีอยู่ ในสิ่งนั้น ( เช่นนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกว่าสังขาร. สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งอะไร ให้เป็นของสำเร็จรูป ? สิ่งนั้นย่อมปรุงแต่งรูป ให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็น รูป, ย่อมปรุงแต่งเวทนา ให้สำเร็จรูป เพื่อความ เป็นเวทนา, ย่อมปรุงแต่งสัญญา ให้สำเร็จรูป เพื่อความเป็นสัญญา, ย่อมปรุงแต่งสังขารให้ สำเร็จรูป เพื่อความเป็นสังขาร, และย่อมปรุง แต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปเพื่อความเป็น วิญญาณ. ภิกษุ ท. ! เพราะกิริยาที่ปรุงแต่งให้ สำเร็จรูป มีอยู่ในสิ่งนั้น ( เช่นนี้แล ) ดังนั้น สิ่งนั้น จึงถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลาย. - ขนฺธ. สํ. ๑๗ / ๑๐๖ / ๑๕๙.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 สัมมาทิฏฐิที่เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมนั้น มี ๑๐ ประการ ได้แก่ 1. ทานที่ให้แล้วมีผล 2. การสงเคราะห์กันมีผล 3. การยกย่องบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผล 4. ผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง 5. โลกนี้มี ( ที่มา ) 6. โลกหน้ามี ( ที่ไป ) 7. แม่มี 8. พ่อมี 9. สัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะมี 10. พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วมี


ดาวน์โหลด ppt อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้สิ้นอา สวะ ภิกษุทั้งหลาย ! ในกรณีนี้ ภิกษุไปแล้วสู่ป่า หรือ โคนไม้ หรือเรือนว่างก็ตาม นั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google