งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS ) Chapter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS ) Chapter 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS ) Chapter 3

2 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-2 Introduction to Financial Statements Three primary financial statements. Income Statement Statementof Financial Position Statement of Cash Flows We will use a corporation to describe these statements. Also called Balance Sheet Also called Balance Sheet

3 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-3 Introduction to Financial Statements Describes where the enterprise stands at a specific date. Income Statement Statement of Financial Position Statement of Cash Flows

4 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-4 4 Statement of Financial Position ( Balance Sheet) What is the company’s financial position at the end of a period? Assets = Liabilities + Owner’s Equity

5 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-5 Introduction to Financial Statements Depicts the revenue and expenses for a designated period of time. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

6 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-6 6 Income Statement How well did the company perform during the month? Revenues – Expenses Net Income (Loss)

7 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-7 Introduction to Financial Statements Net income (or net loss) is simply the difference between revenues and expenses. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

8 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-8 Introduction to Financial Statements Depicts the ways cash has changed during a designated period of time. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

9 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-9 9 Statement of Cash Flows How much cash did the company generate and spend during the year? Operating cash flows + Investing cash flows + Financing cash flows Increase (decrease) in cash

10 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-10 Relationships Among Financial Statements Beginning of period End of period Balance Sheet Time Income Statement Statement of Cash Flows

11 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-11 งบแสดงฐานะ การเงิน  ประกอบด้วย สินทรัพย์ (Assets) หนี้สิน (Liabilities) ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ / ทุน (Ower’s Equity)

12 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-12 งบแสดงฐานะ การเงิน  สินทรัพย์ (Assets) สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ

13 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-13 งบแสดงฐานะ การเงิน  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ( Non Current Assets) เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-14 งบแสดงฐานะ การเงิน  หนี้สิน (Liabilities) หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non Current Liabilities)

15 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-15 งบแสดงฐานะ การเงิน  ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Ower’s Equity) หุ้นทุน ส่วนเกินทุน กำไรสะสม

16 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-16 งบแสดงฐานะ การเงิน  รูปแบบ แบบรายงาน แบบบัญชี

17 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-17 งบกำไรขาดทุน  รายได้ (Revenues)  ค่าใช้จ่าย (Expenses)  กำไรขาดทุน (Profit &Loss) - กำไรต่อหุ้น (Earning Per Share)

18 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-18 งบกำไรขาดทุน  รายได้ (Revenues) รายได้จากการขาย / บริการ รายได้อื่น

19 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-19 งบกำไรขาดทุน  ค่าใช้จ่าย (Expenses) ต้นทุนขายสินค้า / บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น

20 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-20 งบกำไรขาดทุน  รูปแบบ แสดงแบบขั้นเดียว แสดงแบบหลายขั้น

21 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-21 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเจ้าของ  แสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน เรือนหุ้น  แสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไร สะสม

22 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-22 22 Why did the company's retained earnings change during the year? Beginning retained earnings +Net income (-Net loss) -Dividends Ending retained earnings

23 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-23 งบกระแสเงินสด  กระแสเงินสดจากกิจกรรม ดำเนินงาน  กระแสเงินสดจากกิจกรรม ลงทุน  กระแสเงินสดจากกิจกรรม จัดหาเงิน

24 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-24 The Need for Adequate Disclosure Notes to the financial statements( หมาย เหตุประกอบงบ การเงิน ) often provide facts necessary for the proper interpretation of the statements. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

25 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-25 End of Chapter 3


ดาวน์โหลด ppt © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 งบการเงิน (FINANCIAL STATEMENTS ) Chapter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google